phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Rörelseresultat om 891 miljoner i en utmanande tid

Rörelseresultat om 891 miljoner i en utmanande tid

Skogsinspektor medlem 2020.
Från vänster skogsinspektor Åsa Andersson, Albin Carlsson, Ingemar Levinsson, längst fram Hugo Carlsson, Simon Carlsson, Katarina Carlsson.

Södra redovisar ett rörelseresultat för 2020 om 891 MSEK (2 582) i en utmanande tid. Nettoomsättningen uppgick till 20 351 MSEK (23 183). Styrelsen föreslår en vinstdelning på 598 MSEK.

Koncernens nettoomsättning under 2020 uppgick till 20 351 MSEK (23 183) och rörelseresultatet till 891 MSEK (2 582). Den minskade omsättningen förklaras av betydligt lägre prisnivåer på avsalumassa och lägre priser på sågade trävaror under helåret, men också av negativa valutakurseffekter. Samtidigt översteg leveransvolymerna för Södras huvudprodukter föregående års volymer. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till två procent (12) och soliditeten till 57 procent (59). Styrelsen lägger förslag till föreningsstämman den 1 juni 2021 om en vinstdelning till medlemmarna på 598 MSEK, vilket motsvarar 80 procent av resultatet före skatt.

– Året har präglats av osäkra och omvälvande förutsättningar i världen, vilket har påverkat marknaden negativt och lett till en resultatminskning. Det har varit utmanande för oss och våra skogsägande medlemmar. Vårt främsta fokus har varit att värna hälsan för medarbetare, medlemmar, entreprenörer och kunder. Men även om vi nu är i ett tuffare finansiellt läge än tidigare, så står Södra starkt, säger vd och koncernchef Lotta Lyrå.

– Vår produktion har legat på en stabil nivå under året och efterfrågan på huvudprodukterna är god. Det visar också styrelsens förslag på vinstdelning till våra medlemmar och ägare: 598 miljoner kronor. Det är väl avvägt mot bakgrund av våra resultat och långsiktiga mål, säger Peter Karlsson, CFO på Södra.

Skapa tillväxt i en föränderlig värld

Under första halvåret av 2020 krympte världsekonomin i snabb takt på grund av pandemin. Den globala tillväxten påverkades också av en rad politiska händelser – som presidentvalet i USA, handelskonflikten mellan USA och Kina samt Brexit. Dessutom har omfattande granbarkborreangrepp skapat stora problem under året. Detta är förändringar som Södras koncernstrategi, som har beslutats under 2020, är utformad för att hantera. Det övergripande målet är att vara ett ännu mer hållbart, lönsamt, innovativt och resurseffektivt tillväxtföretag.

– Utgångspunkten i Södras nya koncernstrategi är att skapa en lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld. Vi fortsätter att fokusera på det vi kan påverka och förädla skogsråvaran till klimatsmarta produkter och lösningar, därigenom bygger vi ett effektivare Södra och stärker familjeskogsbrukets lönsamhet. Långsiktigt fortsätter efterfrågan på skogsbaserade produkter att öka i takt med den växande bioekonomin, säger Lotta Lyrå.

Ökade investeringar i korslimmat trä

Under 2020 fortsatte också Södras investeringar i den nya anläggningen för korslimmat trä. Fabriken får en produktionskapacitet på cirka 100 000 m³ och planeras att vara i gång under första halvåret 2022.

– Södra har en i grunden klimatpositiv verksamhet till följd av den växande råvarubasen och den positiva effekt som kommer av att våra produkter ersätter fossilbaserade alternativ. Ingivningen av världens första fossilfria biometanolanläggning vid Södras massabruk i Mönsterås och vår satsning på KL-trä är exempel på skogsnäringens många bidrag i omställningen till en bioekonomi, säger Lotta Lyrå.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.