Verksamheten drivs i tät dialog med befintliga och tilltänkta kunder, universitet, högskolor och institut samt befintliga och framtida leverantörer. Allt viktigare för framgång i projekten är att arbeta med alla steg i värdekedjan från råvara via olika tillverknings- och konverteringssteg till slutkund. Samarbete i flera led krävs för att hitta lösningarna för framtidens produkter och tillverkningsprocesser.

Skog

Skogens tillväxt, odlingssäkerhet och kvalitet är av stor betydelse och här ligger fokus för vår forskning och utveckling. Detta kombineras med utveckling av skonsammare arbetssätt i skogen för att skydda naturkänsliga områden, skogens vatten och träd vid gallring. Tjänsteutveckling är en viktig del och Södra vill ligga i fronten vad gäller digital teknik, modernt snitt och tilltalande hjälpmedel för medlemmar och personal.

Skonsamhet innebär mindre spår på marken, att skogens vatten inte skadas och att för naturvården känsliga områden skyddas. Skonsamhet innebär också att träd inte skadas exempelvis vid gallring.

Innovationsområde Vad gör vi?
Ökad skogsproduktion
 • Trädförädling är ett viktigt redskap för att på sikt öka skogsproduktionen. Södra arbetar inom detta område främst genom delägande i Skogforsk.
 • För att tillväxten från förädlade plantor skall utnyttjas optimalt är det viktigt att plantorna överlever och inte konkurreras ut. Därför ges forskning kring skogsföryngring såsom markberedning, minskade snytbaggeskador och viltskador hög prioritet. Metoder för röjning är också viktiga för att skapa framtidens bestånd.
Ökad produktivitet och skonsamhet
 • Södra har varit framgångsrikt med sin markskoningsgaranti, men ny maskinteknik för avverkning och gallring kan öka skonsamheten ytterligare. Ett antal koncept testas nu för att både kunna öka hastigheten vid skotning av virke och samtidigt minska marktrycket. 
Skogsvårdsteknik
 • Södra har under ett antal år drivit på utvecklingen av en ny skonsam markberedningsmetod. Omfattande test planeras under det närmaste året.
 • Maskinell plantering är en annan utvecklingslinje som Södra stöder.
 • Utvecklingen av det mekaniska Cambiguard har varit en framgångssaga för Södra skogsplantor. Detta innebär att behandling med kemiska bekämpningsmedel elimineras. Idag är en betydande del av Södras plantor försedda med Cambiguard. Arbete pågår för att optimera skyddet för alla typer av plantor.
Bättre planering
 • Viktiga delar för Södra är utvecklingen av Gröna skogsbruksplaner och bättre metoder för drivningsplanläggning (avverkning och transport av virke i skogen). Aktuella projekt är bättre utnyttjande av fjärranalysdata, t.ex. laserscanningsteknik. Framställning av vattenkartor och deras koppling till drivningsplanläggningen kommer att bli viktiga redskap för skonsamhet och produktivitet.
 • Data insamlade med skördare är värdefulla för den skogliga planeringen. Varje sekund insamlas stora datamängder som måste processas för att bli meningsfulla. Detta är en del av skogens ”Big data” som med ny IT ger helt nya möjligheter.
 • Ny teknik växer fram genom drönarteknik, något som sannolikt kommer att bli betydelsefullt inom skogsbruket.
Digitalisering
 • Södra har legat i fronten i lanserandet av appar, skogsägarappen resp. fältappen, där medlemmarna och inspektorerna bland annat kan följa skogsinnehavet och även beställa tjänster. Södra vill fortsätta att ligga i fronten vad gäller digital teknik, modernt snitt och tilltalande hjälpmedel för medlemmar och personal och driver projekt för utveckling av de digitala tjänsterna, med fokus på mobil teknik – ”mobile first”.

EU-projekt

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg.JPG

Södra driver ett projekt för branschanpassade utbildningsprogram med fokus på att förhindra markskador i skogsbruket för kontrakterade maskinentreprenörer inom Södras verksamhetsområde. Utbildningsprogrammet omfattar grundutbildning inom markskoning samt en fortsättningskurs för att utveckla och befästa kunskapen.

Trävaror

 

Träförädling, produktutveckling, design och logistik är viktiga delar av utvecklingsarbetet på trävaror som bedrivs i samarbete med bland annat Linnéuniversitet, forskningsstiftelsen CBBT och SP Hållbar Samhällsbyggnad. För att nå nya förbättrade produkter krävs införande av nya tekniker och processer.

 • Södra deltar i CBBT, Centrum för byggande och boende i trä. Ett övergripande syfte är att lyfta fram trä som byggnadsmaterial, trä i kombination med andra material och byggsystem i trä. Ett exempel är byggande av höga hus i trä.
 • Vi arbetar hela vägen från plank, via interiörprodukter som golv, panel och lister till färdiga villor byggda av Södra Trivselhus, med nya system kring byggande. Hållbarhet är en gemensam nämnare i alla projekt.

Papper

Inom område papper pågår utvecklingsarbete för att optimera och vidareutveckla produkter och processer för att ge högre kvalitet och skapa mer resurseffektiva fabriker.

 • En viktig del av produktutvecklingen sker i nära samarbete med kunder genom tekniskt samarbete, forskning och utveckling. Fokus ligger på implementering av nya eller förbättrade produkter eller processoptimeringar i kundens process.   
 • Södra har installerat utrustning on-line som med hög frekvens mäter den producerade massans fiberegenskaper. Via egenutvecklade modeller omvandlas dessa data till olika kvalitetsparametrar för massakvalitet. Detta ger kunden direkt tillgång till kvalitetsdata och massabruken har ett verktyg för bättre kontroll och styrning av processen.
 • Processutveckling har fokus på mer resurseffektiva processer och kontroller. Detta har lett och leder till ökad kapacitet, bättre energiutnyttjande samt besparingar av kemikalier.
 • Södra deltar i branschgemensam utveckling bland annat kring skogsråvara, cellulosateknik och kemikalieåtervinning.

Textilier

Södra tillverkar med framgång dissolvingmassa sedan 2012. Dissolvingmassa används för framställning av cellulosabaserade textilfibrer, exempelvis viskos. Det finns ett stort intresse kring textil tillverkade av skogsråvara som ersättare för bland annat syntetiska fibrer och bomull. Textilföretag och konsumenter efterfrågar allt oftare spårbarhet i hela värdekedjan från tillverkningen av dissolvingmassa via alla producentled till den färdiga textilprodukten. Detta driver utveckling och efterfrågan framåt och ställer nya krav på dissolvingmassan.

 • I nära samarbete med kunder sker produkt- och processutveckling för att vidareutveckla produkten.
 • AvanCell är en satsning under 2013-2016 av Södras forskningsstiftelse där fokus läggs på grundläggande förståelse av textilfiber gällande råvara, upplösning och spinning av fiber.

Kemikalier

Det finns stora möjligheter att producera kemikalier från skogsråvara. Tillgång till billig olja har dock gjort det mera lönsamt att utgå från fossila råvaror för kemikalieproduktion. I ett längre perspektiv kan man dock se oljeeran som ett fönster mellan två perioder med bioekonomi – historisk tid och framtiden. Kemikalier kan både produceras från biprodukter och spill från skogs- och vedhantering och från utlösta komponenter från våra industriella processer. En bio-olja kan produceras från ved- eller ligninråvaror som kan användas i ett raffinaderi för vidare konvertering till bränsle, kemikalier eller nya material.

Energi och bränsle

Tankstation på Preem med diesel från tallolja.

Skogen har stor potential att bidra till framtidens energiförsörjning genom utveckling av nya energibärare. Energi och bränsle är idag en betydande del av Södras verksamhet med produkter som fjärrvärme, el, pellets och bark. En viktig del i arbetet att nå de nationella och internationella målen om minskning av klimatutsläpp från transportsektorn är utvecklingen av biodrivmedel. Genom investeringen för produktion av  biometanol vid massabruket i Mönsterås och delägande i SunPine och Silva, satsar Södra på en fortsatt utveckling av alltmer förädlade energiformer med större användningsområde.

 • Södra kommer att bygga en anläggning för framställning av biometanol vid massabruket i Mönsterås. Anläggningen beräknas stå färdig våren 2019. Biometanol kan användas både som rent drivmedel, insatsråvara vid framställning av biodieseln RME eller som låginblandning i bensin. Det kan även användas som en grön kemikalie.
 • Södra är delägare och levererar tallolja till SunPines anläggning i Piteå. Där förädlas den till grön diesel och bensin och blandas sedan in i petroleumbaserad diesel och bensin. Förutom råtalldiesel utvinns harts, terpentin och bio-olja vid anläggningen. Harts används till färg och lim; terpentin till tuggummi, parfym, färg och lim; och bio-oljan går tillbaka till Södras industri för att driva massabruken.
 • Silva Green Fuel AS ägs gemensamt av Södra och Statkraft, företagets viktigaste uppgift är att hitta en kostnadseffektiv teknologi för lönsam storskalig produktion av framtidens biodrivmedel baserat på skogsråvara. I december 2017 togs ett viktigt beslut att satsa på en demoanläggning förlagd till Tofte, Norge. Demoanläggningen kommer att användas för att utveckla såväl processen som tekniken för att ta fram det nya biodrivmedlet. Planen är att i ett nästa skede kunna gå in i en fullskalig anläggning, med produktion av biodrivmedel för olika typer av transporter. Demoanläggningen beräknas vara i bruk 2019.

Nya områden

Vår omvärld förändras konstant. Vi vet inte på förhand hur. Men vi vet att vi måste förändras i takt med den. Och ibland kanske också driva den förändringen. Därför satsar Södra betydande resurser på att utveckla produkter inom nya områden.

Det finns ett antal högintressanta möjligheter för användning av vedråvara inom nya områden. Fokus ligger på att tillverka nya biobaserade alternativ till fossilbaserade produkter. Detta kan vara inom massafiberkompositer, nanocellulosa, kolfibrer samt nya bioraffinaderier.

 • Durapulp är ett helt biobaserat och nedbrytbart material med många användningsområden. Materialet är beständigt, vattenavvisande och formbart. I Södras pilotanläggning för våtformade produkter kan demonstrationsprover tillverkas. 
 • Södra deltar i EU-projektet Greenlight för utveckling av kolfiber från ligninråvara. Hela värdekedjan (från Södra som leverantör av lignin till bilindustrin som slutanvändare) är representerad i projektet.

Visa allt innehåll för ämne:

Södra, Koncerna Enheter, Innovation