phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Medlem i Södra Hur fungerar Södra Ägarstyrning - var med och påverka

Var med och påverka

Föreningsstämma i Värnamo 2022
Det är medlemmarna som äger Södra och de har alla samma möjlighet att påverka sitt Södra.

Hur mycket skog man äger eller hur länge man har varit medlem spelar ingen roll. Vi brukar säga, en medlem – en röst. Medlemmarna väljer sina lokala representanter och genom dessa även vilka som utgör Södras styrelse. Detta kallas ägarstyrning.

52 000 röster på 36 skogsbruksområden 

All vår verksamhet på Södra utgår från medlemmarna och deras skogsfastigheter. Var fastigheten är belägen avgör vilket skogsbruksområde (sbo) de tillhör.

Vårt medlemsområde är uppdelat i 36 skogsbruksområden. Den kooperativa verksamheten sker inom skogsbruksområdena. Skogsbruksområdena ska stimulera till samverkan mellan enskilda skogsägare och stärka kontakten mellan föreningens medlemmar.

Varje skogsbruksområde har årsmöte i mars månad. Medlemmar som har sin skogsfastighet inom området är röstberättigade vid det lokala årsmötet.

Varje medlem kan skicka in motioner eller skrivelser för behandling vid årsmötet. Utöver val och behandling av motioner redovisas föregående års operativa och kooperativa verksamhet, Södrakoncernens resultat och styrelsens vinstdelningsförslag.

Mer information om motioner och skrivelser

Roller i den demokratiska processen

En kooperation är inget utan sina förtroendevalda och i Södra är drygt 400 medlemmar förtroendevalda.

Vid skogsbruksområdets årsmöte väljer medlemmarna förtroenderåd, valberedning och fullmäktige. I och med att Södra har 36 skogsbruksområden finns också 36 förtroenderåd och 36 lokala valberedningar. De förtroendevalda utvecklar både Södra och medlemmarna.

  • Valberedningen har en avgörande roll i Södras utveckling. Den ska hitta och föreslå lämpliga personer till både förtroenderåd och fullmäktige på föreningsstämman.

  • Förtroenderådet ansvarar för skogsbruksområdets kooperativa verksamhet, som ska bidra till att Södra når sitt övergripande mål, att främja medlemmarnas ekonomiska och näringspolitiska intressen.

  • Fullmäktige. 200 medlemmar väljs som fullmäktige som får rösta vid Södras föreningsstämma. 36 av dessa platser besätts av ordförandena i skogsbruksområdena.

  • Förvaltningsrådet. De 36 ordförandena i förtroenderåden bildar förvaltningsrådet som är rådgivande till styrelsen. Förvaltningsrådet samlas omkring fyra gånger per år och möter då Södras styrelse och ledning för information och dialog.

 

 

200 röstar vid föreningsstämman

Den ordinarie föreningsstämman hålls i maj varje år och är Södras högsta beslutande organ.

De 200 medlemmar som valts till fullmäktige är de enda som får rösta och gör så i egen suveränitet, det vill säga efter eget tycke. De är inte bundna av någon annans vilja eller intresse.

Stämmans valberedning har i uppgift att bereda och lämna förslag till presidium på stämman, ledarmöter i Södras styrelse, revisorer och styrelseordförande. Dessutom föreslår de representanter för Södra vid LRF:s riksförbundsstämma och lämnar förslag på arvodesnivåer och ersättning till Södras förtroendevalda, styrelse, revisorer och fullmäktige. Valberedningen ska spegla Södras medlemskår och består till övervägande av ledamöter i Södras förvaltningsråd.

 

Södras styrelse

Styrelsens främsta uppgift är att ägna sig åt de långsiktiga och strategiska frågorna som rör företaget och medlemmarna. Styrelsen utser och entledigar koncernchefen. Styrelsen består av upp till 10 ledamöter, samt 3 arbetstagarrepresentanter. Styrelsens ledamöter har olika bakgrunder, kompetenser och kontaktnät, men större delen av styrelsen ska vara medlemmar i Södra.

Styrelsen har tre utskott som bereder vissa frågor:

  • Revisions- och redovisningsutskottet
  • Ersättnings- och arvodesutskottet
  • Finansutskottet

Mer information om Södras styrelse 

Södras ordförande Magnus Hall på Elmia Wood 2022
Magnus Hall är ordförande i Södra sedan 2022.

Material från tidigare stämmor

På sidorna som du hittar i länkarna nedan kan du ta del av presentationer, protokoll med mera från tidagare stämmor.


Årsmötesprotokoll

 

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperativ organisation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.