I enlighet med Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (”Tryggandelagen”), i dess lydelse från 10 juni 2019, behöver en pensionsstiftelse, som avses i 9a § första stycket, att offentliggöra information gällande deras investeringar alternativt tydliggöra att stiftelsen avviker från att informera och varför. 

Pensionsstiftelsen har valt att avstå från att anta var och en av de 6 principer för aktieägarengagemang som beskrivs i Tryggandelagen 10 e § samt att redogöra för hur principerna har tillämpats i enlighet med 10 f §. 

Pensionsstiftelsen har valt att avstå då dess aktieexponering i huvudsak utgörs av värdepappersfonder, vilket innebär att det är fondbolagen (2007:528 Lagen om värdepappersmarknaden) som ansvarar för investeringarna och då också ansvarar för att tillämpa principerna för aktieägarengagemang. Utöver detta så är även Pensionsstiftelsens inflytande i de underliggande bolagen obefintligt.

Pensionsstiftelsen redovisar inte redogörelse gällande omröstningar utan hänvisar istället till respektive fondförvaltares fondbestämmelser (där information för fond kan inhämtas):

 • MDO Management Company S.A. (Coeli Fonder LU), Coeli Global Select

 • MDO Management Company S.A. (Coeli Fonder LU), Coeli Nordisk Företagsobligation

 • Xact Kapitalförvaltning AB, SHB Emerging Market Index

 • Xact Kapitalförvaltning AB, SHB Global Småbolag Index Criteria

 • Xact Kapitalförvaltning AB, SHB Global Index Criteria

 • Xact Kapitalförvaltning AB, SHB Sverige Index Criteria

 • Handelsbanken Fonder, SHB Svenska Småbolag

 • Captor Fund Management AB, Captor Iris Bond

 • Carnegie Fonder AB, Carnegie Corporate Bond

 • BlackRock (Luxembourg) SA, BSF Americas Div Eq Abs

 • Nordkinn Asset Management, Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK A

Pensionsstiftelsens styrelse har antagit placeringsriktlinjer som möjliggör att erhålla en god förväntad avkastning i förhållande till en förutbestämd riskprofil. Pensionsstiftelsen investerar i olika typer av tillgångsslag med en diversifierad förväntad avkastning, tillhörande risk samt samvariation med andra tillgångsslag. Genom att investera i aktier och aktiefonder så erhåller Pensionsstiftelsen på medellång till lång sikt en effektivare portfölj med högre riskjusterad avkastning än ifall Pensionsstiftelsen inte hade investerat i aktier och aktiefonder.

Placeringsriktlinjerna bygger på att trygga utfästelser på lång sikt, varav Pensionsstiftelsen investerar i direktägda aktier och värdepappersfonder på reglerade marknader inom EES. Pensionsstiftelsens strategi på medellång till lång sikt är att ha en balanserad aktieandel i förhållande till aktuell risk och förväntad avkastning. 

Utvärdering av respektive förvaltares insatser görs utifrån en kvantitativ och kvalitativ utvärderingsmodell med hänsyn tagen till faktiska ersättningar. Utvärdering uppdateras löpande under året. 

För mer information rörande ovanstående investeringar, kontakta Södrakoncernens Treasuryavdelning treasury@sodra.com.

Dokument för nerladdning

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades