phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Gallring med kvalitet ger bättre netto och tillväxt

Gallring med kvalitet ger bättre netto och tillväxt

Gallringsskördare gallrar i granskog.Stam i skördaraggregatet. Fällda stammar på marken. Flera stammar kvar i beståndet.

– Gallring handlar om kvalitet: rätt utförande, rätt stickvägar och markskoning. Alla viktiga delar i Södras gallringstjänst med garanti, säger Inge Eriksson, skogsinspektor i Ronneby verk-samhetsområde. Södrakontakt träffar honom och skogsägaren Ian Hamilton för ett samtal om gallring. De är helt överens om att gallring ger bättre ekonomi och tidigare föryngringsavverkning.

om bilden

Som på många andra håll i Blekinge är terrängen stenig och besvärlig och avståndet mellan stickvägarna är ibland för långt. Då är det viktigt att entreprenören ändå ser till att mittzonen gallras.

 

Ian Hamilton driver sitt skogsbruk i bolagsform. Hela innehavet på 1 100 hektar finns i Ronneby kommun.

– Jag förvaltar egendomarna själv och den gröna skogsbruksplanen är viktig. Skogsbruk handlar om långsiktighet och jag prioriterar kontinuitet och att nå uppsatta mål, säger Ian Hamilton.

Vi träffas i ett gallringsbestånd mellan Backaryd och Eringsboda där entreprenören Stefan Johansson är i full färd med att gallra ett bestånd på 22 hektar. På plats är också områdeschefen Fredrik Nilsson.

Ian Hamilton.

Beståndet på fastigheten Hjorthålan 1:8 gallras för andra gången. Som på många andra håll i Blekinge är terrängen stenig och besvärlig. Den rikliga nederbörden ända sedan augusti gör det inte enklare.

– Som markägare vill jag inte ha körskador, säger Ian och Inge fyller i:

– Det är viktigt att risa stickvägarna även om det inte blir så mycket ris på en andragallring.

KVALITETEN I HÖGSÄTET

Södras gallringstjänst sätter kvaliteten i högsätet: hög tillväxt och virkeskvalitet, skyddsbehandling mot röta, välplanerade stickvägar och basvägar, markskoning och ökad lönsamhet.

Ian Hamilton är relativt ny medlem i Södra och det är första gången som han anlitar Södra för gallring. Han följer den gröna skogsbruksplanen och ser med årliga inventeringar till att den stämmer med verkligheten. Inför gallringen på Hjorthålan träffade han sin inspektor Inge Eriksson på verk­samhetsområdets kontor i Kallinge.

Inge Eriksson.

Vad pratar ni om inför gallringen?

– Det är bra att bolla idéer och tankar med inspektorn, exempelvis om risken att gallra höga stammar. I det här beståndet finns några hektar med för höga stammar på fuktig och låglänt mark. Vi bestämde att de stammarna inte ska gallras utan får växa fram till föryngringsavverkningen. Andra saker som jag gärna diskuterar är tidpunkt på året för drivningen och förutsättningarna för detta, säger Ian.

– Vi har inte varit ute i terrängen och det är ovanligt. Jag är annars nästan alltid ute i skogen för att få en överblick och gå igenom uppdraget med skogsägaren. Men Ian och hans medhjäl­pare gör det jobbet och traktdirektivet gjorde vi på kontoret så sent som förra veckan, säger Inge Eriksson.

Markägaren Ian Hamilton t v räknar med att gallringen resulterar i 600-700 stammar per hektar vid föryngringsav­verkningen. Han räknar med föryngringsavverkning om 15 år. Här samtalar han med Södras inspektor Inge Eriksson och områdeschefen Fredrik Nilsson.

Varför är det så viktigt att gallra i rätt tid?

– Gallringen är a och o för att nå slutmålet att föryngringsavverka, men är också bra för både ekonomin och naturvården, säger Ian.

Inge Eriksson lyfter fram att gallring i rätt tid betyder en vital skog och ett hållbart bestånd.

– En andragallring i rätt tid ger ett bättre netto, maximal tillväxt och skog som står stadigt.

När det gäller uttaget har Ian Hamilton olika målsättning beroende på beståndets förutsättningar. Han följer bland annat Södras gallrings­mallar i den instruktion han lämnar.

– Överslagsmässigt räknar jag med att gallringen resulterar i 600-700 stammar per hektar till föryngrings­avverkningen. Det som styr uttaget är bland annat min inventering, där jag tittar på hur beståndet har första­gallrats, grundytan och övre höjd. Det är viktiga faktorer för fortsatt god tillväxt och stormfasthet.

Stefan Johansson.

Vad är bra med Södras gallringstjänst?

– Kvalitetsgarantierna och särskilt marksko­ningsgarantin. Det är bra att Södra går i bräschen för detta. Jag tycker också om att Södra i mark­skoningsgarantin har en möjlighet att premiera skogsägare med bärig mark och tåligt skogsbilvägsnät, säger Ian Hamilton.

