phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Återför näring till skogen med Södras tjänst

Återför näring till skogen med Södras tjänst

x

Återföring av näring till skogsmark är en viktig del av kretsloppet i den brukade skogen. Genom åtgärden säkerställer du skogsmarkens långsiktiga produktionsförmåga och kan samtidigt öka tillväxten i din skog. Köper du tjänsten av Södra kan du vara trygg med att den utförs på ett professionellt sätt och att åtgärden förs in i din skogsbruksplan.

x

När träd växer binds näringsämnen från marken in i trädet. När träd dör och bryts ner återgår dessa till skogsmarken. Vid uttag av virke och framför allt skogsbränsle i form av grenar och toppar, bryts skogens naturliga näringskretslopp. Att återföra näring i form av bioaska till skogsmarken är en aktiv åtgärd som säkerställer dess långsiktiga produktionsförmåga.

Forskning antyder att rätt utförd näringsåterföring på god skogsmark ger en ökad tillväxt i skogen under minst en 10-årsperiod efter spridningen. På bördiga marker kan detta ge ett tillskott på 15 m3sk per hektar, säger Hedvig Johansson, projektledare Södra Skog. 

– Vi ser inte några tecken på näringsutarmning idag, men vi måste agera långsiktigt och det innebär att säkra upp bland annat näringsåterföring även för lång sikt framåt.

Vad innebär näringsåterföring?

Vid näringsåterföring återförs bioaska från skogsråvara som kompensation för de näringsämnen som tagits ut från skogen. Åtgärden är också ett sätt att förbättra skogsmarkens buffringsförmåga, det vill säga förmågan att stå emot försurning. Förutom att det kan komma sura ämnen via nederbörd sker också viss försurning av marken på ett naturligt sätt när träd växer. Det har att göra med att de näringsämnen som binds in i trädet är basiska och minskningen av basiska ämnen i marken gör den surare. 

– Förutom att ge din skog en bättre näringsstatus är näringsåterföring ett sätt att ta ansvar för ett hållbart skogsbruk. Det vi tar ut från skogen lämnar vi tillbaka i form av mineraler och det ger goda förutsättningar för kommande generationer skog. Man kan säga att näringsåterföring bidrar till att sluta det skogliga kretsloppet, säger Hedvig Johansson. 

Vilka bestånd är lämpliga?

Bioaska med näringsämnen kan spridas på i princip alla marker, men du bör undvika de allra svagaste. En tumregel kan vara att där det är lämpligt att ta ut biobränsle i form av grenar och toppar (grot) är det även lämpligt att sprida bioaska. Det är egentligen de praktiska förutsättningarna som avgör var vi sprider bioaskan. Bioaska sprids inte i naturvårdsområden, i kulturmiljöer eller i direkt anslutning till sjöar och vattendrag.

När du väljer bestånd kan du tänka på följande:

• Skogen ska ha god bärighet.

• Skogen bör vara gallrad med stickvägsgående skördare. 

• I planteringar ska plantorna kunna gränslas av maskinen, cirka 75 cm höga fungerar bra.

• Ett bra vägnät är att föredra och du behöver plats för ett huvudavlägg för askan. Det fungerar med en bra vändplan för bil och släp.

Näringsåterföring kan ske i förebyggande syfte eftersom näringen i bioaskan utsöndras till marken under en lång period, 10 år eller mer. Det gör att spridning kan ske både i gallringsskog och i äldre skog, eller på ett hygge efter grotuttag. 

Varför ska jag köpa tjänsten från Södra?

För dig som vill bedriva ett aktivt skogsbruk och säkra skogsmarkens långsiktiga produktionsförmåga erbjuder Södra tjänsten Näringsåterföring.  

– Väljer du Näringsåterföring genom Södra kan du vara trygg med att bioaskan uppfyller Skogsstyrelsens krav vad det gäller innehåll och rekommendationer vad gäller hänsyn vid spridning. Vi anlitar endast utbildade och certifierade entreprenörer för att utföra åtgärden och du kan därmed förvänta dig ett gott resultat. I tjänsten ingår uppdatering av din skogsbruksplan efter utför åtgärd, säger Hedvig Johansson.

bioaska  näringsåterföring

Vad är bioaska?

Näringsåterföring till skogsmark sker i form av bioaska. Bioaska är en rest från skogsråvaran som faller ut ur processerna vid värmeverk, massabruk och sågverk. Man kan säga att det är näringsämnen i koncentrerad form. Exempel på sådana ämnen är kalcium, kalium, magnesium och fosfor.   Askan är kvalitetssäkrad. Den uppfyller Skogsstyrelsens rekommendationer när det gäller minimi- och maximihalter av ämnen i askprodukter avsedda för spridning i skog och mark. 

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.