Demokratisk organisation

Varje skogsbruksområde utser vid årsmötet ett förtroenderåd om cirka tolv ledamöter samt en valberedning. Årsmötena utser även fullmäktige till den årliga föreningsstämman.

 

 • 36 förtroenderåd: På årsmötet i respektive SBO väljs ett förtroenderåd som ska främja medlemmarnas ekonomiska och näringspolitiska intressen. Ansvarar för den kooperativa verksamheten (cirka tolv ledamöter).
 • Förvaltningsråd: Ordförandena i de 36 förtroenderåden är rådgivande organ till styrelsen och ska verka för att viktiga frågor förankras hos medlemmarna.
 • Föreningsstämma: 200 fullmäktige valda på årsmöten.
 • Styrelse: Väljs på stämman, långsiktiga och strategiska frågor, utser vd.
 • Valberedning: Väljs på stämman på förslag från förvaltningsrådet.

Tre affärsområden

Illustration över Södras tre affärsområden Skog, Wood och Cell

Södra Skogsägarna ekonomisk förening är en skogsindustrikoncern som erbjuder skogliga tjänster, sågade trä­varor och interiörträ samt massa för avsalumarknaden.

Södra Skog

Södra Skog köper in skogsråvara från medlemmarna och levererar den till Södras industri. Södra Skog erbjuder dessutom skogliga tjänster och sköter på uppdrag medlemsskogar genom hela kretsloppet från plantering och skogsvård till slutavverkning, markberedning och återplantering för framtida generationers skogsbruk. Verksamheten är lokalt förankrad i 19 geografiska verksamhetsområden och 36 skogsbruksområden.

Mer information om vår skogliga verksamhet

Södra Wood

Södra Wood omfattar två produktsegment: sågade trävaror och byggsystem i trä. Vid egna sågverk produceras sågade och hyvlade byggprodukter för högkvalitativa ändamål. Byggsystem i trä är ett nystartat segment som har påbörjat arbetet med att ta fram en produktportfölj inom byggsystem. Första produkten är korslimmat trä. Södra Wood erbjuder också pellets, kutterspån och andra biprodukter från vedråvaran.

Mer information om vår sågverksindustri och trävaruprodukter

Södra Cell

Södra Cell är med sina tre massabruk i Värö, Mörrum och Mönsterås en av Europas ledande tillverkare av massa för avsalumarknaden. Verksamheten är inne i en expansionsfas genom ett kraftfullt investeringsprogram. Cirka 80 procent av produktionen utgörs av barrmassa, resten av lövmassa. Vid bruket i Mörrum tillverkas dessutom textilmassa. Södra är en betydande leverantör av biobränsle, grön el och fjärrvärme.

Mer information om vår massaindustri

Koncernledning

Södras koncernledning består av vd, affärsområdeschefer och stabschefer och träffas normalt en gång i månaden. Återkommande frågor på dagordningen är ekonomi, marknad och personalfrågor.

Vid kvartalsvisa möten sker fördjupade genomgångar av främst affärsområdenas utveckling. Vd ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.  

Lars Idermark

Vd och koncernchef. Född 1957.

Agronom och MBA. Anställd 2013. Ingår i ledningsgruppen sedan 2013. 

Tidigare erfarenheter: Bland annat vd och koncernchef PostNord AB och Kooperativa Förbundet. Vd för Andra AP-fonden. Stf vd och koncernchef Capio AB. Vice vd och stf vd och koncernchef, FöreningsSparbanken AB (Swedbank). Ekonomi- och finansdirektör och vice vd, Föreningsbanken AB. Vd och koncernchef, LRF Holding AB, styrelseordförande, Swedbank. 

Ordförande i Skogsindustrierna. Totalt insatskapital i Södra:  483 020 kronor.

Anica Kabbenäs

Sekreterare och vd­-assistent. Född 1956.

Anställd 1972.

Olof Hansson

Affärsområdeschef Södra Skog. Född 1975.

Ekonom och skogsvetare. Anställd 2003. Ingår i ledningsgruppen sedan 2017.

Tidigare erfarenheter: Olika befattningar inom Södra, bland annat virkeschef, områdeschef och marknadsanalytiker.

Totalt insatskapital i Södra: 290 843kronor.