Inge Eriksson håller med men lägger till hur viktigt det är att gallringsstyrkan anpassas till hur skogen skiftar inom ett bestånd och ofta varierar meter för meter.

– Entreprenören ska mäta uttag med relaskop varje skift men kan göra det oftare där skogen skiftar för att ligga rätt och korrigera uttaget.

– Vi har en mall på rutan om lägsta grundytan efter gallring som en ständig påminnelse. Det är ett enkelt och bra verktyg för att uttaget ska bli rätt, säger Stefan Johansson.

Detta är viktigt för Ian Hamilton:

– Som markägare har jag ett mål och då vill jag inte ha ett för stort uttag i gallringsbeståndet.

Stubbarna får inte vara mer än 10 cm höga. Under sommarhalvåret behandlas alla granstubbar med Rotstop för att förhindra infektering och spridning av rotröta.

Varför är stickvägarna viktiga?

Stickvägarna ska vara tillräckligt breda för ma­skinerna och inte ta upp för stor yta. Avståndet mellan vägarna ska vara 20-22 meter och anpassas till hur långt skördaren når.

– Stickvägarna är en viktig detalj ur gallrings­synpunkt för det gäller att köra med rätt maskiner. Det gäller inte minst skotaren, menar Inge Eriksson.

– I den här steniga terrängen, ofta med små bestånd, kan det vara besvärligt att få till ett bra vägnät. Just här är det ganska långt mellan några vägar. Vi måste ändå försöka nå ut också till mitt­zonen för en genomgallring, säger entreprenören Stefan Johansson.

– Jag gör stickprov varje år som en form av gallringsuppföljning och i det stora hela är det bra, summerar Ian Hamilton.

Risning av stickvägar förebygger och minimerar uppkomsten av markskador men också på stammar och rothalsar.

MARKSKONINGSGARANTI

I Södras gallringstjänst ska skador på både mark och träd minimeras. Markskoningsgarantin inne­bär att om det trots alla förebyggande åtgärder uppstår skador enligt garantin så rättar Södra skadan utan extra kostnad.

Men i första hand ska skador undvikas eller minimeras genom god planering och till exempel risning av stickvägar. Även gallringstidpunk­ten anpassas till beståndets bärighetsklass. Det minskar också risken för skador på stammar och rothalsar.

gallringsgarantin

Södras gallringstjänst garanterar:

  • Minst 95 procent oskadade träd
  • Max 22 procent stickvägsareal
  • Max 10 cm genomsnittlig stubbhöjd
  • Godkänd stubbehandling
  • Markskoning*

*Markskoningsgarantin innebär att körskador ska minimeras. Ett spår anses vara en körskada om det är djupare än 25 centimeter på en sträcka längre än 50 meter i basväg, och 20 centimeter djupt på en sträcka längre än 20 meter i en stickväg. Om större skador uppstår rättar Södra till skadan utan extra kostnad.

 

 

Hur svårt är det med markskoningsgarantin den här vintern?

Den nederbördsrika hösten och vintern sätter särskilt fokus på att förebygga och minimera körskador.

– Varken Södra, entreprenören eller skogsägaren vill ha körskador. Som det är nu måste vi hela tiden resonera oss fram till var vi kan vara, hur vi ska göra och vara överens med markägaren, säger Inge Eriksson.

Stefan Johansson berättar att entreprenörerna alltid kontaktar markägarna när de får traktdirek­tivet.

– Vi frågar om de har speciella önskemål eller något annat som vi ska beakta. Markskadegarantin gör att vi verkligen är på tårna för att undvika skador. Det gäller att risa så mycket som möjligt för att undvika körskador, säger Stefan Johansson.

Tre anledningar att gallra

  • Minst 10 procent högre volymtillväxt
  • Frisk skog med högre virkeskvalitet
  • Tidigare slutavverkning och bättre ekonomi

SKICKLIGA ENTREPRENÖRER

Områdeschefen Fredrik Nilsson vill lyfta fram att entreprenörerna är skickliga och välutbildade.

– De vet hur arbetet ska läggas upp effektivt för de har goda kunskaper om virkestillredning, skogsskötsel, natur- och miljövård och tar ansvar för att kvaliteten på sitt arbete.

Vad gör Södra för att förbättra gallringen ytterligare?

Fredrik Nilsson.

– Entreprenören gör en egenuppföljning och kontrollerar bland annat grundytorna och uttaget en gång per skift. Dessutom kollar de stickvägsandelar, vägbredder, skadenivå och stubbhöjd. Södra gör sedan stickprovskontroller för att veta om vi lever upp till våra löften. Varje sommar utvärderas slumpmässigt utvalda gallringar. Resultaten visar att entreprenörerna gör ett jobb som gott och väl lever upp till löftena i Södras gall­ringstjänst, säger områdeschefen Fredrik Nilsson.

Södra följer också upp hur nöjda skogsägarna är med gallringen genom att alla skogsägare som har e-postadress registrerad hos Södra ombeds svara på ett antal frågor efter genomförd gallring.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.