phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Kraftsamling mot skogsskador

Kraftsamling mot skogsskador

Vy över granbarkborreskadad skog Kråketorp

Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har på uppdrag av regeringen tagit fram varsin långsiktig plan för att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador. Ett nytt skogsskadecentrum blir navet i arbetet.

Risken för olika typer av skogsskador ökar i takt med klimatförändringarna. Marktorka kommer bli mer vanligt vilket innebär ökad risk för insektsangrepp och skogsbränder. Mildare och kortare vintrar kan innebära mindre tjäle och ökad risk för stormfällningar. Ett varmare klimat ökar också risken för att nya skadegörare kan etablera sig i landet.

Från och med i år har Skogsstyrelsen och SLU fått 30 miljoner kronor vardera för att övervaka, förebygga och bekämpa skogsskador. Som grund för detta arbete har myndigheterna i nära samarbete tagit fram varsin långsiktig plan. Åtgärderna handlar både om att öka kapaciteten för att hantera skador på kort sikt och för att på längre sikt förbygga skador.

– Skogsstyrelsen kommer bland annat lägga stort fokus på kompetensutveckling, såväl inom myndigheten som inom skogsbruket. Vi kommer också fortsätta att utveckla digitala kartunderlag för att underlätta identifiering och bekämpning av skogsskador. Andra viktiga satsningar är utbildning och rådgivning om klimatanpassning och andra förebyggande åtgärder för att minska framtida skogsskador, säger Lennart Svensson, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Skogsskadecentrum bildas

SLU har under lång tid bedrivit forskning och miljöanalys kopplat till skogsskador. För att få ännu tydligare samordning och kraftsamling i arbetet bildas nu SLU Skogsskadecentrum som ska arbeta med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade av ett brett spektrum av skadegörare.

Viktiga delar inom SLU Skogskadecentrum blir en central analysfunktion, en forskarskola, utökad övervakning av skador och skadegörare, samt forskningsprojekt med fokus på kunskapsutveckling och strategier för att begränsa skogsskador.

– Vi kommer ta tillvara den verksamhet som redan bedrivs på olika institutioner och utöka med ytterligare kompetenser för att få en tydlig sammanhållande kraft i arbetet med skogsskador. Skogsskadecentrumet är under uppbyggnad, men redan nu har vi startat upp flera forskningsprojekt som bland annat rör granbarkborre, älgbetesskador och multiskadad ungskog, säger Göran Ståhl, dekan, SLU.

Skogsstyrelsen och SLU kommer även fortsatt att ha ett nära samarbete i arbetet med skogsskador och i uppbyggnaden av SLU skogskadecentrum.

Inspel från Södra

Södra har i flera sammanhang lyft behovet av ett skogsskadecentrum och även bidragit med inspel till utformningen av det för att det ska bli värdefullt för det småskaliga skogsbruket i södra Sverige. Magnus Petersson, chef för skötsel- och entreprenörsutveckling i Södra, är mycket nöjd med att det nu blir verklighet.

– Vi ser framför oss att det finns kompetenta forskare inom de viktigaste områdena som kan bidra med kunskap när det gäller att förebygga skador men också att bekämpa skador vid olika utbrott. Om vi får till ett nära samarbete mellan forskning, myndighet och skogsbruk så kan detta bli till stor hjälp för att hantera de framtida utmaningarna som väntar, inte minst den pågående klimatförändringen, säger han. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.