phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Smålands skogsstretegi ska får värden att växa

Smålands skogsstretegi ska får värden att växa

Ett 20-tal åhörare sitter på stolar i lokal med trägolv och träväggar. Till höger står Göran Örlander och talar.

Småland har fått en skogsstrategi. Det är landets första regionala skogsstrategi och ett resultat av dialog och samarbete mellan tolv aktörer i tre län. – Det säkerställer att skogen också i framtiden bidrar till ett attraktivt Småland, säger Ingrid Burman, landshövding i Kronobergs län och ordförande i projektet.

om bilden

Vid kick-offen på Asa redogjorde Södras skogsstrateg Göran Örlander för det möjligheter som strategin ger att planera samarbetet mellan olika forskningsaktiviteter.

 

Småland är Sveriges främsta skogsregion sett till omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. Skogsbruket och skogsindustrin i Småland sysselsätter över 16 000 personer och omsätter 40 miljarder. Det motsvarar åtta procent av regionens ekonomi. Nästan en tredjedel av Sveriges trärela­terade industri finns i Småland.

MOSAIKLANDSKAP MED MÖJLIGHETER

I Småland finns 40 000 skogsägare, de allra flesta är privata skogsägare som tillsammans äger 80 procent av skogsarealen. Familjeskogsbruken ger skogen en enorm mångfald. Inte konstigt att visio­nen skrivs: Smålands skogar får värden att växa.

– Strategin visar på stora möjligheter för Småland att växa och utvecklas; att bevara de miljövärden, biodiversitet och mosaiklandskapet som vi är så stolta över. Samtidigt skapas jobb och tillväxt på ett modernt och innovativt sätt som ger genklang över hela världen.

– Det finns potential att öka volymerna men skogsägarna måste känna drivkraft att använda sin skog på rätt sätt. Detta lyfts fram på ett bra sätt i strategin, säger Södras ordförande Lena Ek och fortsätter:

– Hur många företagare skulle satsa pengar på åtgärder som betalar tillbaka 50-70 år senare? Det är ju det skogsägarna gör.

SKOGEN VIKTIG FÖR UTVECKLINGEN

Sjuttio procent av Smålands markyta är täckt av skog, tillväxten är hög och Småland är Sveriges främsta skogsregion sett till omsättning, förädlingsvärde och syssel­sättning. Södras ordförande Lena Ek, Lars-Ove Johansson i styrgruppen och Mats Blomberg i arbetsgruppen är överens: Skogsägarna kommer att ha nytta av strategin.

Strategin lyfter fram skogens roll för utvecklingen i regionen genom att visa på skogens värden både i dag och i framtiden. Den kan sammanfattas i sex punkter:

  • Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärk kompetensförsörjningen för skogsbruk och skogsindustri.
  • Öka förädlings- och innovationsgraden.
  • Öka produktionen för att nyttja en större del av den småländska skogens potential.
  • Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården.
  • Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemen­samma kulturarv och friluftslivet.
  • Uppnå balans mellan skog och vilt.

Vision och strategi utmynnar i en handlingsplan med konkreta åtgärder. Kompetensförsörjningen går som en röd tråd genom hela strategin: skogen är en framtidsbransch. Det behövs ett starkt centrum för skogsforskning i Sydsverige med Linnéuniversitetet som viktig del. De skogliga aktörerna är överens om att Asa försöks- och tillväxtpark ska bli ett centrum för att utveckla forskningen och en mötesplats för skogsintressen.

Dessutom ska en samordningsfunktion för att hålla ihop och driva på arbetet med skogsstrategin ska inrättas. Den tjänsten är utannonserad.

VARFÖR GJORDE VI INGET?

Den småländska skogsstrategin blir troligen en förebild för andra regionala strategier. Det trodde i alla fall Elisabeth Backteman, statssekreterare på näringsdepartementet, som fanns på plats då stra­tegin presenterades på Asa herrgård. Där fanns också Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. Men han valde att särskilt lyfta fram balansen mellan skog och vilt.

– Obalansen har i delar av Sverige medfört ett nytt naturtillstånd. Örter betas bort, viltbete som rönn, asp, sälg och ek saknas och påverkan på skogen är stor. Med långsiktigheten i skogsbruket gnager en fråga i mig: Varför gjorde vi inget?

Vid kick-offen gavs också några exempel på skogens regionala nytta. Göran Örlander, Södra, berättade om sina år på Asa som nu ska bli ett skogligt centrum för Götaland, men framför allt om de möjligheter som strategin öppnar för sam­arbete mellan olika forskningsaktiviteter.

Kristina Lindelöv, Vimmerby, talade om besöksnäringen som hon driver på släktgården utanför Vimmerby. Satsningen på vandringsleder har varit lyckad.

Utöver landshövdingarna består styrgruppen av representanter för de tre regionerna, Skogs­styrelsen, Linnéuniversitetet, Naturskyddsföreningen, Sveaskog, Södra och LRF. I gruppen ingår Södras strategichef Håkan Larsson och Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost.

Fotnot. Smålands skogsstrategi i sin helhet finns att läsa på www.skogsstrategismaland.se

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.