phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Granbarkborreskador och skyddad skog ”Södra påverkar både centralt och lokalt”

Granbarkborreskador och skyddad skog: ”Södra påverkar både centralt och lokalt”

Träd som angreps i vårsvärmning gulnar och dör.

Södra arbetar både centralt och lokalt för att försöka lösa och skapa förståelse för problem som uppstår i samband med granbarkborreangrepp i och omkring skyddad skog. Det handlar bland annat om att uppmana till påtryckningar på regeringen och om att stötta enskilda markägare i dialogen med myndigheterna.

I skogsskyddslagstiftningen finns regler för hur mycket skadad skog som du som skogsägare får lämna kvar i skogen. I normala fall är det tillåtet att lämna 5 kubikmeter per hektar, men när områden är klassade som bekämpningsområden, till exempel vid omfattande granbarkborreangrepp, är gränsen 3 kubikmeter.

I biotopskydd och naturreservat, så kallad skyddad skog, gäller inte skogsskyddslagstiftningen. Det är dock inget som hindrar barkborren från att angripa granar i dessa områden.

– Hanteringen av granbarkborreskador i och omkring skyddad skog är komplicerad. Förutom lagstiftning är det bland annat reservatsföreskrifter och skötselplaner som styr vilka åtgärder som får genomföras i respektive reservat, säger Carl Johan Olsson, ansvarig för samhällskontakter på Södra.

Aktiva kontakter

Carl Johan berättar att Södra arbetar aktivt i kontakten med bland annat Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna för att komma fram till bra lösningar på hur angrepp i skyddade områden, och som hotar både skyddad skog och intilliggande områden, ska hanteras.

När det gäller nyckelbiotoper och områden med naturvärden har Södra arbetat med att stötta skogsägare, såväl centralt som lokalt, för att åtgärder ska få göras i dessa områden.

– Som situationen ser ut just nu måste vi vidta så många åtgärder vi kan för att förhindra spridningen. Åtgärder i denna typ av områden ska föregås av ett samråd med berörd myndighet. I dessa samråd har Södra försökt stötta och hjälpa medlemmar för att de ska få utföra åtgärder i syfte att minska spridningen av granbarkborre, säger Carl Johan.

Stoppa borrarna

Stoppa Borrarna, som leds av Skogsstyrelsen, är ett samverkansprojekt mellan skogsbruket och myndigheterna som på nationell nivå arbetar med att sprida kunskap om och skapa gemensamma lösningar när det gäller hantering av granbarkborreangrepp. En särskild arbetsgrupp inom projektet jobbar med frågor som rör just skyddad skog och där är Carl Johan Olsson Södras representant.

– Vi diskuterar tillsammans hur vi kan lösa de problem som uppstår med granbarkborreskador i och omkring skyddad skog, berättar han.

Film visar exempel

För att visa vilken typ av åtgärder som går att göra i naturreservat har arbetsgruppen inom Stoppa Borrarna tagit fram en film som belyser några olika typer av bestånd och hur länsstyrelsen har agerat i dem.

– I vissa fall har skadad skog avverkats och transporterats bort från skogen, precis som i fallen med icke skyddad skog. I andra fall har skadade träd fällts och barkats för att på så sätt förhindra granbarkborreangrepp. Filmen visar också exempel på områden där man inte gör någon åtgärd alls och varför det inte sker. Syftet med filmen är att skapa bättre förståelse för frågan, säger Carl Johan Olsson.

Du hittar länk till filmen på Södras webb under www.sodra.com/granbarkborre

Lokalt samarbete

För att ytterligare sätta fokus på frågan om granbarkborreskador i och omkring skyddad skog samarbetar Södra lokalt med Länsstyrelsen. Syftet är att informera sig om hur länsstyrelserna kommer att agera i drabbade områden och att påverka Länsstyrelena att genomföra åtgärder.

I Kalmar län arbetar Södra på försök med månadsvisa avstämningar med Länsstyrelsen.

– Vi diskuterar läget, vilka åtgärder som Länsstyrelsen tänker ta utifrån läget och eventuella förändringar som behöver genomföras. Det har resulterat i ett beslut att ändra föreskrifterna kring hanteringen av granbarkborreskador i 25 av länets naturreservat, berättar Carl Johan Olsson.

Ersättningsfrågan måste utredas

Ett annat exempel där Länsstyrelsen agerat på ett aktivt sätt i frågan är Länsstyrelsen i Blekinges hemställan till regeringen om att ersättningsfrågan för markägare som drabbats av skador på sin skog på grund av granbarkborreskador i intilliggande reservat måste utredas.

– Det är ett bra initiativ och vi tycker att det är mycket angeläget att ersättningsfrågan utreds skyndsamt. Vi har också från Södras håll varit i kontakt med övriga Länsstyrelser inom vårt område med uppmaningen att de ska ställa sig bakom hemställan för att på så sätt få extra tryck i frågan, säger Carl Johan Olsson.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.