Hållbara massaprodukter


Hållbarhet genomsyrar hela Södras verksamhet, från frö till färdig produkt. Vi har en unik resurs - skogen från våra medlemmars ansvarsfullt skötta skogar. All vedråvara som vi använder är spårbar och vi kontrollerar vedens ursprung. I vår breda produktportfölj finns alla massakvaliteter att få som PEFC ™ eller FSC®-certifierade. Vår massa produceras i fabriker med kontrollerade processvattensystem. Våra massabruks effektiva energisystem gör att vi kan leverera el, fjärrvärme och biobränsle till samhället. Om vi inkluderar den koldioxid som den växande skogen tar upp så är Södra bättre än koldioxidneutrala, vi är koldioxidnegativa.

Alla våra pappersmassor är godkända att användas för produktion av miljömärkta pappersprodukter enligt Svanen och EU-blomman. Vi står för öppenhet och transparens och all data finns tillgänglig på vår webb, liksom i vår års- och hållbarhetsredovisning.

Om du har en hållbarhetsrelaterad fråga eller kanske en utmaning med att utveckla hållbarhet inom din egen produktportfölj?

Kontakta våra experter som gärna hjälper till

Trä är framtidens byggmaterial


Eftersom trycket på världens ändliga resurser fortsätter att öka står vi inför ett växande problem: Hur möter vi behoven hos konsumenter och skyddar vår planet samtidigt? På Södra är det en fråga som ligger nära våra hjärtan, eftersom vår passion i livet och källan till allt vi gör är världens mest hållbara material - trä.

I synnerhet vill husbyggnadsindustrin minska sin påverkan på klimatförändringen, men de söker också effektivitet och valuta för pengarna. På Södra utvecklar vi ständigt vår kompetens och förståelse när det gäller att skapa värde för våra kunder. Trä har betydande miljöfördelar jämfört med alternativ som betong, stål och murverk. Naturligt, förnyelsebart, giftfritt, återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart, trä ger också utmärkt värmeisolering. Det är också kostnadseffektivt och har den lägsta energiförbrukningen och de lägsta koldioxidutsläppen av byggmaterial. Och trä kräver mindre energi i byggprocessen jämfört med betong.

Träkonstruktionen är klimatsmart
Trä lagrar också stora mängder koldioxid. Växande träd absorberar koldioxid som sedan lagras i virket, även när virket bearbetas och används till byggande. Vi använder virke från skogar som klarar de högsta miljönormerna, med återplantering och föryngring.

Våra produkter kan levereras med Chain of Custody-certifiering från PEFC™ eller FSC®, en garanti för att virkesråvaran är en produkt från ansvarsfullt skogsbruk och att dess ursprung har verifierats. En sådan säker och transparent försörjningskedja innebär total trygghet för våra kunder när det gäller miljöhänsyn.

Building systems

Trävaror

Certifieringar

Fler skogsfåglar och mer naturhänsyn


De senaste 20 åren har skogsbrukets naturhänsyn ökat i form av fler träd som lämnas för den biologiska mångfalden, ökad andel lövskog och fler högstubbar. Ett omfattande arbete med naturvård gynnar bland annat skogens fågelliv. Enligt en undersökning från Lunds universitet har fåglarna blivit fler i de svenska skogarna under samma tidsperiod. Av 58 skogslevande fågelarter har 33 ökat, 6 minskat och 19 är kvar på samma nivå.

– Detta är två led som tillsammans visar på en väldigt positiv utveckling. Sedan 1990-talet har Södra arbetat systematiskt med naturvård i skogsbruket för att bland annat stärka den biologiska mångfalden. Ökningen av skogsfåglar har flera bakomliggande faktorer där pågående klimatförändringar tros vara en, men vi ser också att den ökade naturhänsynen kommer till gagn för skogens fågelliv, säger Therese Lindström, ekolog på Södra.

