phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Pressrum Debatt: Skogsindustrin efterlyser balanserad vattenlagstiftning och total översyn av vattenförvaltningen

Debatt: Skogsindustrin efterlyser balanserad vattenlagstiftning och total översyn av vattenförvaltningen

Inom ramen för energiöverenskommelsen förhandlar regeringen och delar av oppositionen just nu ett förslag till ändrad vattenlagstiftning. Som företrädare för skogsindustrin ser vi med stor oro på förslaget som inte tar tillräcklig hänsyn till våra möjligheter att bedriva verksamheter och samtidigt effektivt vårda Sveriges vattenresurser. Vi efterlyser en mer balanserad lagstiftning men också en översyn av vattenförvaltningen i Sverige.

Sverige har uttalat höga ambitioner i arbetet med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling där de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet vägs samman. Här har industrin en viktig roll som vägvisare när det gäller att förena konkurrenskraft och hållbar utveckling. Vi som företag vill visa att det är möjligt att nå de globala målen inte bara genom en hållbar produktion utan också genom att ge förutsättningar för samhällets övergång till en ekonomi baserad på förnybara resurser.

Vatten är en grundförutsättning för våra industriella processer. Det är en resurs som vi är beroende av och som vi arbetar kontinuerligt med att nyttja på ett hållbart sätt. Därför är frågan om att nå EU:s mål om god vattenstatus i Sverige till år 2027 av stor vikt för oss.

Under sommaren presenterade Miljö- och energidepartementet ett förslag till ändringar i miljöbalken för att nå EU:s mål. Vi delar uppfattningen att lagstiftningen behöver ändras men är djupt oroade över att förslaget ensidigt har utgått från vattenkraften. Den svenska vattenlagstiftningen påverkar ju hela samhället och inte minst oss industriföretag.

Flera näringslivsorganisationer och kommunala verksamheter har tidigare framfört farhågor om att verksamheter som behövs för samhällsutvecklingen kommer att omöjliggöras om förslaget genomförs. Vi delar dessa farhågor.  

Våra företags konkurrenskraft och möjligheter att verka i Sverige kommer att påverkas mycket negativt. Förslaget innebär att tillståndsprövningen riskerar att bli både diffus och rättsosäker med stoppade investeringar som följd. Förslaget innebär också att företag måste tillståndspröva hela verksamheten även om investeringen endast berör en del av processen. Detta skulle leda till omfattande byråkrati och försena utveckling som är bra för både näringsliv och miljö.

Eftersom det råder stora brister i systemet för att klassificera vattenförekomster och sätta kravnivåer är det nödvändigt att det införs en möjlighet för verksamhetsutövare att överklaga beslut. Det är inte rimligt att enbart skärpa reglerna för hur kraven ska genomföras utan att samtidigt göra om systemet för hur kraven sätts.

Mot denna bakgrund välkomnar vi att vattenförvaltningens organisation ska ses över, men det räcker inte. De onödigt detaljerade föreskrifterna om klassificering av vattenförekomster måste omarbetas och bli enbart vägledande. Därtill behöver det säkerställas att möjligheterna enligt EU:s regler till undantag och samhällsekonomiska avvägningar tillvaratas fullt ut inom vattenförvaltningen.

Vi uppmanar parterna bakom energiöverenskommelsen att se till att de rättsliga förutsättningarna i lagstiftningen vare sig urholkar möjligheterna att bedriva våra verksamheter eller ett effektivt miljöarbete. Det är också nödvändigt att samtliga brister i vattenförvaltningen utreds och åtgärdas.

Vi vill som företag stärka den svenska konkurrenskraften, värna miljön och verka för en hållbar vattenanvändning. Det förutsätter en väl avvägd lagstiftning och en vatten-förvaltning som stödjer vårt arbete.

Lars Idermark
Södra

Ulf Larsson
SCA

Per Lindberg
BillerudKorsnäs

Henrik Sjölund
Holmen

Karl-Henrik Sundström
Stora Enso

Artikeln publicerades även i Altinget 16 november

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.