phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close

33

miljarder i
nettoomsättning

7,8

miljarder i
rörelseresultat

3,2

miljarder i
föreslagen vinstdelning

Lotta Lyrå vd och koncernchef

2022 är ett år jag ser tillbaka på med både stolthet för vad vi åstadkommit och ödmjukhet för allt vi har kvar att göra.

Lotta Lyrå
Vd & koncernchef

Hela VD-ordet

close

Så förnyar vi skogsgårdens värden — om och om igen

Av familjeskogsbruket, för familjeskogsbruket. Så kan man förenklat beskriva Södras uppdrag och varför vi fi nns till. Familjeskogsbruket är Södras skäl och själ. För att lyckas med vårt uppdrag, att ständigt förädla skogsgårdens värden, brukar jag tänka att Södra ska vara bron mellan skogsgården och konsumenterna. För att maximera värdet av skogen behöver vi vara relevanta för våra kunder och duktiga på att möta konsumentkrav som ständigt förändras.

Mycket av vårt arbete inom Södra handlar om att bygga denna bro, föreningen, starkare och se till att den bär åt båda håll. Värdena som skapas på skogsgården måste vara både attraktiva för konsumenterna och samtidigt lönsamma för medlemmen. När jag under året har träff at kunder – i Sverige och internationellt – har frågan om vårt skogsbruk och hållbarhetsarbete oft a stått högst upp på agendan. Intresset har överraskat mig, men visar hur många som ser familjeskogsbrukets nytta och möjligheter. Det är glädjande, men ställer samtidigt krav på oss att fortsätta leva upp till våra kunders och konsumenters förväntningar på oss och hur vi brukar skogen. Besluten som vi varje dag fattar i skogen påverkar Södras konkurrensförmåga på de marknader vi verkar och därigenom betalningsförmågan för virket.

Rekordresultat

2022 är ett år jag ser tillbaka på med både stolthet för vad vi åstadkommit och ödmjukhet för allt vi har kvar att göra.

Ett kvitto för vårt gemensamma arbete och den samlade kraft en hos 51 000 medlemmar och 3 300 medarbetare är föreningens resultat för 2022. En kedja är inte starkare än sin svagaste länk och under året har vår robusta struktur bevisat sig. 

Vår omsättning uppgår till 33 miljarder kronor och vi når ett rörelseresultat om knappt 8 miljarder kronor. Det är ett fantastiskt resultat som speglar allas hårda jobb och familjeskogsbrukets centrala roll i klimatomställningen. Det är en produkt av en på många sätt exceptionell marknad, inte minst för Södras produkter inom massa och energi, och är starkt påverkat av den svaga svenska kronan. Under 2022 producerade vi också rekordmycket pappersmassa och levererade 140 000 ton mer massa än 2021. Därtill har vårt arbete med att skapa en effektivitet i världsklass hittills skapat effektivitetsvinster motsvarande drygt 300 miljoner kronor sett till ett helår, vilket är mer än målsättningen för året och bidrar till resultatet. Styrelsen föreslår en vinstdelning på 3 243 miljoner kronor. 

Händelser under 2022 

2022 har på många sätt varit ett intensivt år för Södra, föreningens 51 000 medlemmar och familjeskogsbruket. Det har varit ett år där vi skapat nya framgångar, men där vi även tyvärr fått uppleva två tragiska dödsolyckor på våra arbetsplatser. Sorgen och frustrationen över dessa olyckor har vi omsatt till än mer energi till att varje sekund av arbetsdagen på Södra ska präglas av trygghet, säkerhet och en omtanke om varandra. Arbetet med hälsa och säkerhet är omfattade och omfattar alla. Gemensamt fortsätter vi arbeta med såväl bättre tekniska lösningar som att förstärka de beteenden som sätter säkerheten först. 

Genom att stärka vår underliggande konkurrenskraft med ständiga förbättringar och smarta investeringar blir vi mindre påverkade av en turbulent omvärld. Detta gör vi exempelvis genom ett fortsatt digitaliseringsarbete för att modernisera den digitala infrastrukturen för stabilare drift på sågverken och öka effektiviteten på massabruken genom höjd tillgänglighet och produktion. Ett bra exempel på detta är den investering i ny utrustning på Södra Cell Värö som beslutades 2020 och som 2022 fullt ut togs i drift med stor framgång. 

En annan viktig del för skogsgården är plantering och skogsplantor. Därför beslutade vi under året att bygga ett eget fryslager med plats för 40 miljoner plantor. Med detta kommer vi på ett tydligare sätt styra över planttillgången och kunna leverera ännu fl er och bättre plantor till medlemmarnas skogar. Fryslagret kommer att byggas i anslutning till plantskolan i Falkenberg. 

