phone local_post_office
Hållbarhet
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Hållbarhet Södras klimateffekt

Stark positiv klimateffekt för Södras verksamhet

Granplantor i växthus, Flåboda
Södra kan nu återigen presentera sin positiva effekt för klimatet. Nettoeffekten är positiv, både genom tillväxten i våra 52 000 skogsägande medlemmars skogar och genom att skogliga produkter ersätter produkter och energi med högre klimatbelastning.

Skogens klimatnytta begränsas ofta till att träd som växer tar upp stora mängder koldioxid. Men det finns en annan sida av skogen med stora fördelar för klimatet som det pratas mindre om: substitutionseffekten. 

I takt med att skogen förnyas tar vi hand om alla delar av trädet och gör produkter som i stor utsträckning ersätter produkter med högre klimatbelastning. Det är inget nytt, men fler och fler forskare har under senare år börjat intressera sig för hur effekten ska beräknas. 

Det biogena kolet ingår i ett kretslopp där utsläppen hela tiden återbinds i växande träd och övrig vegetation, medan användning av fossilt kol innebär ett nettotillskott till atmosfären.  

Substitution

Substitutionen skapar därför en positiv klimatnytta när produkter baserade på förnybar skogsråvara tränger undan produkter med högre klimatbelastning, som stål, cement, plast och fossil energi.

Substitutionsfaktorn skiljer sig åt mellan olika material. Det vi mäter är mängden utsläpp av fossilt kol som ersätts per enhet biogent kol i skogsprodukterna. 

Att använda sågade trävaror för att bygga i trä är har högst substitutionsfaktor. Men det finns även positiva effekter av att byta ut matförpackningar i plast mot biobaserade tråg eller att använda biobränslen i stället för fossila bränslen som naturgas eller olja. 

Så här räknar vi

Det går att räkna ut substitutionens klimateffekt på olika sätt. För att vara på den säkra sidan har vi räknat lågt i en modell som tagits fram av Holmgren/Kolar (SCA februari 2019). Metoden har granskats av externa forskare i samband med ett seminarium på KSLA (Kungliga skogs- och lantbruksakademin, (februari 2019). Södras rapport har även granskats av forskare på Linnéuniversitetet. 

Trots försiktigheten i beräkningarna är effekten av den substitution Södra bidrar med otvetydigt stor. 

I Södras värdekedja uppstår också en negativ klimatpåverkan. Då våra industrier i det närmaste är helt fossilfria handlar det främst om utsläpp från produktion av insatsvaror, som processkemikalier och förpackningsmaterial, samt från transporter av råvaror till industrin och produkter till kund. 

Vi vet alltså att skog som växer i våra medlemmars skogar ger en positiv klimateffekt, och vi vet att våra produkter tränger undan produkter och material med negativ klimatpåverkan, samt att vi själva står för vissa utsläpp i vår verksamhet. Summan av dessa tre parametrar ger en bild av Södras påverkan på det globala klimatet. På årsbasis (2021) är den totala klimateffekten positiv och motsvarar 14,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 

Vi vill gärna undvika ordet kompensation, eftersom den tankefiguren riskerar att leda till att skogen får bära andra sektorers fossila utsläpp. Samtidigt är proportionerna viktiga och som jämförelse är Södras positiva klimateffekt lika stor som 25 procent av Sveriges rapporterade utsläpp. Den största effekten av substitution uppstår dock inte i Sverige, eftersom Södra liksom hela den svenska skogsnäringen exporterar de mesta av sina produkter. 

De svenska klimatutsläppen ligger på omkring 50 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, medan den svenska skogsnäringens positiva klimateffekt är mer än 90 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 

Substitution är emellertid inte en del av den formella klimatrapporteringen eller klimatavtalen. Det beror till stor del på att kunskapsbasen är under uppbyggnad och att mer forskning behövs. Däremot är substitutionen en sedan länge erkänd faktor för att bromsa klimatförändringarna. 

Rapporten från Holmgren

Den rapport som Södra tagit fram (Holmgren 2019) utgår från de substitutionsfaktorer som sammanställts genom en granskning av befintliga forskningsresultat. Vi tror att beräkningarna av klimateffekten kan utgöra ett stöd för oss i våra fortsatta strategiska vägval för att nå våra klimatmål. Den är också ett kvitto på att vi rör oss i rätt riktning, det vill säga att eftersträva en längre livslängd för våra produkter och nå en högre grad av substitution. Det görs genom satsningar på biodrivmedel, byggsystem i trä och genom återvinning av textilier i vår massaproduktion. 

Rapporten visar tydligt att skogsnäringen har en viktig roll att spela för att hitta fler lösningar i klimatomställningen och ger oss starka incitament att fortsätta arbeta med innovation, resurseffektivitet och fossilfrihet i hela värdekedjan. 

Samtidigt behöver vi bättre förståelse och kunskap om substitutionens betydelse. Rapporten är ett första steg på den resan. 

Rapport Södras klimateffekt

Vi har fortsatt att räkna med samma metod som i rapporten och uppdaterar värdena varje år.

Mer om beräkningen

Södras medlemmars skog har beräknats utgöra en kolsänka motsvarande 5,2 miljoner koldioxidekvivalenter 2022. 

Södras fossila utsläpp av koldioxid under 2022 uppgick till 2,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter, främst från produktion av insatsvaror och från transporter av råvaror till industri och produkter till kund. 

Södras minskning av fossila utsläpp genom substitution uppgick 2022 till 9,0 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 

Södras positiva klimateffekt för 2022 är 12,1 miljoner koldioxidekvivalenter.  

Södras klimateffekt 
Södras positiva klimateffekt lika stor som 25 procent av Sveriges rapporterade utsläpp.

Pressmeddelande

Kontaktpersoner

Jessica Nordin, Head of Sustainability Södra Skog
Jessica Nordin
Hållbarhetschef Telefon: 0470-89 094
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.