Magnus Björkman

Tf Affärsområdeschef Södra Cell.

Civilingenjör och MBA

Tidigare erfarenheter: : Jobbat med försörjningsfrågor av vätskekartong på Tetra Pak International i Lund. Olika produktionsbefattningar och vd på StoraEnso Nymölla AB. Platschef på Södra Cell Mörrum och marknadschef på Södra Cell.

Totalt insatskapital i Södra: 0

Jörgen Lindquist

Affärsområdeschef Södra Wood. Född 1965.

Civilekonom. Anställd 2015. Ingår i ledningsgruppen sedan 2015.

Tidigare erfarenheter: Bland annat CFO för Södra, CFO och tillförordnad vd för industridivisionen Swedspan, ansvarig för IKEAs uppbyggnad av en ny möbelindustri i USA, CFO och vice vd för Axis-koncernen samt ledande ekonomibefattningar inom kemi- och förpackningsbranschen.

Övriga uppdrag: Ledamot i Ting i Trä AB.

Totalt insatskapital i Södra: 0

Cristian Brolin

IT- och digitaliseringsdirektör, CDO. Född 1976.

Datalog. Anställd 2017. Ingår i ledningsgruppen från och med 2019.

Tidigare erfarenheter: Olika ledande befattningar inom IT som CIO/CSO på Bossmedia AB och IST AB. Arbetat som ansvarig för globala datacenter funktionen inom IGT och Lottomatica stationerad i Växjö, Stockholm, Rom och Montreal.

Övriga uppdrag: Ledamot i Vindro AB. Totalt insatskapital i Södra: 0

Maria Baldin

Kommunikations- och hållbarhetsdirektör. Född: 1967.

Informations- & kommunikationsutbildning, RMI Berghs, Stockholm. Studier i juridik, psykologi och IT, Lunds universitet. Anställd 2017. Ingår i ledningsgruppen sedan 2017.

Tidigare erfarenheter: Olika roller inom marknad och försäljning på Comex Electronics AB, marknadschef på Siemens i Schweiz, kommunikations- och hållbarhetschef på Siemens AB.

Totalt insatskapital i Södra: 0

Gustav Tibblin

Medlemschef. Född 1958.

Jägmästare och MBA. Anställd 1988. Ingår i ledningsgruppen sedan 2017.

Tidigare erfarenheter: Bland annat ansvarig för biprodukter vid Södra Wood, affärsutvecklare Södra, CFO Södra Cell och administrativ chef Södra Skog.

Övriga uppdrag: Ledamot i SunPine AB

Totalt insatskapital i Södra: 0

Catrin Gustavsson

Chef Innovation och Nya affärer. Född 1970.

Teknologie doktor i massateknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, civilingenjör i kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola. Anställd 2014. Ingår i ledningsgruppen sedan 2017.

Tidigare erfarenheter: Bland annat processteknisk chef Södra Cell Värö, produktionschef BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, laboratoriechef Kvaerner Pulping och forskningsingenjör Stora Enso.

Totalt insatskapital i Södra: 0

Christer Thörn

HR-direktör. Född 1966.

Officer med majors grad. Anställd 2013. Ingår i ledningsgruppen sedan 2013.

Tidigare erfarenheter: Bland annat HR-direktör för TetraPak och PartnerTech.

Totalt insatskapital i Södra: 0

Mattias Johansson

Chefsjurist och administrativ direktör. Född 1972.

Jur kand, MBA och Master of Laws, London School of Economics and Political Science. Anställd 2007. Ingår i ledningsgruppen sedan 2007.

Tidigare erfarenheter: Bland annat bolagsjurist Saab AB, bolagsjurist Södra, ABB Financial Services AB, tingsnotarie Västerås tingsrätt.

Övriga uppdrag: 

Totalt insatskapital i Södra: 0

Peter Karlsson

Ekonomi- och finansdirektör. Född 1976.

Civilekonom. Anställd 2016. Ingår i ledningsgruppen sedan 2019.

Tidigare erfarenheter: Olika befattningar inom Södra, bland annat chef för Södra Interiör, CFO Elajo Invest samt ledande ekonomibefattningar inom tillverkningsindustri.