Södra är från 2020 anslutet till FN:s Global Compact. Vi stödjer dess tio principer för hållbart företagande och redovisar på årlig basis resultatet av vårt arbete.

Stärkt medlemserbjudande

Förutom investeringarna i värdekedjan har vi jobbat hårt med att stärka medlemserbjudandet. Att vi i Södra ständigt är nyfikna på hur medlemmarnas behov utvecklas är centralt. Därför har vi under året arbetat intensivt med att utreda, initiera och förkasta olika initiativ som breddar basen för värdeskapandet i skogen och skogsgårdens möjliga intäkter. Några som vi valt att utveckla är:

  • Naturvårdspremien. Vi har inrättat en ny premie som innebär att de medlemmar som avsätter en större andel skogsmark än skogscertifieringen kräver – och därmed bidrar till vårt gemensamma naturvårdsarbete – får mer betalt för sitt virke.
  • Bredare erbjudande kring lärande. Vi har skapat nya möjligheter för medlemmar och förtroendevalda att lära sig mer om Södra, familjeskogsbruket och kooperationen. Bland annat genom att arrangera fokusgrupper inom utvalda områden samt genom ett utvecklingsprogram för förtroendevalda.
  • Södra Ädla. Den nya enheten ska attrahera teknik och förmåga till familjeskogsbruket genom att investera i bolag som stärker lönsamheten hos medlemmarna. 

Vägen framåt

Vi har under 2022 också arbetat intensivt med att peka ut vart vi ska ta oss det kommande decenniet. 

Med den reviderade koncernstrategin ”Från en familj till en annan” har vi en riktning för 2023 och framåt. Vi ska fortsätta att förädla och förnya skogsgårdens värden med den gemensamma strategin som utgångspunkt. Tillsammans kommer vi att driva viktiga förflyttningar som sätter människor och kultur i centrum, stärker skogsägarskapet och lönsamheten för skogsgården, optimerar värdekedjan från skogsägare till kund och konsument, säkerställer ett ledande erbjudande till våra kunder och konsumenter samt prioritera ett hållbart brukande av skogen och jordens resurser. I allt arbete kommer vår säkerhetskultur stå i första rummet.

Detta kan framstå som en omfattande ansats, men jag tycker att det är talande för skogens stora nytta och värde för såväl samhället som planeten. Och de produkter vi producerar spelar en central roll i många människors liv. Vi arbetar ständigt för att värdet för familjeskogsbruket och Södras 51 000 medlemmar ska bli så högt och synligt som möjligt. Oavsett om det är ekonomiskt, ekologiskt eller något annat för den enskilde familjeskogsbrukaren. Arbetet med att bygga vidare på bron från skogsgården till marknaden och konsument fortsätter – på så sätt är vi ständigt redo att möta det som väntar på andra sidan och förnya skogsgårdens värden, om och om igen.

Lotta Lyrå
Vd & koncernchef

Året i korthet

Några glimtar från året som gått som visar hur vi ökar medlemsvärdet och stärker varumärket Södra,
hela tiden med vårt uppdrag i fokus – att förnya och förädla skogsgårdens värde.

Storsatsning på elektrifiering av transporter 

Läs mer

close

Storsatsning på elektrifiering av transporter 

Under hösten startade ett projekt som ska utreda möjligheterna att elektrifiera stora delar av fordonsflottan och därmed minska föreningens fossila utsläpp av växthusgaser ytterligare. 

– Vi är en av Sveriges största transportköpare och transporterna står för den största delen av våra fossila utsläpp. Därför är storskalig elektrifiering en viktig pusselbit, tillsammans med biodrivmedel, i att minska våra fossila utsläpp och kunna bidra ytterligare till samhällets klimatomställning, säger Henrik Brodin, energichef och ansvarig för programmet Ett fossilfritt Södra. 

close
 

Förändringar av artskyddsförordningen

Läs mer

close

Förändringar av artskyddsförordningen — tack vare Södra 

I februari 2022 meddelande Skogsstyrelsen att ”skogsägare kommer att behöva ta betydligt större ansvar än tidigare för att inte störa eller hota fridlysta arter vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder”. 

I Södra uppfattade vi beslutet som en betydande inskränkning av familjeskogsbrukens möjlighet att bedriva ett skogsbruk utifrån frihet under ansvar. En intensiv dialog om konsekvenserna av den nya tillämpningen av artskyddsförordningen inleddes med de olika politiska partierna för att få till en förändring. Och det gav resultat. I början av mars gav miljöministern besked om att lagen skyndsamt skulle förändras så att vanliga enskilda fåglar inte längre skulle kunna stoppa avverkningar eller andra skogliga åtgärder. 

