phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Näringspolitik EU-val 2024

EU-val 2024

Södra är aktiva i många processer som sker på EU-nivå. Vi bevakar såväl familjeskogsbrukets intressen som frågor som är viktiga för våra industrier och affärer. Den 9 juni är det val till Europaparlamentet i EU. Då avgörs inte bara sammansättningen av parlamentet, där Sverige har 21 ledamöter, utan indirekt även i vilken riktning EU-kommissionen ska arbeta. På den här sidan kan du ta del av Södras engagemang och arbete kopplat till EU-valet 2024.

Inom Södra lever vi nära demokratin. Vi praktiserar den i vår förening med över 50 000 familjeskogsbrukare och 500 förtroendevalda uppdelade på 36 skogsbruksområden. Vi gör det genom delaktighet i dialogprocesser, i statliga utredningar, genom samverkan med olika aktörer och i möten med politiker. Var helst beslut fattas om skogen och skogsbruket finns vi med, oavsett om det sker lokalt, regionalt, nationellt eller på EU-nivå.

Demokratin kan aldrig tas för given, utan måste alltid vårdas. Ju fler som röstar, desto starkare blir vår demokrati. Så ta den möjligheten i valet 2024!

I filmen nedan får du veta mer om EU, Södras arbetet i EU-frågorna och framtagandet av valplattformen. 

Ta del av hela valplattformen eller populärversionen för att läsa mer om vilka frågor Södra arbetar med och varför det är viktigt att rösta i EU-valet 2024.

Valplattform       Populärversion

 

Det här är de tre viktigaste frågorna för oss i EU

 

Säkerställ likvärdig rapportering och hantering av referensnivåer inom EU när det gäller skydd av natur

Södra stödjer EU:s klimatarbete och subsidiaritetsprincipen, men påpekar att skogsägandet och skogen skiljer sig åt i Europa. Det krävs en balanserad och flexibel politik med lokala anpassningar. Det är en utmaning att skapa likvärdig hantering för god konkurrens, men rapportering om naturvärden och val av referensnivåer behöver vara lika för jämförelser och utvärdering.

 

Erkänn skogens klimatnytta genom initiativ som går ut på att ersätta fossila material med biobaserade produkter 

Södra anser att EU behöver se skogen ur ett mer holistiskt perspektiv och sätta bioekonomin högre på agendan. Skogen kan bidra på många plan, inte enbart som kolsänka. Familjeskogsbruken bidrar med många nyttor som samhället och EU efterfrågar. Skogen är en viktig del i kolbindningen men är även ett osäkert kollager som kan förstöras. Lösningen i klimatomställningen handlar om att minska de fossila utsläppen, inte att begränsa skogsbruket. Södra anser att det viktigaste nu är att snabbt fasa ut vårt fossilberoende och där spelar skogen och skogsbruket en viktig roll.

 

Betala familjeskogsbruket för de nyttor som samhället vill se mer av och förväntar sig att skogen och skogsägarna ska leverera 

Skogen har många värden. Den bidrar till landets ekonomi, en levande landsbygd och är samtidigt en plats för tusentals land- och vattenlevande arter. På Södra utvecklar vi ständigt naturvården och den skogliga skötseln för att skapa förutsättningar för både tillväxt och en rik biologisk mångfald. 

För att skogsägarna ska kunna leverera ännu mer för att stärka klimat- och miljöarbetet behövs det både incitament och modeller för ersättning. När det lönar sig att möta samhällets förväntningar kommer också resultatet att bli så mycket bättre.

 

Södras uppmaningar till våra europapolitiker: 

• Värna skogsägarnas avgörande bidrag i den gröna omställningen och utgå från deras drivkrafter. Det är helt centralt att skogsägarna fortsätter vilja sköta skogen och utveckla skogsbruksmetoder för både produktion av råvara och utveckling av naturvärden. 

• Uppmuntra en variation av skogsbruksmetoder. Det är positivt med variationen i sig, det innebär riskspridning och det ger möjlighet till anpassning till lokala förutsättningar. 

• Säkerställ likvärdig rapportering och hantering av referensnivåer inom EU när det gäller skydd av natur i de delar där det påverkar utvärdering och fördelning av åtaganden.

• Ställ krav på konsekvensanalyser och tydliga definitioner i lagstiftningsarbetet. 

• Erkänn skogens klimatnytta inte bara genom kolsänka i stående skog utan även som leverantör av förnybar råvara. 

• Satsa på klimatinsatser som går ut på att ersätta fossila material med biobaserade produkter.

• Verka för att skogsägare har möjlighet att få betalt för de nyttor som samhället vill se mer av och förväntar sig att skogen och skogsägarna ska leverera. 

• Kombinera EU:s klimatmål med ökad flexibilitet och anpassning efter nationella förutsättningar. 

• Bidra till en helhetssyn på skogspolitiken där klimat- och miljöperspektiven vägs mot social hållbarhet i form av jobb, ekonomi, industri och en levande landsbygd. 

• Arbeta för politiska styrmedel och lagstiftning som gör att EU blir ledande i världen på att utveckla bioekonomin. 

Södras viktigaste budskap inför valet

Valplattformen i sin helhet

Populärversion

Kandidater och partier

Vilka är kandidaterna till EU-valet och vilka frågor tycker partierna är viktigast när det gäller skog och skogsbruk? Ta del av vår kandidatguide och sammanfattning av partiernas ståndpunkter.

Kandidatguide

Partiernas syn på skogen

Varför ska jag rösta?

Europaparlamentet stiftar lagar som påverkar oss alla: de största länderna och de minsta byarna, den mäktiga koncernen och den ensamma egenföretagaren, det globala och det lokala.

Din röst avgör vilka ledamöter av Europaparlamentet som ska företräda dig när nya lagar blir till, den påverkar valet av Europeiska kommissionen. Det är beslut som formar din och många andras vardag.

Så här går det till

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.