Övriga uppdrag: Ordförande i Trivselhus AB, Ledamot Virserums Sparbank

Totalt insatskapital i Södra: 0

Styrelse

Den årliga föreningsstämman är det högsta beslutande organet och där utses Södras styrelse. Styrelsen har upp till 13 ordinarie ledamöter och tre suppleanter till arbetstagarrepresentanterna. Upp till tio ledamöter väljs av föreningsstämman och tre är arbetstagarrepresentanter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen.

Lena Ek

Ordförande. Född 1958.

Ledamot och ordförande sedan 2015. Mandattiden utgår 2019. Jur.kand. med inriktning internationell rätt. Hedersdoktor vid Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet, Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Styrelseordförande i European Forest Technology Platform. Styrelseledamot i Länsförsäkringar Östgöta.

Tidigare erfarenheter bland annat kommunalråd, styrelseordförande i flera nationella forsknings-projekt, styrelseledamot i Kungliga Tekniska Högskolan, styrelseledamot i Göteborgsuniversitet, samordnare åt regeringskansliet i förhandlingar runt European Spallation Source (ESS) i Lund, ledamot av riksdagens finansutskott, ledamot av EU-parlamentets industri- och energiutskott, miljöminister, ledamot Sparbankernas Riksförbundsstyrelse.
Styrelseledamot i Södra 2000–2010.

Skogsinnehav: 171 ha produktiv skogsmark (delägd 50 procent). Totalt insatskapital i Södra: 87 503 kronor.  (Generationsskiftar)

Paul Christensson

Vice ordförande. Född 1959.

Ledamot i styrelsen 2010. Mandattiden utgår 2020. Styrelseordförande i Agroväst.

Skogsinnehav: 215 ha produktiv skogsmark (delägd 50 procent). Totalt insatskapital i Södra: 263 981 kronor.

Ylva op den Velde Hammargren

Född 1966.

Ledamot i styrelsen 2017. Mandattiden utgår 2020. Bergsingenjör.  Business Transformation och CRM Manager vid AB SKF. Ledamot i styrelsen för Nederman.

Skogsinnehav: 0 ha.

Karin Andersson

Född 1957.

Ledamot i styrelsen 2014. Mandattiden utgår 2020. Agronom, SLU Uppsala 1986. MSc, Springfield College, USA, 2000. Styrelseledamot i Humanus Utbildning Syd AB och Enetjärn Natur AB.

Skogsinnehav: 124 ha produktiv skogsmark. Totalt insatskapital i Södra:  352 259 kronor

Hans Berggren

Född 1956.

Ledamot i styrelsen 2015. Mandattiden utgår 2020. Agronom. Vd för  Sveriges Stärkelseproducenter ekonomisk förening samt dotterbolagen  Lyckeby Culinar AB, Lyckeby Starch AB och Kockens AB.

Skogsinnehav: 730 ha produktiv skogsmark (delägd 25 procent). Totalt insatskapital i Södra: 279 488 kronor.  

Ulf Johansson

Född 1971.

Ledamot i styrelsen 2014. Mandattiden utgår 2020. Styrelseordförande i Falkenbergs Sparbank. Styrelseledamot i Harplinge inköpsförening och LRF:s skogsägardelegation.

Skogsinnehav: 107 ha produktiv skogsmark. Totalt insatskapital i Södra:  682 663 kronor. 

Pål Börjesson

Född 1962.

Ledamot i styrelsen 2017. Mandattiden utgår 2020. Agronom och professor i miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet.

Skogsinnehav: 126 ha produktiv skogsmark. Totalt insatskapital i Södra:  911 290 kronor.

Anders Roman

Född 1961.

Ledamot i styrelsen 2014. Mandattiden utgår 2020. Civilekonom, Linköpings Universitet 1988. Styrelseordförande i Romans Fastigheter AB och Swedbank Jönköping. Styrelseledamot och verkställande ledamot i Stiftelsen Fria Media. Styrelseledamot i Blixt & Co, USA och Säker Skog.

Skogsinnehav: 833 ha produktiv skogsmark. Totalt insatskapital i Södra:  1 474 407 kronor.

 

Mats Sandgren

Född 1955.

Ledamot i Södras styrelse 2019. Mandattiden utgår 2020. Jägmästare. Styrelseordförande i Biometria och Gröna Arbetsgivare.

Dan Andersson

Född 1961.