 

Produktionsjusteringar i sågverken 

Läs mer

close

Produktionsjusteringar i sågverken 

Året började starkt för Södra Wood med utlastningsrekord i mars och höga priser. Från mitten på året var marknaden för sågade trävaror dock svagare. För att återfå balans i lagren och anpassa till rådande efterfrågan justerades produktionen från slutet av augusti. 

– Vi ser att det finns en långsiktigt god efterfrågan på våra produkter och tilltron till trä som det mest hållbara byggmaterialet är stark, men vi måste samtidigt arbeta aktivt för att parera marknadens svängningar och balansera produktionen mot kundernas behov, säger Peter Jhaveri, affärsområdeschef på Södra Wood.  

 

Ny premie för naturvård 

Läs mer

close

Ny premie för naturvård 

För att belöna de medlemmar som bidrar extra mycket till föreningens gemensamma naturvårdsarbete infördes en premie för naturvårdsinsatser, som innebär att de som undantar större andel skogsmark för naturvård får mer betalt av Södra för sitt virke. 

Godkända mål för vår klimatambition 

Läs mer

close

Godkända mål för vår klimatambition 

Under året har målen för vår klimatambition godkänts av Science Based Targets initiative. Målen uppfyller Parisavtalets målsättning om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C. Detta är helt i linje med vår klimatambition att vara ledande i samhällets resa till klimatneutralitet. Science Based Targets initiative har varit ett stöd för oss i att tydliggöra våra mål och kommer framöver vara ett stöd i uppföljningen av vår klimatambition. 

Nya steg för OnceMore® 

Läs mer

close

Nya steg för OnceMore® 

Vår satsning på OnceMore® – världens första storskaliga process för återvinning av textilavfall av blandmaterial – tog under 2022 nästa steg med nya samarbeten. Den globala koncernen Bestseller och deras varumärke Jack & Jones lanserade i juni den första klädkollektionen baserad på OnceMore®. Under 2023 kommer en miljon plagg baserade på OnceMore® att finnas i det skandinaviska modeföretaget Lindex sortiment. Tillsammans med PM & Vänner tog OnceMore® sina första steg för en expansion inom hotell- och restaurangbranschen.  

Ökad produktion i Värö 

Läs mer

close

Ökad produktion i Värö 

Produktionen vid massabruket i Värö uppgick till 774 kton vilket var 73 kton högre än föregående år. 

Det senaste expansionsprojektet startades framgångsrikt i oktober 2021, sex månader före den ursprungliga planen vilket gett ett fantastiskt utfall av produktionen under 2022. Under 2023 förväntas produktionen öka ytterligare och nå över 800 kton.  

Höjda virkespriser 

Läs mer

close

Höjda virkespriser 

Marknaden för massa- och energisortiment fortsatte att vara starka och priserna på massaved och bränsleved höjdes vid två tillfällen under andra halvan av året. – Detta hjälper till att upprätthålla flödena från medlemmarnas skogar till industrin och stärker samtidigt lönsamheten på skogsgården, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef. 

Med rötterna i skogen skapar vi framtiden

Södra bildades 1938 ur idén om att vi är starkare tillsammans. I dag är Södra Sveriges största skogsägarförening med 51 000 familjeskogsbrukare som medlemmar. Tillsammans äger medlemmarna i Södra en världsledande industri som förädlar skogsråvaran till förnybara produkter inom massa, trä, byggsystem, fl ytande bioprodukter och energi. 

Mehdi Arjmand, Södra Cell Värö

Vi sätter säkerheten först

Hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet. Det står överst på vår lista över viktiga områden och är något vi ständigt arbetar med. Vi vill att varje sekund ska präglas av trygghet, säkerhet och en omtanke om varandra. Det gäller såväl medlemmar, medarbetare som entreprenörer inom Södra. På så sätt vill vi skapa en arbetsmiljö och organisation som är hälsosam, hållbar och fri från skador. Vi är inte där fullt ut ännu, men har en strategisk plan och arbetar kraft fullt, strukturerat och långsiktigt med detta område. 

Läs hela års- och hållbarhetsredovisningen 2022

Den innehåller 170 sidor fulladdade sidor med beskrivning av verksamheten, detaljerad hållbarhetsrapport, föreningsstyrningsrapport och finansiella rapporter.

Ladda hem digitalt eller beställ den tryckta versionen via post:

Ladda ner pdf Läs direkt på skärmen Beställ tryckt version

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.