phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Näringspolitik

Näringspolitik

Södra näringspolitik
Södras näringspolitiska bevakning är en prioriterad uppgift för att tillvarata Södramedlemmarnas ekonomiska intressen. Den röda tråden i vårt näringspolitiska arbete är att försvara äganderätten och skogsägarnas möjligheter att fritt bruka sin skog på rimliga villkor.

Alla skogsägare påverkas mer eller mindre av olika beslut i samhället

Södras näringspolitiska arbete syftar till att ge medlemmarna goda förutsättningar att bedriva sitt skogsbruk utan allt för många pekpinnar. Mångfalden i familjeskogsbruket ger variation i skogen till nytta för både människor och miljö.

Ytterst handlar det om så centrala frågor som att försvara äganderätten och möjligheten att fritt äga och bruka skog på rimliga villkor. Exempelvis arbetar vi med att synliggöra skogsägarnas och skogsbrukets stora betydelse för svenska samhällsekonomi. Mer än hälften av Sveriges skogsmark ägs av privatpersoner och vi strävar efter att åstadkomma goda förutsättningar att bedriva sitt skogsbruk.

Södra arbetar för att:

 • Utveckla lönsamheten på enskilda medlemmars skogsgårdar och generellt förbättra villkoren för familjeskogsbruket i södra Sverige.
 • Synliggöra skogsägarnas och skogsbrukets betydelse för samhällsekonomin.
 • Försvara och förstärka äganderätten i samklang med omvärldens behov av skogen som viktig resurs för biologisk mångfald, sociala och kulturella värden.

Tillsammans gör vi skillnad  

Södra har tillsammans med LRF och övriga skogsägarföreningar ökat förståelsen för familjeskogsbrukets villkor. Södra har bland annat medverkat till att förhindra eller mildra många förslag kring markintrång, skatter, naturskydd och företagarvillkor.

Södra tar näringspolitiska initiativ till förbättrade villkor för skogsägarna genom dialog, möten, arbetsgrupper, remissvar med mera.

Den enade kraften i Södras och skogsägarrörelsens opinionsarbete ger resultat. Här är några exempel på näringspolitiska frågor där skogsägarnas gemensamma ansträgningar spelat en avgörande roll.

 1. Skogsvårdsavgiftens avskaffande
 2. Stopp av förslaget att finansiera Sveriges EU-avgift genom beskattning av skogsfastigheter
 3. Bidraget av den så kallade 50-kronan efter stormen Gudrun
 4. Införandet av KOMET, markägarinitiativ för skydd av värdefull skog
 5. Skogens Vatten, skogsägarrörelsens kampanj för ökad vattenhänsyn i skogen
 6. Intrångsfrågor, till exempel vid nya kraftledningar och vägar
 7. Tillkomsten av skogs- och miljöcertifiering enligt PEFC
 8. Ökat markägarinflytande i viltförvaltningen
 9. Hantering av naturskydd, till exempel vid bildande av naturreservat
Föreningsstämma Södra skogsägarna
Norrköping 2018


FOTO: PER WAHLBERG

Aktivt opinionsbildande arbete

x

Södras förtroendevalda och tjänstemän arbetar aktivt med opinionsbildning och påverkansarbete på alla nivåer: lokalt, regionalt och nationellt.

Vår lokala medlems- och fältverksamhet bevakar den kommunala nivån. Föreningsstyrelsen, förvaltningsrådet och Södras specialister bevakar frågor av regional och nationell karaktär.

Lokala och regionala aktiviteter arrangeras löpande för att upplysa och lyssna till beslutsfattare, politiker och intresseorganisationer om skogen, skogsägarnas och familjeskogsbrukets villkor, behov och möjligheter.

Skogspolitik handlar om samarbete och dialog

Tillsammans med LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna samverkar Södra i skogspolitiska frågor. I regionala äganderättsliga intrångsfrågor samverkar Södra med LRFs regioner. För att påverka behövs både dialog, förhandling och förslag till konstruktiva lösningar.

Skogen är viktig, även för resten av Europa

Södra arbetar också med påverkan på EU och EU-kommissionen i Bryssel, både på egen hand och genom den nordiska skogsägarrörelsens representation. Södra tar initiativ till att visa på skogens betydelse för alla vilket ökar respekten för skogsägarna och familjeskogsbruket. Detta främjar också villkoren för alla småföretag som har skog och trä som bas.

Lokala ombud

Runt om i Södras medlemsområde finns medlemmar som engagerar sig i olika viktiga näringspolitiska frågor. Alla Södras förtroendevalda arbetar mer eller mindre med näringspolitiska frågor. Bland dessa finns ombud med spetskompetens på olika områden, till exempel inom viltförvaltning, säkerhet, vattenfrågor och naturvård.

Södra samverkar med LRF Skgsägarna och Skogsindustrierna i skogspolitiska frågor, samt i äganderättsfrågor med LRF för att villkoren för företagare med skog och trä som bas ska vara de bästa möjliga.

Aktuella näringspolitiska frågor

Vi arbetar just nu med intensiva arbetsinsatser inom flera områden. 

Nationella skogsprogrammet

Det nationella skogsprogammet betonar skogsbrukets stora betydelse för Sverige som nation. Det finns en bred samsyn i detta och Södra har medverkat i flera arbetsgrupper. Rapporterna överlämnades till regeringen under hösten. Många positiva aspekter och framtidsfrågor har belysts, men vi anser att produktionsaspekten liksom skogsbrukets ekonomi måste få större uppmärksamhet. I grunden handlar det om skogsägarnas rätt att bruka sin skog efter principen frihet under ansvar.

Nya hotbilder mot äganderätten

Södras utgångspunkt är att skogsägaren ska ha fortsatt lagstadgad kontroll över sin fastighet och därmed också ansvaret. Om ansvaret lyfts över på entreprenör eller annan part minskar ägandets betydelse och ägarens frihet att själv bestämma över skötselåtgärder. Sverige har anslutit sig till FN:s Århuskonvention, som innehåller regler om att allmänheten ska få tillgång till miljöinformation, rätt att delta i större beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Om nya bestämmelser införs med möjligheter till överklaganden i skogsvårdslagen finns risk att normala skogsbruksåtgärder kan bli föremål för rättslig prövning. Det öppnar för juridisk aktivism från organisationer, vilket kan få till följd att rätten att bruka sin egen mark begränsas.I översynen av skogsvårdslagen ska utredaren föreslå vem eller vilka som har ansvaret att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagen. Utredningen ser också över möjligheten för organisationer att få tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

Fr vänster Mats Blomgren , Landsbygdsmnister Sven-Erik Bucht , Laila Rogestedt och Göran Örlander på Skogens framtid på Linneuniversitetet inom nationella skogsprogrammet

Sverige måste sätta sina egna hållbarhetsmål, inte EU

Förordningen om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk förkortas LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). Inom EU övervägs regleringar vilket kan få påverkan på medlemsländernas markanvändning. Södra driver frågan att vi i Sverige själva ska få definiera vad som är hållbara avverkningsnivåer och sätta våra egna hållbarhetsmål. Det ska inte göras av EU i Bryssel.I klimatförhandlingarna inom EU om hur klimatmålet till 2030 ska nås diskuteras bland annat frågan kring markers förmåga att binda in koldioxid och hur den påverkas av förändrad markanvändning.

Ett riktigt skogsbesök kan var betydelsefullt för beslutsfattare.

Vi vill öka trähusbyggandet

Byggande av flervåningshus i trä har en klimatpositiv effekt jämfört med alternativa byggmaterial. Södra har under senare år tagit en rad initiativ kring trähusbyggande. Bland annat arrangerade vi under 2016 en trähussafari för att inspirera och visa möjligheterna med klimatsmart träbyggande i en moden stadsutveckling. Politiker, tjänstemän och andra personer inom kommun och länsstyrelsen deltog i guidade visningar runt Trästaden i Växjö, bland annat Limnologen, Vallen, Wälludden och Södra Climate Arena.

Fler arbetsområden 

 • Det nationella skogsprogrammet och motsvarande regionala initiativ
 • Klimatfrågor genom Miljömålsberedningen
 • Pågående översyn av skogsvårdslagstiftningen
 • Viltförvaltningen
 • Skogsstyrelsens digitala publicering av avverkningsanmälningar
 • Ekosystemtjänster och grön infrastruktur i landskapet
 • Kraftledningsintrång, till exempel nya 400 kV- ledningar Trollhättan-Göteborg, Oskarshamn-Olofström
 • Kartläggning av områden för friluftsliv
 • Artskyddsförordningen
 • KOMET, markägarinitiativ för skydd av värdefull natur 
 • Skogens vatten, kampanj 2012-2016
 • Definition av nyckelbiotoper
 • Målbilder för god miljöhänsyn i skogen 
 • Säker Skog, säkerhet för självverksamma skogsägare 
 • Samhällets miljömål, till exempel Levande skogar och Levande sjöar och vattendrag

#skogenochframtiden - näringspolitisk podd

Skogen och framtiden är en podd för dig som är intresserad av just skogen och framtiden. Den görs av Marcus Svensson, näringspolitisk kommunikatör, Malin Pettersson, ansvarig för samhällskontakter och Göran Örlander, skogsstrateg. Tillsammans med Carl Johan Olsson, ansvarig för samhällskontakter utgör de Södras näringspolitiska team.

Senaste poddavsnittet 

Södras viltförvaltning 

Förvaltningen av klövviltstammarna är en av skogsägarrörelsens viktigaste näringspolitiska frågor. Målet är att få till en balans mellan tillgången på foder i skogen och klövviltstammarnas storlek. Södras ambition är att utveckla viltförvaltningen och bidra till en öppen dialog mellan markägarna, jägarna och samhället.

Mer information om Södras viltförvaltning

Älg i skogen

Kontaktpersoner

Marcus Svensson, head of public affairs, tel 072-583 45 88, e-post , twitter @marcus_svensson

Malin Pettersson, näringspolitisk specialist, tel 072-248 94 83, e-post

 

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperativ organisation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.