phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Skog Södra Ädla Södra Ädla Q&A
Skog
Här hittar du frågor och svar om Södra Ädla.
Södra Ädla Q&A
Hur kommer det att hjälpa de enskilda medlemmarna?

Skogen spelar i dag en central roll i flera stora utmaningar. Råvaran används för produktion av hållbara produkter, skogsmarken används för utveckling av biologisk mångfald och trädens tillväxt är källa för kolinlagring.  För oss är det viktigt att våra 52 000 medlemmar har möjlighet att spegla denna mångfald i sitt familjeskogsbruk och samtidigt vara lönsamma. Södra Ädlas investeringar kommer ge våra medlemmar möjlighet att vidga vyerna för sin skogsgård. Genom att komplettera, utveckla eller bredda sitt skogsbruk med nya innovationer och tjänster kommer det långsiktiga värdet på skogsgården stärkas. 

Hur kommer detta att hjälpa Södras verksamhet?

Genom att investera i innovativa bolag kommer Södra och Södras 52 000 medlemmar stå ännu bättre rustade för framtiden.  

Med förändrade förutsättningar i skogen behöver vi ha blicken framåt för att kunna gå i takt med tiden, klara av klimatomställningen och fortsätta skapa sociala, och ekonomiska värden för våra medlemmar. Här är innovation, digitalisering och förmågan att ställa om – i industrin och skogen – avgörande. Södra Ädlas arbete blir här en viktig pusselbit i utvecklingen av helheten. Med hjälp av Södra Ädlas investeringar kommer också våra medlemmar få möjlighet att utveckla sin skogsgårdar med nya produkter och tjänster. 

Ska Södra verkligen investera i start-ups?

Södras uppdrag är att skapa avsättning för medlemmarnas och skogsgårdens produkter – nu och i framtiden. Utvecklingen av familjeskogsbruket är en avgörande del i värdeskapandet. Skogsbruket är i ständig förändring och vi måste vara ödmjuka i att vi inte vet vad som väntar framåt.   Södra vill leda utvecklingen i skogsbruket i stället för att rätta oss efter den. Därför är vårt arbete med innovation avgörande framåt. Södra Ädla stärker detta arbete ytterligare. Södra är en medlemsförening. Södra Ädla bidrar till att förnya och berika medlemsvärdet för våra medlemmar, så att Södra är långsiktigt relevant för dess medlemmar. 

Ni investerar 200 miljoner i bolag som kan vara värdelösa om fem år. Borde inte pengarna delas ut till medlemmar i stället?

Att investera i tidiga skeden medför alltid en insikt och kalkylerad risk att några bolag inte kommer att lyckas. Genom att satsa på 20 bolag, och därtill bolag som är på väg in i en kommersiell fas, så är vår bedömning att Södra Ädlas portfölj som helhet  kommer att bli framgångsrik.  Våra investeringar vill vi göra i två steg. Vi kommer att begränsa våra följdinvesteringar i de bolag som visar svag utveckling, och vi kommer att satsa lite extra på de bolag som visar på bäst utveckling. Detta är inte heller ett arbete som kan ske gratis, utan är förenat både med risk och kostnader. Det är samma sak när vi investerar i våra massabruk, utvecklar nya produkter eller skogsskötselsmetoder. Det är därför Södra ser till att dela ut hälften av all vår vinst till  medlemmarna och investerar resterande del i vår verksamhet. Då får vi en balans mellan direkt värdeskapande och långsiktigt värdeskapande för skogsgården. Det är detta som är att vara en del av Södra och vår skogsägarförening. 

Vad kan Södra Ädla bidra med som investerare?

Med tanke på Södras position som ett kooperativ med 52 000 medlemmar har vi en lovande utgångspunkt för både oss själva och våra framtida bolagsinvesteringar. 

Vi vill vara en attraktiv investerare som bidrar till att bygga värden i de bolag de investerar i. Dessa värden kan bestå av kapital, Södras position i branschen och inte minst närheten och relationen till våra medlemmar. Vi ska bidra till bolagens utveckling genom vår koppling till 52 000 familjeskogsbrukare i Götaland, en industristruktur i världsklass och 80 års erfarenhet av småskaligt skogsbruk. 