Suppleant i styrelsen 2014, ordinarie 2015. Arbetstagarrepresentant för PTK. Ordförande i SSF-ledarna Södra Skog. Ledamot i Södras koncernråd.

Totalt insatskapital i Södra: 731 035 kronor.

Pontus Johansson

Född 1980.

Suppleant i styrelsen 2015, ordinarie 2017. Arbetstagarrepresentant för LO. Klubbordförande i GS vid Södra Wood Mönsterås. Ledamot i Södras  koncernråd.

Totalt insatskapital i Södra: 0.

Lars Nilsson

Född 1961.

Suppleant i styrelsen 2017, ordinarie 2018. Arbetstagarrepresentant för LO. Ordförande för Pappers vid Södra Cell Mönsterås. Ledamot i Södras  koncernråd.

Totalt insatskapital i Södra: 0.

 

Jimmy Landefjäll

Född 1960.

Suppleant i styrelsen 2017. Arbetstagarrepresentant för LO. Klubbordförande i GS vid Södra Wood Långasjö. Ledamot i Södras koncernråd.

 

Peter B Nilsson

Född 1965.

Suppleant i styrelsen 2018. Arbetstagarrepresentant för LO. Ordförande för Pappers avdelning 9 vid Södra Cell Värö.

 

Teddy Hedlund

Född 1968.

Suppleant i styrelsen 2015. Arbetstagarrepresentant för PTK. Styrelseordförande för Unionen vid Södra Cell Mörrum. Ledamot i Södras koncernråd. 

Revisorer

 

Ordinarie:

 • Martin Johansson, auktoriserad revisor PWC, Stockholm
 • Madeleine Edberg, auktoriserad revisor PWC, Stockholm

Förtroendevalda:

 • Carina Arvidsson-Löw, förtroendevald revisor Södra, Värnamo
 • Dick Stagmo, förtroendevald revisor Södra, Hestra

Suppleanter

 • Björn Bergljung, auktoriserad revisor PWC, Växjö
 • Camilla Samuelsson, auktoriserad revisor PWC, Stockholm

Södras revisorer utses av föreningsstämman. Av de för närvarande fyra ordinarie revisorerna är två auktoriserade och två förtroendevalda, det vill säga valda ur medlemskåren.

Revisorernas övergripande uppdrag är att granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Särskilt kontrolleras att aktuella lagar (till exempel föreningslagen och årsredovisningslagen) och stadgarna följs och att företagets rutiner fungerar med iakttagande av god intern kontroll.

Styrning och policyer

Motioner och stämmor

Vill du veta mer om våra stämmor och motioner?

Mer information om ägarstyrning

Södra tillämpar koncernstyrning där den ekonomiska föreningen är moderföretag och arbetar i tillämpliga delar i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Styrningen bygger också bland annat på den svenska lagen om ekonomiska föreningar, andra tillämpliga lagar och regler, samt föreningens stadgar.

Södras stadgar

Föreningsstyrningsrapport 2018

 

Uppförandekod

Södras uppförandekod sammanfattar de värderingar som vi står för och ger riktlinjer för hur medarbetare och de som i olika sammanhang representerar Södra förväntas uppträda.

Principerna i uppförandekoden baseras bland annat på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Uppförandekoden innehåller riktlinjer för de skyldigheter och det ansvar som åligger Södras medarbetare bland annat avseende affärsprinciper, hälsa, säkerhet, arbetsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter, miljö och hållbart skogsbruk.

Vi har en whistleblowerfunktion som ett sätt att säkerställa att uppförandekoden följs.

Södras uppförandekod

Leverantörskod

Södras leverantörskod innehåller riktlinjer för de skyldigheter och det ansvar som åligger Södras leverantörer bland annat avseende affärsprinciper, arbetsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter och miljö.

Leverantörskoden gäller inte endast de leverantörer som Södra har ingått avtal med (både muntliga och skriftliga) utan även sådana underleverantörer som har anlitats av Södras leverantörer. Det är leverantörens ansvar att se till att deras underleverantörer följer Södras leverantörskod eller likvärdiga krav. Med leverantörer avses leverantörer av både varor och tjänster, med undantag av leveransvirke från medlemmar i Södra.

Sponsringspolicy

Läs mer om sponsring inom Södra

Policyer

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades