Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt Inventeringar ger fakta

Älgbetesinventeringen (Äbin) och andra inventeringsmetoder ger fakta och kunskap

Inventering Äbin älgbetesinventering
Viltförvaltning ska vara faktabaserad utifrån bästa tillgängliga kunskap. Södra står bakom de rekommenderade inventeringsmetoderna i älgförvaltningen. Det viktigaste skogliga faktaunderlaget i viltförvaltningen är älgbetesinventeringen, Äbin.

Inom älgförvaltningen finns ett antal rekommenderade inventeringsmetoder som används för att få fram nödvändiga fakta om både skogstillstånd och älgstammen. Skogsstyrelsen har tagit fram metoder för skogen och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för älgstammen. Samtliga organisationer och myndigheter i älgförvaltningen, inklusive Södra, har uttalat sitt stöd för att det är dessa metoder som ska användas. Metoderna är främst utvecklade för att ge information på nivån älgförvaltningsområde om bland annat:

  • fodersituation
  • viltbetesskador
  • älgstammens storlek och sammansättning.

Kompletterande inventeringar på älgskötselområdesnivå kan bidra till ökad kunskap om variationer runt dessa medelvärden inom ett älgförvaltningsområde.

Skogliga inventeringsmetoder

Älgbetesinventeringen Äbin

Resultat 2019/2020

Varje år sedan 2014 inventeras skogstillståndet via Älgbetesinventeringen (Äbin) i drygt hälften av landets älgförvaltningsområden. Metoden är en av de så kallade rekommenderade basmetoderna i älgförvaltningen och resultaten används för att stämma av aktuellt läge och som stöd i det praktiska älgförvaltningsarbetet. Kartan visar aktuellt värde i procent för årsskada på tall från senaste inventering i respektive älgförvaltningsområde.

Årsskadad tall 2019-20.png

Skogsbrukets gemensamma mål, vilket sammanfaller med Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets uttalade mål, är maximalt fem procents årsskada.

Om metoden

Älgbetesinventeringen (Äbin) är ett mycket viktigt underlag på alla nivåer i viltförvaltningen. Äbin är en kvalitetssäkrad inventeringsmetod som utvecklats av Skogsstyrelsen och SLU. Inventeringen bekostas av skogsägarna och utförs av särskilt utbildade och oberoende inventeringsaktörer. Skogsstyrelsen ansvarar för metodik och sammanställer och publicerar resultaten.

Äbininventering.

Hela Sverige inventeras årligen sedan 2014 och resultaten används i älgförvaltningen tillsammans med resultat från andra rekommenderade inventeringsmetoder (se nedan).

Läs mer:

Foderprognoser

Skogsstyrelsen tar årligen fram uppgifter om hur stora ungskogsområden som producerar viltfoder för respektive älgförvaltningsområde (ÄFO). Resultatet visar dels hur stor arealen ungskog är idag, dels hur den kommer att utvecklas kommande år. Siffrorna används bland annat som underlag i älgförvaltningsplaner.

Läs mer:

Referenshägn

Används för att visa skillnader i växtligheten när älgar, andra hjortdjur eller vildsvin inte kommer åt att beta. Mindre uthägnader etableras då i ett område och används sedan för att påvisa och illustrera betesdjurens inverkan på vegetationen och dess utveckling.

 

Inventering av älgstammen

Avskjutningsstatistik

Uppgifter om alla älgar som fälls under jakt inom ett licensområde, älgskötselområde eller på en oregistrerad mark. Statistiken delas upp i antal älgar av olika kön och på vuxna respektive kalvar.

Älgobservationer (Älgobs)

Älgobsen är en av flera metoder för att skatta en populations täthet i form av ett relativt index och används främst för att visa på förändringar inom ett område. Älgobsen uppskattar också sammansättningen i en älgpopulation.

Spillningsinventering

Spillningsinventering är en metod för att i första hand skatta tätheten av spillningshögar inom ett visst område för en viss period. Älgspillningsinventering är en av flera metoder för att skatta en älgpopulations täthet – antingen som ett index eller som ett absolut mått.

Älgkalvvikter

Kalvvikter avslöjar mycket om kvaliteten i älgstammen. Den beskriver djurens kondition för att till exempel kunna få en förvarning om att betessituationen försämras eller förbättras inom området. Kalvarnas vikt följer variationer i den omgivande miljön. Exempelvis avspeglas ett år med dålig foderkvalitet direkt i lägre vikter.

Läs mer:

Användning av inventeringsresultat och statistik

En väsentlig del i en anpassningsbar viltförvaltning är att hela tiden följa utvecklingen via insamlade värden och tillgänglig statistik, löpande utvärdera hur det går och anpassa åtgärder efter detta. Det finns en rad olika källor att använda sig av, exempelvis Länsstyrelsernas system Älgdata.se.

För en komplett överblick av läget rekommenderas skogsbolagens system Jaktrapport, som bland annat innehåller sammanställda rapporter som löpande visar avskjutningsmål och aktuell avskjutning, betesskadenivå enligt Äbin, trend för älgstammen enligt älgobs och mycket mer. 

Fakta om Äbin

  • Skogsstyrelsen ansvarar för metodik, utbildning, kvalitetssäkring och publicering av resultat.
  • Utförs av utbildade, oberoende inventerare
  • Finansieras av skogsägarna 
  • Resultat används i planer i viltförvaltningen

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperativ organisation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.