phone local_post_office
Hållbarhet
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Hållbarhet Klimatpositiv verksamhet Ett fossilfritt Södra Fossilfritt Södra - transporter

Våra insatser för ett fossilfritt Södra inom logistiken

Timmerbil
Nedan kan du läsa mer om våra olika projekt och insatser i omställningen mot ännu mer hållbara transporter.

Unikt samarbete kring grönare flyg​

Från flis till flygplan i Småland. Marknaden för bioflygbränsle är idag underutvecklad. I syfte att förbättra tillgången till hållbart flygdrivmedel har KLM, Södra, Växjö kommun, SkyNRG, Småland Airport, Fores och Luleå Tekniska Universitet undertecknat en avsiktsförklaring om att undersöka förutsättningarna för bioflygbränsleproduktion i Småland. Energimyndigheten har beviljat konsortiets ansökan om förstudien.​

Utmaning​

 • Att kunna resa till våra internationella kunder på ett hållbart sätt.

Lösning​

 • Anslutit till KLM Corporate Biofuel Program.
 • Finansiering har beviljats av Energimyndigheten för en förstudie kring förutsättningarna för att utveckla ny teknik och förbättra tillgången till hållbart bioflygbränsle.

Effekt​

 • Alla Södras resor med KLM och Air France görs på biojet.​
 • Förstudie påbörjad om lokal produktion av bioflygbränsle i småland.

Centralt avsatta medel för omställning till fossilfritt

För att klara omställningen av transportsektorn krävs både nya lösningar och en förändrad marknad. Som ett led i att nå målet om fossilfrihet 2030 satsar Södra nu 20 miljoner kronor dedikerade till de merkostnader som uppstår i att välja nya hållbara transportlösningar.

Utmaning

Att ställa om till fossilfritt innebär ofta merkostnader.

Lösning

Vi satsar 20 miljoner kronor för att stimulera efterfrågan till att bli fossilfria.

Effekt

 • Merkostnader drabbar inte en enskild enhet internt.
 • Stimulerar medarbetare att komma med nya lösningsförslag.
 • Inbjuder till samarbeten för att lösa utmaningar.


Fossilfri hamn i Mönsterås

Redan hösten 2017 blev Södras hamn i Mönsterås helt fossilfri. Alla arbetsfordon och kranar i hamnen drivs nu med HVO.

Utmaning​

Stora maskiner med tunga och höga lyft vilket kräver mycket kraft.​

​Lösning​

Alla arbetsfordon och kranar i hamnen drivs nu med HVO-diesel.​

​Effekt​

 • Miljövänligare, minskade utsläpp av koldioxid.​
 • Fått krantillverkare att vilja samarbeta och hitta nya lösningar för att bli fossilfria.​

 

Skogsmaskiner körs med HVO

Utmaning​

 • Merkostnad pga. skattestyrning till förmån för fossil diesel.​
 • Maskinerna är ute i skogen på nya platser varje vecka.​
 • Svagt intresse hos maskintillverkarna.​

Lösning​

Ställa om våra egna skogsmaskiner till HVO för att visa att det går.​

Effekt​

 • Minskade utsläpp.​
 • Visa vägen för våra externa entreprenörer. ​
 • Visa för maskintillverkare att det finns en efterfrågan.​


Egna tankstationer med biodiesel

Utmaning​

 • Bränslekostnaden är en hög del av totalkostnaden i en pressad bransch.​
 • Hitta ett hållbart alternativ till diesel för tunga lastbilar.​
 • Behov av att kunna tanka på flera olika platser.​
 • Arbetsmaskiner behöver kunna drivas hållbart.​

Lösning​

 • Egna tankstationer vid våra verksamheter.​
 • Ställa om vårt eget åkeri för att visa vägen.​
 • Erbjuder enbart HVO och RME, även för externa åkerier.​

Effekt​

 • Möjliggöra att åkare kan köra på biodrivmedel.​
 • Ökad efterfrågan förnybara drivmedel.​
 • Krav på lastbilstillverkare att kunna köra på förnybara drivmedel.​

Biodiesel genom Sunpine

Utmaning​

Fanns inte tillräckligt med biodrivmedel och ingen färdig teknisk lösning för avancerade biodrivmedel​.

Lösning

Samarbete med Preem, Sveaskog och uppfinnaren Lars Stigsson i gemensamt ägt bolag.​

Effekt

 • Minskade utsläpp från vanliga dieselfordon.​
 • Få ut mer biodrivmedel på marknaden.

Sunpine AB, som ägs till cirka 25 procent av Södra, har som affärsidé att ur svensk skogsråvara från ett hållbart skogsbruk utvinna produkter som möjliggör en grön omställning av samhället. Ur råtallolja utvinns talldiesel, harts och bioolja. Talldiesel framställs av restprodukter från Södras massabruk och är ett biodrivmedel med låga utsläpp av koldioxid och låg energiåtgång.

