phone local_post_office
Hållbarhet
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Hållbarhet Naturvårdande skötsel

Naturvårdande skötsel

Ett av Södras viktigaste hållbarhetsmål är att till år 2025 utföra minst 3 000 hektar naturvårdande skötselåtgärder på medlemsfastigheterna. Många av naturvärdena i södra Sverige är beroende av skötsel för att bevaras och förstärkas.

Ljusöppna trädmiljöer som i äldre tiders brukande av jord och skog var vanliga, hotas ofta av igenväxning. Naturvårdande skötsel i exempelvis trädbärande ängs- och betesmarker och gamla tallskogar är därför en viktig åtgärd för att gynna ett stort antal arter. Till exempel är många växter, fjärilar och bin beroende av ljusöppna miljöer och olika former av hävd, såsom bete och slåtter. 

Mångfald skapar mångfald. Genom att öka variationen av miljöer, träd och buskar kan en större mängd arter hitta livsmiljöer. Särskilt viktigt är att öka mängden död ved eftersom nästan hälften av de hotade skogsarterna har en koppling till död ved. 

 

Stapel Naturvård 2022

Främjande av biologisk mångfald

Södra arbetar för att bevara och främja den biologiska mångfalden – ett arbete under ständig utveckling. Under 2022 sattes ambitionen att Södra vill vara drivande för en rikare biologisk mångfald för framtida generationer. I Götaland är  naturvårdande skötsel viktigt för att bevara och främja den biologiska mångfalden. 

Södra har som mål att arealen utförda naturvårdande skötselåtgärder ska vara 3 000 hektar per år 2025. Resultatet för 2022 var 1 779 hektar (1 178). Fler nyckeltal för att kunna mäta eff ekten av åtgärder för att bevara och främja den biologiska mångfalden är under utveckling.

Naturvårdande skötsel
Exempel på område där naturvårdande skötsel utförts.

NS = Naturvårdande skötsel

Naturvårdande skötsel är aktuellt i de skogsområden där målsättningen är naturvård och där naturvärdena är skötselkrävande. Om du har en grön skogsbruksplan kallas dessa bestånd för NS – Naturvård skötsel. Naturvårdsåtgärder kan även genomföras i andra delar av din skog, exempelvis runt enskilda naturvärdesträd eller i hänsynsytor som lämnats för naturvård inom produktionsbestånden. 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.