phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Näringspolitik: Länsstyrelsen föreslår nya skyddade områden för fåglar

Näringspolitik: Länsstyrelsen föreslår nya skyddade områden för fåglar

Ärtsångaren är en av många småfåglar som ofta ses i skogsbrynen. Ärtsångaren kan vara svår att få syn på då den bygger sina bon, och helst sitter och sjunger, i täta buskar eller träd. Ett blommade, buskrikt och skiktat skogsbryn är rikt på insekter – favoritfödan hos ärtsångaren. Med andra ord – skogsbrynet erbjuder den perfekta boplatsen.

Länsstyrelsen i Kalmar län har fått i uppdrag att föreslå nya områden till skydd för fåglar enligt EU:s fågeldirektiv. De nya områdena ska skydda marina livsmiljöer för häckande fåglar. Områdena består huvudsakligen av hav, men också av öar och vissa strandnära områden som kan ha betydelse för fågellivet. Stora delar av länets kust omfattas.

Information om förslagen finns här:

Nya Natura 2000-områden för fåglar | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)


Vi lämnar synpunkter

Länsstyrelsen ska informera berörda, men har inte bedömt att Södra eller Södras medlemmar berörs. Därför har vi fått kännedom om förslagen lite sent. Vi kommer ändå att lämna in synpunkter trots att vi inte är remissinstans. Det gäller främst:

  • Stora skyddsområden föreslås, utan avvägningar mot andra intressen.
  • Konsekvensbeskrivningar saknas helt och det går inte att på förhand avgöra vilka pågående verksamheter som kan fortsätta och vilka nya som kan genomföras.
  • Vi bedömer att förslagen kan påverka både medlemmars möjligheter till skogsbruk och andra verksamheter samt Södras nuvarande och framtida verksamhet i Mönsterås.

Om du är markägare och berörd ska du ha fått information från länsstyrelsen. Även andra som har synpunkter har möjlighet att lämna in svar. Sista dag var den 15 juni, men om du vill lämna synpunkter bör du göra det även om sista svarsdatum har passerat. Synpunkter kan skickas till kalmar@lansstyrelsen.se med diarienummer 511-5461-2021 angivet. 

Om Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. I de utpekade områdena finns inga särskilda regler om vad som är tillåtet eller förbjudet. För varje Natura 2000-område anges i stället vilka naturvärden som ska bevaras. Den verksamhet som sker i dessa områden ska utföras så att syftet med skyddet inte motverkas. Natura 2000 innebär inte något generellt hinder för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Pågående mark- och vattenanvändning kan fortsätta som vanligt om den inte påverkar de utpekade naturvärdena negativt.

Det måste avgöras i varje enskilt fall vilka åtgärder som kan vara problematiska för syftet med ett visst Natura 2000-område. Därför finns en tillståndsplikt som gäller för alla nya åtgärder som kan påverka miljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Detta kan även gälla verksamheter som sker utanför områdets gränser. Det viktiga är alltså inte var det planeras något, utan vilken effekt detta får på området.

Mer info: på Naturvårdsverkets webbplats

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.