Sedan starten 1995 har 250 miljoner kronor tillförts stiftelsen, och 175 miljoner har delats ut. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.

En stabil finansiering av den långsiktiga forskningen inom det skogsindustriella området bereder väg för såväl det framtida skogsbruket som nya, klimatsmarta produkter, hållbar produktion och arbetstillfällen.

Stiftelsen har två beslutsmöten per år, då bland annat ansökningar om medel behandlas. Årligen beviljar stiftelsen cirka tio miljoner kronor till olika projekt

I styrelsen för Södras Forskningsstiftelse sitter Catrin Gustavsson, Södra, Charlotte Bengtsson, Skogforsk, Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet, Gustav Tibblin, Södra och Göran Örlander, Södra.

Nästa ansökningstillfälle

Vid nästa ansökningstillfälle har vi en riktad utlysning på temat ökad skogstillväxt.

Utlysning: Ökad hållbar skogsproduktion i södra Sverige

Bakgrund

För närvarande knyts stora förhoppningar till att skogen ska kunna leverera än mer till morgondagens fossilfria samhälle. Både när det gäller fysiska råvaror, men också en lång rad andra ekosystemtjänster kopplade till miljö, sociala och ekonomiska delar av hållbar utveckling.

I regeringens proposition från 2007, ”En skogspolitik i takt med tiden”, bekräftas de två jämställda skogspolitiska målen. Med avseende på produktionsmålet gör regeringen bedömningen:

”En ökad tillväxt av skogen bör främjas genom en fortsatt aktiv skogspolitik, högkvalitativ produktionsforskning och ökade skogsvårdsinsatser av skogsbruket samt ske inom ramen för skogspolitikens två jämställda mål. Ansvaret för detta vilar på myndigheter och skogsnäringen gemensamt”

Under 2017-18 görs ett betydande arbete inom området skogsproduktion under ledning av Skogsstyrelsen under beteckningen samverkansprocess Skogsproduktion. Syftet med samverkansprocessen är att ta fram ett tydligt ställningstagande kring skogsproduktion inom ramen för ett hållbart och varierat skogsbruk.

Skogsstyrelsen: Samverkansprocess Skogsproduktion

Södras föreningsstyrelse fattade 2016 beslut om 15 hållbarhetsmål. Flera av dem berör skogens skötsel. Tre mål lyftes av föreningsstyrelsen upp som likställda med finansiella målen. Ett av dessa berör den årliga skogstillväxten.

Målet formulerades ”Den årliga skogstillväxten på Södras medlemsfastigheter är år 2050 20% högre än 2015”.  Följande restriktion lades: ”Under förutsättning att den biologiska mångfalden bevaras och skogsmarkens naturliga funktioner och produktionsförmåga bibehålls. Hänsyn ska tas till kulturmiljö och friluftsliv”.

Målet följs upp kontinuerligt och kan följas via Södras hemsida och hållbarhetsredovisningen

Södras strategi för hållbarhet

De åtgärder som prioriteras är:

  • Utvecklingen av traditionella skogsskötselmetoder, effektiv skogsskötsel. Detta innefattar åtgärder där vi idag ofta har god kunskap, men där problemet snarast är att åtgärderna inte genomförs i rätt omfattning, eller med för låg kvalitet. Exempel är föryngringsarbete, röjning, gallring, slutavverkning, mm.

  • Begränsa skador på skog. Innefattar kända skador där det finns mer eller mindre effektiva motmedel, men även skador som är nya och eller svårbekämpade tex. vissa typer av svampskador. Delvis kan skador hänföras felaktigt utförda åtgärder. Exempel på skador är stormfällning, viltbete, snytbagge, granbarkborre, rotröta och svampskador.

  • Produktionshöjande åtgärder: Innefattar främmande trädslag, vegetativt förökat material, gödsling, dikesrensning och skyddsdikning. För att praktisk kunna genomföra åtgärderna krävs ofta utvecklingsarbete och studier kring deras effekter.

Utlysning

Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning och utbildning (Stiftelsen) utlyser 5 MSEK, till ett eller flera projekt, med mål att utveckla metoder för att höja skogsproduktionen med skonsamma metoder. Forskningen ska stödja skogsbrukets produktivitet, dvs det ska finnas ett tydligt ekonomiskt värde. Utlysningen innefattar såväl biologiska som tekniska frågeställningar. Projekten ska vara inriktade mot södra Sverige och familjeskogsbrukets frågeställningar. Medel kan även utgå för att hitta metoder för kunskapsöverföring till familjeskogsbruket eller för att hitta affärsmetoder för att lansera produkter och tjänster för att öka skogsproduktionen. 

Praktiska frågor

Ansökan registreras på Stiftelsens digitala ansökningssida. Utlysningen är öppen för ansökan till 19 november november 2018.

Digital ansökningssida

Stiftelsen planerar att fatta beslut 18 december 2018.

Administrativa frågor hänvisas till Agneta Bergenheim, övriga frågor till Göran Örlander. Båda nås via Södras växel på 0470 89 000, eller via epost förnamn.efternamn@sodra.com.

 


Nästa styrelsemöte äger rum den 18 december 2018. Ansökningshandlingar ska vara inskickade till stiftelsen senast den 19 november.


Lista över beviljade projekt (pdf-fil)

Ansökan om bidrag digitalt

Du hittar instruktioner för hur du ansöker på vår ansökningssajt.

Digital ansökan - forskningsstiftelsen

Information om personuppgiftshantering

Kontakt

Kontakta Mats Wallin för forskningsrelaterade frågor eller Agneta Bergenheim för administrativa frågor relaterade till stiftelsen.

Mats Wallin

Mats Wallin

Forskningskoordinator

Telefon: 0340633436
Agneta Bergenheim

Agneta Bergenheim

Sekreterare

Telefon: 0340633402