Dags att skriva motion

Att motionera vid årsmötet är ett sätt för dig som medlem att engagera dig. Årsmötet äger rum varje år i mars månad och vill du skriva en motion i en angelägen fråga är det dags nu.

Praktiska tips om hur du skriver motion

Hur mycket skog man äger eller hur länge man har varit medlem spelar ingen roll. Vi brukar säga, en medlem – en röst. Medlemmarna väljer sina lokala representanter och genom dessa även vilka som utgör Södras styrelse. Detta kallas ägarstyrning.

51 000 röster på 36 skogsbruksområden

All vår verksamhet på Södra utgår från medlemmarna och deras skogsfastigheter. Var fastigheten är belägen avgör vilket skogsbruksområde (sbo) de tillhör.

Vårt medlemsområde är uppdelat i 36 skogsbruksområden. Den kooperativa verksamheten sker inom skogsbruksområdena. Skogsbruksområdena ska stimulera till samverkan mellan enskilda skogsägare och stärka kontakten mellan föreningens medlemmar.

Varje skogsbruksområde har årsmöte i mars månad. Medlemmar som har sin skogsfastighet inom området är röstberättigade vid det lokala årsmötet. Varje medlem kan skicka in motioner eller skrivelser för behandling vid årsmötet. Utöver val och behandling av motioner redovisas föregående års operativa och kooperativa verksamhet, Södrakoncernens resultat och styrelsens vinstdelningsförslag.

Den demokratiska processen

Klicka på bilden för att se en större version.

En kooperation är inget utan sina förtroendevalda. Drygt 400 av våra medlemmar är förtroendevalda.

Vid skogsbruksområdets årsmöte väljer medlemmarna förtroenderåd, valberedning och fullmäktige. I och med att Södra har 36 skogsbruksområden finns också 36 förtroenderåd och 36 lokala valberedningar. De förtroendevalda utvecklar både Södra och medlemmarna.

 • Valberedningen har en avgörande roll i Södras utveckling. Den ska hitta och föreslå lämpliga personer till både förtroenderåd och fullmäktige på föreningsstämman.
 • Förtroenderådet ansvarar för skogsbruksområdets kooperativa verksamhet, som ska bidra till att Södra når sitt övergripande mål, att främja medlemmarnas ekonomiska och näringspolitiska intressen.
 • Fullmäktige. 200 medlemmar väljs som fullmäktige som får rösta vid Södras föreningsstämma. 36 av dessa platser besätts av ordförandena i skogsbruksområdena.
 • Förvaltningsrådet. De 36 ordförandena i förtroenderåden bildar förvaltningsrådet som är rådgivande till styrelsen. Förvaltningsrådet samlas omkring fyra gånger per år och möter då Södras styrelse och ledning för information och dialog.

200 röstar vid föreningsstämman

Den ordinarie föreningsstämman hålls i maj varje år och är Södras högsta beslutande organ. De 200 medlemmar som valts till fullmäktige är de enda som får rösta och gör så i egen suveränitet, det vill säga efter eget tycke. De är inte bundna av någon annans vilja eller intresse.

Stämmans valberedning har i uppgift att bereda och lämna förslag till presidium på stämman, ledarmöter i Södras styrelse, revisorer och styrelseordförande. Dessutom föreslår de representanter för Södra vid LRFs riksförbundsstämma och lämnar förslag på arvodesnivåer och ersättning till Södras förtroendevalda, styrelse, revisorer och fullmäktige. Valberedningen ska spegla Södras medlemskår och består till övervägande av ledamöter i Södras förvaltningsråd.

Södras styrelse

Styrelseordförande Lena Ek träffar Södra-medlemmar.

Styrelsens främsta uppgift är att ägna sig åt de långsiktiga och strategiska frågorna som rör företaget och medlemmarna. Styrelsen utser och entledigar koncernchefen. Styrelsen består av upp till 10 ledamöter, samt 3 arbetstagarrepresentanter. Styrelsens ledamöter har olika bakgrunder, kompetenser och kontaktnät, men större delen av styrelsen ska vara medlemmar i Södra.

Styrelsen har tre utskott som bereder vissa frågor:

 • Revisions- och redovisningsutskottet
 • Ersättnings- och arvodesutskottet
 • Finansutskottet

Mer information om Södras styrelse 

Var med och påverka

Som medlem har du möjlighet att vara med och forma framtidens Södra. Som medlem kan du välja att engagera dig på flera olika sätt, att motionera vid årsmötena är ett sådant. Motioner till årsmötet i skogsbruksområdet är ett sätt för medlemmarna att få upp ett ärende till behandling.

Vad är en motion?

En motion är ett skriftligt förslag till beslut eller en fråga som medlemmen kan begära att årsmötet, föreningsstämman eller styrelsen tar ställning till.

 

Alla motioner skickas till förtroenderåden och bifogas sedan i årsmöteshandlingarna till samtliga medlemmar inom skogsbruksområdet. Årsmötet hanterar samtliga inkomna motioner. Förtroenderådet kan lämna synpunkter på motionen till årsmötet.

Årsmötet beslutar om motionen kan anses vara besvarad vid årsmötet eller om den ska skickas vidare till föreningsstämman eller styrelsen. Men motionären kan själv begära att motionen går vidare till föreningsstämman om denne inte är nöjd med årsmötets beslut. En motion behöver vara utformad på ett visst sätt för att kunna hanteras korrekt.

Att tänka på när du skriver motion

 • Alla medlemmar har rätt att skriva motioner
 • Rubriksätt motionen så att det kortfattat framgår vad motionen handlar om.
 • Motionen bör ha en tydlig beskrivning av varför du tar upp ämnet. Vad är det du vill förändra eller uppnå? Vad är det som årsmötet ska ta ställning till? Beskriv noga vad det är du vill förändra och varför.
 • Efter bakgrundbeskrivningen är det viktigt med ett tydligt yrkande där du förtydligar vad det är du vill att årsmötet ska besluta om. Vad är det för lösning eller åtgärd du föreslår? Utan ett konkret lösningsförslag blir motionen svår att hantera.
 • Skriv under motionen. Är ni flera som står bakom samma motion bör samtliga underteckna dokumentet.
 • Din motion ska ha inkommit till förtroenderådet i ditt område senast den 31 januari. Motion kan inkomma per post, fax eller mejl.

OBS! Motioner ska lämnas till förtroenderådet senast den 31 januari. Motioner skickas in till det lokala förtroenderådet via verksamhetsområdeskontoret. Har du frågor kring motioner eller skrivelser kan du kontakta Södras medlemsutvecklare Petra Patcha.

Petra Patcha - medlemsutvecklare
E-post:
Telefonnummer: +4672 225 48 40

Mall för att skriva motioner

Stämmor och motioner 

ORganisation och styrelse

Vill du ha mer information om vår styrelse, organisation, styrning och policyer?

Läs mer

Här hittar du information från kommande stämmor och inlämnade motioner.

Stämma 2018

Du som missade årets stämma kan se den i efterhand. Inspelningen finns uppdelad i kapitel så att du kan titta på just de delarna som intresserar dig.

Inspelning från stämma 2018 (länk till annan webbplats)

Protokoll - Södras föreningsstämma 2018

Stämma 2017

Program - Södras föreningsstämma 2017

Protokoll - Södras föreningsstämma 2017

Läs mer om Skogsägare

Motioner 2018

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

Motioner 2017

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

Motioner 2016

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

Kontakta medlemsservice

Är du intresserad av att bli medlem eller har du några andra frågor till oss på medlemsservice?