phone local_post_office
Hållbarhet
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Hållbarhet God miljöhänsyn

God miljöhänsyn

God miljöhänsyn är en bärande pelare i skogsbrukets naturvårdsarbete. Tillsammans med de avsatta skogarna skapar det ett variationsrikt skogslandskap där både människor, växter och djur kan trivas i den brukade skogen. Ett aktivt arbete med generell hänsyn är således en viktig del i ett hållbart skogsbruk.

Genom att spara en kantzon, gynna skogsbrynet vid gallring, lämna en trädgrupp på föryngringsytan, nyskapa död ved eller röja fram en igenvuxen torpgrund så att den inte skadas, skapas bättre förutsättningar för både djur, växter, insekter, svampar, lavar och kulturmiljöer. Allt detta är delar av det som till vardags kallas för generell miljöhänsyn i skogsbruket.

Historiskt sett har våra skogar präglats av en stor mängd naturliga störningar som skapade en variationsrik skog. Även äldre tiders brukade med skogsbete, plockhuggning har påverkat skogen. Både de naturliga störningarna och äldre tiders hävd skapade livsmiljöer som skogsarterna anpassade sig till. 

Genom att anpassa våra skogliga åtgärder och ta god miljöhänsyn kan vi bevara den viktiga variationen och förbättra förutsättningarna för många arter att överleva i skogslandskapet. Det handlar framför allt om att spara, men även återskapa, strukturer från den gamla skogen och nyskapa död ved. Med detta ges många arter från den gamla skogen förutsättningar att överleva hygges- och ungskogsfasen.  

Södra genomför årligen uppföljningar av hänsynsarbetet i det så kallade Gröna bokslutet. Revisorer kontrollerar då hur väl Södra lever upp till certifieringssystemen PEFC:s och FSC®:s krav på generell hänsyn, och hur egen policy samt rutiner för miljöhänsyn följs.

Läs mer om resultaten i det Gröna bokslutet 

 

Skogsägare, skogsinspektor och entreprenör träffas ute i en vacker lövskog där de en genomför en naturvårdshuggning.
Skogsägare, skogsinspektor och entreprenör träffas ute i en vacker lövskog där de en genomför en naturvårdshuggning.
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.