phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Besökare och personuppgifter

Som en förutsättning för att du ska kunna besöka oss på Södra Skogsägarnas huvudkontor i Växjö kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter för att kunna hantera, och administrera ditt besök. Du har enligt lag ett antal rättigheter. Du hittar dem nedan under Dina rättigheter

Södra Skogsägarna ekonomisk förening (org. nr. 729500-3789) är Personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Södra hämtar i första hand in personuppgifterna direkt från dig. Det gäller ditt namn och ev. företag.

Laglig grund och ändamål

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna administrera ditt besök hos oss. Det innebär bl.a. åtgärder för att du ska få tillträde till våra lokaler. Dina personuppgifter behandlas även för att uppfylla rättsliga skyldigheter, såsom vid en eventuell evakuering av byggnaden.

Gallring av Personuppgifter

Dina personuppgifter behålls maximalt i 6 månader efter ditt besök.

Överföring av personuppgifter

Södra kommer i vissa fall överföra dina personuppgifter till externa parter, tex. när du besöker vår restaurang som drivs av företaget Sodexo. I de fall Södra överför dina uppgifter till externa parter för att de ska behandla personuppgifter för Södras räkning upprättas s.k. personuppgiftsbiträdesavtal.

Södra kommer som huvudregel enbart att överföra och behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall dina personuppgifter måste överföras till land utanför EU sker det i enlighet med de skyddsregler som framgår av gällande dataskyddslagstiftning, det innebär bl.a. att särskilda försiktighetsåtgärder vidtas, inkluderat en bedömning av det aktuella landets dataskyddslagstiftning.

Säkerhet för dina personuppgifter

Södra kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att tillse att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Dina Rättigheter

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Vid upprepade eller ogrundade förfrågningar om registerutdrag eller rättning av detsamma, har vi rätt att antingen ta ut en administrativ avgift eller att avstå från att tillmötesgå begäran. En ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse ska innehålla personnummer och namn samt vara egenhändigt underskriven av den registrerade. Registerutdraget skickas endast till den registrerades folkbokföringsadress. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse skickas till Södra skogsägarna ekonomisk förening, Personuppgiftsansvarig, 351 89 VÄXJÖ.

  • Du har rätt att invända mot behandlingen och du kan begära att dina personuppgifter rättas.
  • Du kan också i vissa fall begära att dina personuppgifter raderas, begränsas eller blockeras genom att kontakta Södra.
  • Du har rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter, det innebär att dina uppgifter ska kunna över-föras till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Du kan också lämna klagomål om Södras hantering av dina personuppgifter direkt till tillsynsmyndighet-en Datainspektionen (www.datainspektionen.se)
  • Det kan dock finnas begränsningar i lag som påverkar dina rättigheter ovan.

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Södra Skogsägarna ekonomisk förening tele 0470-89000
Personuppgiftsansvarig
351 89 Växjö
Telefon: 0470-89000 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.