phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Positivt utfall för skoglig biomassa i EU:s Förnybartdirektiv

Positivt utfall för skoglig biomassa i EU:s Förnybartdirektiv

Skogsinspektor medlem 2020.

EU:s Förnybartdirektiv slutförhandlades för ett par veckor sedan och resultatet är till stora delar positivt och i linje med det Södra med flera i den skogliga sektorn arbetat för.

Den absolut viktigaste frågan för Södra har varit att få bort skrivningarna om primär och sekundär skogsråvara, vilket också blev resultatet. Viktigt har också varit att få bort skrivningar om strikt skydd, så kallade No Go areas. Vi har också arbetat för att hyggesstorlek ska styras av nationell lagstiftning och att få bort förslaget om detaljerade kriterier för hur en råvara får användas. I alla dessa frågor föll resultatet ut positivt. 

I kompromissen finns dock en kaskadprincip med som säger att den skogliga råvaran ska användas i fallande ordning utifrån sex kriterier: Sågade trävaror, Förlängning av produkternas livslängd, Återanvändning, Återvinning, Bioenergi och Avfall. Undantagen är dock omfattande och får göras om ett medlemsland anser sig ha behov av att trygga energiförsörjningen, om den lokala industrin inte kan ta hand om materialet eller om det förekommer naturliga störningar som påverkar skogsbruket, så som skogsbränder eller insektsangrepp. 

Det finns vissa åtgärder som medlemsstaterna måste vidta för att anskaffa sin biomassa. Markkvaliteten och den biologiska mångfalden måste beaktas i syfte att förebygga negativa effekter. Dessutom måste alla kalhyggen ligga under alla gränsvärden i nationell lagstiftning och det måste finnas en viss mängd död ved kvar i skogen.

Slutförhandlingen flyttade mycket av begränsningarna, specifikt mot anläggningar som bara producerar el och fick bort dem från begränsning av råvaror. Totalt sett ser de stora dragen ut att ha fallit väldigt väl ut både för Södras befintliga affär och för framtida affärer där framför allt Silva har gått från att vara hotat till att vara det som direktivet styr mot.

Överenskommelsen mellan kommissionen, rådet och europaparlamentet kommer nu gå vidare till formella beslut av parlamentet och rådet. 

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.