 

Metanolrening vid massabruket i Mönsterås

Utmaning

 • Råmetanolen i processen innehåller höga halter svavel och terpentin, eldas därför internt.
 • Brist på biobaserad metanol.

Lösning

Utvecklat en teknik för att rena metanolen till kemikaliegrad.

Effekt

 • Bättre resursnyttjande
 • Mer biodrivmedel på marknaden

 

Östersjöns hållbaraste fartyg

Utmaning

 • Inga styrmedel kring CO2 för sjöfart.
 • Lågt intresse bland rederier att förändra ger lågt intresse bland motortillverkare att ta fram alternativ.

Lösning

Genomförbarhetsstudie med rederi, motortillverkare och IVL kring hur vi kan få Östersjöns mest hållbara fartyg.

Effekt

 • Vi vet att det är möjligt att göra en omställning.
 • Omställning ger låga utsläpp av CO2, Nox, svavel och partiklar.

Samarbete ledde till färre transporter med Project Connect

Utmaning 

Långa lastbilstransporter genom Europa.

Lösning

Flytta volymer från lastbil till en intermodal lösning, det vill säga en kombination av tåg och lastbil, tack vare ett samarbete som involverat hela kedjan från inköp till logistik och marknad.

Effekt

Lägre CO2-utsläpp genom högre effektivitet med järnvägstransporter, men också en ökad leveransprecision och kostnadsbesparing.

 

Större transportkapacitet med nya järnvägsvagnar

Utmaning

Optimera transporterna för massa.

Lösning

Södra Cell Värö har tillsammans med Kiruna Wagon tagit fram en ny järnvägsvagn som på sikt ska ersätta de vagnar som idag transporterar pappersmassa från Värö in till Varbergs hamn. 

De nya vagnarna har ett lastutrymme 20 meter och därmed nästan dubbelt så långa som de nuvarande vagnarna. Hela långsidan är öppningsbar för maximal tillgänglighet och säker av- och pålastning.

Effekt

Med de nya järnvägsvagnarna ökar vi vår transportkapacitet med 25% på samma tåglängd och minskar behovet av lastbilstransporter.  

 

Stolpe in när Södra laddar för klimatkliv 

Utmaning

Man ska kunna bo var man vill men ändå kunna ta sig till och från jobbet på ett hållbart sätt. Svårt att åka kollektivt till våra anläggningar då de ligger utanför storstäderna och för de som pendlar längre sträckor var det svårt att pendla med elbil. Det är även svårt att göra tjänsteresor mellan enheterna på el.

Lösning

Över 50 laddstolpar har installerats med sammanlagt 112 laddpunkter runt om i vår verksamhet. Det unika i satsningen med laddstolpar är att det är verksamhetens överskottsel som används till att ladda bilarna. Närproducerad grön el som kommer från våra massabruk. Satsningen har blivit möjlig tack vare stöd från Naturvårdsverket genom Klimatklivet. Klimatklivet är en statlig politisk satsning för klimatsmarta investeringar på lokal nivå.

Effekt

Underlättat för tjänsteresor på el mellan våra anläggningar och därmed ökat möjligheterna till fossilfritt resande.

 

Forskningsprojekt för att öka takten i omställningen till fossilfria transporter i skogssektorn

Utmaning

Idag står skogsnäringen för cirka 25 procent av godstransporterna med lastbil i Sverige. För att de här transporterna ska bli fossilfria behövs en mångfald av innovation där elektrifiering är en mycket viktig pusselbit.

Lösning

Åtta organisationer (däribland Södra) har startat ett gemensamt forskningsprojekt under ledning av Stockholm Environment Institute. I centrum för projektet står timmer Pod, en automatiserad och elektrifierad lastbil utvecklad av Einride, en prisbelönt svensk start-up som arbetar för en hållbar omställning av lastbilstransporter. 

Forskningsprojektet "Accelererad omställning till fossilfria transporter i skogssektorn" ska påskynda innovationer för att nå klimatmålet nollutsläpp från transporter till 2045. Projektet ska föreslå nya system och kombinationer av tekniker som bör prövas i konkreta demonstrationsprojekt.

Effekt

Forskningsprojektet ska leda till slutsatser om vilka kombinationer av tekniker som kan snabba på innovationer och skogsindustrins omställning. Tyngdpunkten ligger på att analysera hur genomförbara de är och ta fram underlag för möjliga demonstrationsprojekt för att därigenom kunna påskynda omställningen till fossilfria transporter.

 

Kontakta oss
Vill du också vara med i omställningen mot fossilfritt och har frågor eller förslag till fler lösningar?
Hör av dig till Henrik Brodin, 0470-85624.

 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.