Laddar...
phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Södras gröna obligation

Södra finansieras genom insatser från medlemmar, en lönsam verksamhet samt lån från externa finansiärer. Södra har kreditbetyget BBB (motsvarande ”investment grade rating”) från kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating (NCR). Södra har bland annat ett låneavtal med Nordiska Investeringsbanken (NIB) och har gett ut en grön obligation som förföll 2021.

Ansvarsfriskrivning

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av Södra Skogsägarna ekonomisk förenings webbplats inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför ange vilket land du är bosatt i respektive för närvarande befinner dig i samt att därefter ta del av informationen på följande sida.

Steg 2

Viktig information

Informationen i denna del av Södra Skogsägarna ekonomisk förenings (”Södras” eller "Föreningens") webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Föreningen i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. De värdepapper som har eller kan komma att utges av Föreningen och som omnämns på denna webbplats ("Värdepapperna") har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S under U.S. Securities Act. Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten av det prospekt och den information som finns tillgängligt på denna webbplats. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i bland annat Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i bland annat Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i bland annat Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika att förvärva Värdepapperna. Erbjudandet riktar sig bara till allmänheten i Sverige. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlaments och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU). Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller som kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Föreningen tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

1.

Jag är bosatt utanför och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, och

2.

Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige, eller (b) utanför Sverige och varje sådan jurisdiktion som omnämns under punkt (1) ovan och, i sådant fall, att jag är behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Föreningen.

Jag intygar punkterna 1 och 2 *

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.