Hänsynsåtgärder som ökat i skogsbruket är till exempel skapandet av fler högstubbar vid avverkning och att död ved och mer träd lämnas för naturvårdens skull. Södras uppföljningar efter avverkning visar att jämfört med 2007 lämnas numera i snitt 20 träd per hektar istället för 14. Studien pekar även på att arealen lövträd och gammal skog har ökat. Enligt Riksskogstaxeringen har andelen lövträd i södra Sverige ökat med 120 miljoner fler träd på 25 år*, något som också främjar skogens fåglar.

– Hänsynsåtgärderna och den ökade mängden lövträd ger fler möjligheter till boplatser för fåglarna. Det gynnar också insekter, vilket ger mer mat till fåglarna. I naturvårdsarbetet eftersträvar Södra en kombination av hänsyn i olika nivåer. Detta gäller allt ifrån att skogsägarna gör frivilliga avsättningar av skog med höga naturvärden där åtgärder kan göras för miljövärdenas skull till hänsyn i produktionsskogen. På det sättet vill vi kombinera god naturvård med effektiv produktion, säger Therese Lindström.

Bland de fågelarter som ökat under perioden 1998–2015 enligt svenska fågeltaxeringen kan man exempelvis finna skogsduvan, tofsmesen och stjärtmesen. Några av de arter som minskat är bland annat spillkråkan och rödvingetrast. Grönsångaren är en av dem som ligger kvar på en stabil nivå. Undersökningen är gjord av en grupp forskare på Lunds universitet med hjälp av uppgifter från Riksskogstaxeringen och data som årligen samlas in av hundratals ornitologer över hela landet. Studien publicerades 2017 i tidskriften Forest Ecology and Management.

*Beräkningen är baserad på Riksskogstaxeringens uppgifter om utvecklingen av lövträdsvolymen och utifrån att en 20 meter hög björk med en brösthöjdsdiameter på 30 cm har en volym på 0,5 m3sk.

En attraktiv arbetsplats


Engagemang och drivkraft hos våra medarbetare! Det är det som driver oss framåt. Tillsammans med våra medarbetare tar vi ansvar för att bli nästa generations skogsföretag. Våra medarbetare avspeglas direkt i hur kunderna upplever oss. Medarbetarna är nyckeln till en attraktiv arbetsplats och för att vi som arbetsgivare ska kunna leverera värde. Vi har i år utsetts till Sveriges attraktivaste arbetsplats, vilket vi såklart är riktigt stolta över.

– Undersökningen talar sitt tydliga språk. Södra är en väldigt uppskattad och eftertraktad arbetsgivare och resan mot en topplacering i hård konkurrens är otroligt imponerande, säger Johan Lagercrantz, VD på Randstad.

Randstad Employer Brand Research gör världens största employer branding-undersökning och varje år deltar Sveriges 150 största arbetsgivare med sammanlagt över 5000 personer. Deltagarna redogör för sin uppfattning om företagen samt svarar på vad de anser vara viktigast när de väljer arbetsgivare. Målgruppen är en bred allmänhet av studenter, anställda och arbetssökande i åldern 18–65 år över hela landet.

De tre områden som bedömts vara våra nyckelfaktorer till utnämningen är vårt rykte, vårt finansiella välmående och vårt bidrag till samhället och miljön.

– Det känns fantastiskt! Vi ska alla vara väldigt glada och stolta över denna hedersamma utmärkelse. Det är ett pris till 3 400 fantastiska medarbetare och är resultatet av det gemensamma och målmedvetna arbetet som utförs i Södra varje dag, säger Christer Thörn, HR-direktör. 
 
Ansvarstagande arbetsgivare och engagerade medarbetare är ett av våra hållbarhetsmål. För oss är det viktigt att ta ansvar som arbetsgivare där medarbetarna ska känna sig trygga och säkra på jobbet. 

Vi ska fortsätta leverera på våra hållbarhetsmål och leva upp till utnämnandet som Sveriges attraktivaste arbetsplats. Vi vill vara en partner våra kunder kan räkna med och en arbetsgivare som tänker på medarbetarnas utveckling, hälsa och framtid.

Rapport: Randstad Employer Brand Research 2018

Jobba på Södra