phone local_post_office
Byggsystem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Instruktioner för hantering av byggelement i trä

Lyftbild till webb
Här hittar du instruktioner och anvisningar för hantering av byggelement i trä med lyftsystemen Swelash bandsling samt Würth transportankare.

Swelash bandsling

Information och kapacitetsvärden är hämtade från Swelash användarinstruktioner. För fullständig information hänvisas till Swelash egna bruksanvisningar.

Dessa instruktioner ska ses som en sammanfattning av Swelash instruktioner. Södra ansvarar inte för incidenter som sker på grund av att operatör inte följt tillverkarens anvisningar.

Instruktionerna gäller för lyft av paneler i angivna dimensioner i fabrik samt under montage på byggplats.

1. Avsedda produkter

Lyftdon: Swelash bandsling – För lyft och transport av prefabricerade element upp till 8 ton

Lyftsystem
2. Handhavande – lyftdon

Sling ska sitta förmonterat i samtliga lyfthål då panel anländer till arbetsplats, slingen sitter ihop med buntband så att de aldrig åker ur sina lyfthål. Samtliga lyftsling skall kopplas till lyftanordning enligt märkning på etikett, se även bilder.

Det får inte förekomma synliga skador eller defekter på bandslingen vid lyft, förekommer detta ska aktuell bandsling inte användas. Bandsling får inte utsättas för kemikalier, sker detta ska bandslingen kasseras. Det får vidare inte förekomma några knutar på bandslingen vid lyft.

Lyftsystem
3. Lyftkapacitet – bandsling

Lyftkapaciteten för bandslingen redovisas på slingens etikett, se nedan. Vid leverans till arbetsplats sitter korrekt bandsling förmonterad på respektive panel.

OBS! Alla bandsling som är förmonterade ska användas vid lyft av panelerna

Lyftsystem
Arvid Nordqvist bygger nytt kafferosteri i KL-trä, Järfälla

Würth transportankare

Information och kapacitetsvärden är hämtade från Würths användarinstruktioner samt lasttabeller. Instruktionerna gäller för lyft av paneler under montage på byggplats.

Dessa instruktioner ska ses som en sammanfattning av Würth instruktioner, Södra ansvarar inte för incidenter som sker på grund av att operatör inte följt tillverkarens anvisningar.

  • Viktigt är att operatören är utbildad i användandet av detta lyftsystem, samt att aldrig utföra lyftoperationer utan att arbetssäkerheten kan garanteras.
  • Dimensionering av samt placering av skruvar baseras på vibrations-koefficient (φ = 1,1) som beror på lyftförhållanden (typ av kran och lyfthastighet). Vid andra lyftförhållanden kan kapaciteten per lyftskruv vara lägre. Det är byggplatsen som ansvara för att lyft utförs säkert med avseende på förhållandet vid byggplatsen.
1. Avsedda produkter

Lyftdon: Würth transportankare – För lyft och transport av prefabricerade element upp till 1,3 ton, artikelnummer 018400013.

Skruv: Würth ASSY® 4 Kombi T T6S – Lyft/transportskruv för träelement, artikelnummer 015871091, 0158712121 samt 0158712161.

Lyftsystem
2. Underhåll – lyftdon

Lyftokets skick måste inspekteras av operatören innan varje tillfälle det används. Misstanke på skador på lyftdon, t.ex. sprickor, förslitningar, deformationer m.m. måste meddelas produktionsledningen omgående och det aktuella lyftdonet tas ur bruk.

Säkerhetsansvarig ansvarar för att lyftdonet inklusive tillhörande kedjelänk inspekteras kontinuerligt och att instruktionerna efterlevs.

Lyftsystem
Instruktioner för underhåll av lyftdon
3. Handhavande – lyftdon

Huvudet/kulankaret på lyftdonet fixeras på skruven genom att roteras hela vägen tills donets stopp är parallellt med panelens yta, se bild 1. Frikoppling görs i omvänd ordning.

Om hanterad panel lutar vid lyft, måste huvudets/kulankarets stopp befinna sig i lutningen uppåt, enligt bild 2. I annat fall riskerar lyftdonet rotera och därefter lossna från skruven.

Lyftdonets lyftkapacitet på 1,3 ton är mycket högre än skruvens, se punkt 5 "Lyftkapacitet – skruv", vilket innebär att skruven är den del som sätter begränsningarna för hur stor KL-panel som kan lyftas.

Lyftsystem
Bild 1
Lyftsystem
Bild 2
4. Underhåll – skruv

Skruvarna är avsedda för engångsbruk, d.v.s. tillverkaren tar inget ansvar för skruvens kapacitet om de återanvänds. Operatören ansvarar för att skruvarna som används vid lyft uppfyller tillfredställande skick med avseende på t.ex. sprickor, förslitningar, deformationer m.m. Skruven får användas vid flera lyft om den sitter kvar i KL-panelen mellan lyften och lyftet uppfyller de krav som gäller, t.ex. typ av kran.

5. Handhavande – skruv

Skruvarna är förmonterade vid leverans till arbetsplats, samtliga skruvar skall användas vid lyft. Vid isättning av egna skruvar gäller att skruvarna endast får fästas vinkelrätt träets fiberriktning, det vill säga skruv får inte användas i ändträ på panelen. Vid egen infästning av skruv ansvarar byggarbetsplats för att Würths anvisningar följs.

6. Lyftkapacitet – skruv

Dimensionering samt placering av skruvar i panelerna utförs i fabrik före leverans till byggarbetsplats. Samtliga skruvar ska användas vid lyft. Skruvarna får inte flyttas eller delvis skruvas ur utan att operatör beaktar eventuella ändrade förutsättningar för lyft. Operatör på byggplats ansvarar då för att Würths anvisningar följs.

Lyftvinkeln β får ligga i spannet 0° ≤ β ≤ 45°, se bild 3. Högst kapacitet har lyftdonet när lyftvinkeln β = 0°, sedan minskar kapaciteten när vinkeln ökar. Med försänkningshål (diameter 70 mm, djup 30 mm) är skruvens kapacitet samma som för vid β = 0° oavsett vinkel β, dock gäller max vinkel β = 45°.

Lyftsystem
Bild 3
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.