phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Finansiell information Södras Pensionsstiftelse

Södras Pensionsstiftelse

Södrakoncernens Pensionsstiftelse år 2003 (”Pensionsstiftelsen”) har i uppdrag att för Södrakoncernens (Södra) räkning förvalta koncernens pensionsmedel. Pensionsstiftelsen ska därmed trygga koncernens framtida pensionsåtaganden genom att placera portföljens medel i tillgångsslag med en rimlig avkastnings- och riskprofil. Pensionsstiftelsen står under tillsyn av Finansinspektionen och Länsstyrelsen i Skåne.

I enlighet med Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (”Tryggandelagen”), i dess lydelse från 10 juni 2019, behöver en pensionsstiftelse, som avses i 9a § första stycket, att offentliggöra information gällande deras investeringar alternativt tydliggöra att stiftelsen avviker från att informera och varför. 

Pensionsstiftelsen har valt att avstå från att anta var och en av de 6 principer för aktieägarengagemang som beskrivs i Tryggandelagen 10 e § samt att redogöra för hur principerna har tillämpats i enlighet med 10 f §. 

Pensionsstiftelsen har valt att avstå då dess aktieexponering i huvudsak utgörs av värdepappersfonder, vilket innebär att det är fondbolagen (2007:528 Lagen om värdepappersmarknaden) som ansvarar för investeringarna och då också ansvarar för att tillämpa principerna för aktieägarengagemang. Utöver detta så är även Pensionsstiftelsens inflytande i de underliggande bolagen obefintligt.

Pensionsstiftelsen redovisar inte redogörelse gällande omröstningar utan hänvisar istället till respektive fondförvaltares fondbestämmelser (där information för fond kan inhämtas):

  • Brock Milton Capital AB, BMC Global Select Fund
  • Coeli AB, Coeli Nordisk Företagsobligation
  • Handelsbanken Fonder AB, SHB Global Småbolag Index Criteria
  • Handelsbanken Fonder AB, SHB Global Index Criteria
  • Handelsbanken Fonder AB, SHB Sverige Index Criteria
  • Captor Fund Management AB, Captor Iris Bond
  • Carnegie Fonder AB, Carnegie Corporate Bond
  • ODIN Forvaltning AS, ODIN Small Cap
  • CAAM Fund Services AB, Carnegie Private Equity Solution AB

Placeringsriktlinjer för pensionsstiftelsen

Pensionsstiftelsens styrelse har antagit placeringsriktlinjer som möjliggör att erhålla en god förväntad avkastning i förhållande till en förutbestämd riskprofil. Pensionsstiftelsen investerar i olika typer av tillgångsslag med en diversifierad förväntad avkastning, tillhörande risk samt samvariation med andra tillgångsslag. Genom att investera i aktier och aktiefonder så erhåller Pensionsstiftelsen på medellång till lång sikt en effektivare portfölj med högre riskjusterad avkastning än ifall Pensionsstiftelsen inte hade investerat i aktier och aktiefonder.

Placeringsriktlinjerna bygger på att trygga utfästelser på lång sikt, varav Pensionsstiftelsen investerar i direktägda aktier och värdepappersfonder på reglerade marknader inom EES. Pensionsstiftelsens strategi på medellång till lång sikt är att ha en balanserad aktieandel i förhållande till aktuell risk och förväntad avkastning. 

Utvärdering av respektive förvaltares insatser görs utifrån en kvantitativ och kvalitativ utvärderingsmodell med hänsyn tagen till faktiska ersättningar. Utvärdering uppdateras löpande under året. 

Södrakoncernens Pensionsstiftelse tar etik- och miljöhänsyn i finansförvaltningen. Riktlinjerna grundar sig i internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt fastställda kriterier för vissa produkter och branscher.

Policyer för integrering av hållbarhetsrisker i Stiftelsens investeringsbeslutsprocess

I Stiftelsens Placeringsriktlinjer definieras Stiftelsens placeringsstrategi. Placeringsstrategin innebär, bland annat, att en limit fastställs för den övergripande riskexponering som tillåts i Stiftelsen för att möjliggöra att uppfyllandet av Stiftelsens avkastningsmål. Detta innebär indirekt ett incitament för Stiftelsen att fortlöpande begränsa hållbarhetsriskerna inom placeringsverksamheten, dvs. riskerna för att investeringarnas värde påverkas negativt av miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter.

Placeringsstrategin anger vidare mer specifikt att Stiftelsen vid investeringar ska beakta det av Stiftelsens styrelse fastställda etiska riktlinjer. Enligt detta ska Stiftelsen vara en ansvarsfull investerare och i placeringsverksamheten sträva efter att följa etablerade internationella konventioner och särskilt följa principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Stiftelsens placeringsstrategi innebär att förvaltningen huvudsakligen sker med hjälp av externa förvaltare, främst genom fondinvesteringar. Externa förvaltare och fonder ska inte investera i bolag som bryter mot principerna i FN:s Global Compact. Uppföljning av att detta sker vid nya investeringar/anlitande av nya förvaltare, och därefter fortlöpande.

För mer information rörande ovanstående investeringar, kontakta Södrakoncernens Treasuryavdelning treasury@sodra.com.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Stiftelsen beaktar inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt Disclosureförordningens (artikel 4.1b) detaljerade regler. Beaktande och redovisning av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt förordningen bedöms av Stiftelsen att vara oproportionerligt betungande med hänsyn till Stiftelsens storlek, samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Stiftelsen söker dock genom dess målsättning för hållbarhet begränsa sina investeringars negativa effekter för hållbarhetsfaktorer genom de krav på ansvarsfulla investeringar som Stiftelsens styrelse har fastställt i etiska riktlinjer.

Ersättningspolicy och integrering av hållbarhetsrisker

Stiftelsens ersättningspolicy har inga incitamentseffekter som skulle kunna motverka integreringen av hållbarhetsrisker i investeringsverksamheten.

 

Dokument för nerladdning

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.sortDate | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

Relaterade länkar

Kontakt
För mer information rörande ovanstående investeringar, kontakta Södrakoncernens Treasuryavdelning .

Nyheter

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.