Vilka typer bolag kommer vara intressanta?

Det handlar om att få till en bra mix av bolag och innovation som ska ha det gemensamt att deras affärsidéer direkt stödjer skogsgårdens utveckling och lönsamhet samt ger möjlighet till ett mer mångfacetterat familjeskogsbruk. De ska stärka skogsgården genom innovation och nytänkande. Bolag att investera i söker vi inom områden så som; redskap och metoder för förbättrad skogsskötsel, outnyttjade naturvärden, möjligheten att bättre nyttja t ex gårdsbyggnader samt nya tjänster inom finans och försäkring.

Finns det några speciella bolag att rikta in sig på?

Det är i dagsläget för tidigt att peka ut enskilda bolag, men vi är intresserade av bolag som stödjer skogsgårdens utveckling och lönsamhet samt ger möjlighet till ett mer mångfacetterat familjeskogsbruk. De ska stärka skogsgården genom innovation och nytänkande. I första hand handlar det om bolag som är baserade i Sverige och senare Norden, då vi har en hög grad av innovation i området och naturlig koppling till familjeskogsbruket. Bolagen ska helst vara i ett mognadsskede där de inlett sin försäljning och står i begrepp att skala upp sin försäljning. Bolagen ska ha en så pass stor potential så att det går att uppnå en ordentlig värdetillväxt i bolagen.

Hur många bolag kommer ni att investera i?

Vi kommer investera 200 miljoner SEK under de kommande åren, vilket betyder att det kommer vara ett aktivt arbete att hitta intressanta och spännande bolag. Vi kommer lägga mycket tid på att utvärdera affärsmodeller och möjlighet för genomslag på våra medlemmars skogsgårdar.  Vi kommer att investera i ungefär 20 bolag. Vi gör gärna dessa investeringar tillsammans med anda investerare. 

Vill ni vara långsiktiga ägare eller handlar det om att försöka tjäna snabba pengar?

Södra Ädla handlar helt och hållet om förnyelse och värdeskapande. Det ska stärka våra medlemmars långsiktiga värden och vi vill samtidigt bidra till bolagens utveckling.  

Vår specialitet är att utveckla och bygga värden i bolag i tidiga skeden. Därefter vill vi att investerare som arbetar i senare skeden kommer in i bolagen, och ytterst så ser vi att bolagen skall säljas eller börsnoteras i en så kallad ”exit”. Det är därför en fråga om balansgång, där vi lägger tillräckligt stor del av vår kraft och energi för att få rätt resultat. Det är inte en fråga om några planerade kortsiktiga samarbeten, utan vi ser alla investeringar på lång sikt – men utvärderar självklart alla våra positioner och investeringar löpande. Vår position måste vara värdeskapande. 

Kommer Södra Ädla att ha ett majoritetsägande i de bolag man investerar i?

Vi gör investeringarna i en roll som minoritetsägare för att bolagen ska kunna utveckla nya innovativa och lönsamma affärer. När bolagen blivit mer etablerade ska vi sälja av våra innehav. Vi gör inte detta för att Södra ska köpa upp bolagen. 

Vilket avkastningskrav har Södra Ädla?

Genom Södra Ädlas investeringar driver vi innovation och möjliggör nya intäktsströmmar för skogsgården och Södras medlemmar. 

Södra Ädla gör detta som professionell investerar och som en viktig pusselbit i utvecklingen av helheten. 

Vi gör investeringar i nya innovationer och tjänster för att nå lönsamhet för verksamheten och stärka skogsgårdens värde på kort och lång sikt, men har inte satt något konkret avkastningskrav.   

 

Vill du veta mer?

Är ni ett bolag som genom innovation och nytänkande stärker skogsbrukets värden? I så fall kontakta oss!

Erik Bengtson
Investment Manager Telefon: 0340 63 34 32

Södra Ädlas Portfölj

Mer information om bolagen vi investerat i:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.