Expansion Värö

Södras styrelse beslutade i februari 2014 att investera fyra miljarder kronor i en kraftig utbyggnad av Södra Cell Värö. Expansionen innebär en ökning av produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa.

Södra Cell Värö

Utöver en ökad massaproduktion innebär investeringen att fabriken görs ännu mer energieffektiv. Södra Cell Värö är redan idag oberoende av fossila bränslen vid normal drift. Tack vare investeringen kan Södras leveranser av grön energi öka ytterligare, vilket ersätter fossila bränslen i samhället.

Går allt enligt plan kommer den utbyggda fabriken att kunna tas i drift under det tredje kvartalet 2016.

"Utbyggnaden är en viktig del i vår strategi och en förutsättning för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet. Marknaden för pappersmassa växer globalt och nu blir det möjligt för oss att fortsätta växa tillsammans med våra kunder" Lars Idermark, vd och koncernchef i Södra. 

Miljökonsekvensbeskrivning

Investeringar

En utveckling för samtliga avdelningar och medarbetare.

Flisfabriken
 • Utökning med ytterligare en ny renserilinje
 • Ny sållutrustning
 • Ny barktork
 • Ny sågflisstack 

Kokeri och massafabrik

 • Ett nytt kokeri med kontinuerlig kokare
 • Ombyggnation av massalinjen
 • Ny syrgasfabrik
 • Både ECF & TCF-blekning

Turbin/Kyltorn

 • Utbyggd sodapanna
 • Komplettering och utbyggnad av industningen
 • Ytterligare en turbin med kondenssteg
 • Nytt kyltorn

Torkning

 • Ombyggnad av torkmaskin

Kaustisering

 • Ny mesaugn (tidigare projekt, driftstart våren 2014)
 • Nytt vitlutsfilter

Logistik

 • Utbyggnad av vedgård och lagringsytor inom fabriksområdet
 • Hantering av ökade transporter med lastbil och tåg

Hållbarhet

 • Ny biologisk reningsanläggning för avloppsvatten
 • Filtrering av avloppsvatten
 • Bullerdämpande åtgärder
 • Rökgasrening

Medarbetare

 • Stor utbildnings- och kompetenssatsning
 • Delaktighet från alla avdelningar
 • Nya utvecklingsmöjligheter

 

Tidplan Expansion Södra Cell Värö

Februari 2014

 

Styrelsebeslut om investering

Miljöansökan till Miljödomstolen i Vänersborg

April-Juni 2014

Upphandling av huvudmaskinutrustning och byggentreprenad

September 2014

Tillstånd för igångsättning och byggstart

Maj 2015

Inkopplingar och start maskinmontage

Maj 2016

Fabriksstopp 4 veckor, slutmontage

Tredje kvartalet 2016

Produktionsstart för stor fabrik, Södra Cell Värö

Expansion Mörrum

Den 16 februari fattade Södras styrelse beslut om att genomföra en miljardinvestering på massabruket i Mörrum. Investeringen är andra steget i en långsiktig satsning på Södra Cell Mörrum och innebär att kapaciteten ökar ytterligare med 45 000 ton och den totala produktionen av pappers- och dissolvingmassa kommer då att uppgå till 470 000 ton.

Det är mycket glädjande för oss på bruket och innebär att vår konkurrenskraft och våra möjligheter ökar. Att Södra väljer att investera i Mörrum är också viktigt för regionen.

/Stefan sandberg, platschef södra cell mörrum

De senaste investeringsbeslutet omfattar en ny indunstning och en modernisering av brunmassatvätten på dissolvinglinjen där massa för textila ändamål tillverkas. En ny indunstning ger förutsättningar för att öka produktionen och möjliggör ökade energileveranser av såväl el och fjärrvärme som biobränslen.

Södra Cell Mörrum

- Vi kan med investeringen möta efterfrågan från våra kunder på såväl pappers- som dissolvingmassa. Vår anläggning i Mörrum producerar högkvalitativ massa och med unika egenskaper. Nu kan vi erbjuda marknaden större volym av dessa efterfrågade produkter. Dessutom är både dissolving- och pappersmassa från förnybar råvara intressant ur ett klimatperspektiv. Allt fler börjar se vikten av att hitta material som möjliggör övergången mot ett fossilfritt samhälle, säger Stefan Sandberg.

 

Steg 1 - Kapacitet och kvalitet

 • December 2015 - Modernisering av tvättutrustning och sileri u brunmassatvätten på barrmassalinjen
 • April och juni 2016 - Ny flisfabrik inklusive två separata barkningsenheter

Steg 2 - Kapacitet och energi

Indunstning

 • Ny 7-effekts indunstningslinje
 • Ny byggnad för avdelningen
 • Komplettering av cisternvolymer för lutlagring 
 • Fjärrvärmeavtappning baserat på sekundärvärme
 • Höjd torrhalt på brännlut till sodapannan

Massafabrik

 • Komplettering med ny tömningstank
 • Ombyggnad av brunmassatvätt på dissolvinglinjen

Tider: Start byggnation indunstning våren 2016. Arbetet med projektet inleds under våren 2016 och beräknas stå klart i november 2017.

Investeringar i Mönsterås

Södra har investerat drygt 300 MSEK i massabruket i Mönsterås. Investeringen leder till effektivare energianvändning och ökar produktiviteten vid bruket.

Massabruket i Mönsterås är Södras största med en total årlig produktion om 750 000 ton barr- och lövmassa. Mönsterås är Södras äldsta bruk, grundlagt 1958, men är genom successiva investeringar ett av världens modernaste. Den nu beslutade investeringen gäller expanderad indunstning.

Södra Cell Mönsterås

Södra är inne i en intensiv investeringsperiod där den nu aviserade investeringen är ytterligare ett led i att förbättra produktionen, säkerställa och förbättra den redan höga kvaliteten samt effektivisera energianvändningen.

Den investering som är närmast i tid att driftsättas är en tillkommande PO-reaktor. Denna kommer i drift under inledningen av februari och genom denna investering kommer vi uppnå en mer kostnadseffektiv produktion samt kvalitetsfördelar på den producerade massan.

En ny tvättutrustning i blekeriet installeras under 2015 för att uppnå en förbättrad tillgänglighet samt bra tvätt av massan. Utrustningen kommer upphandlas inom kort.

Indunstningen kommer 2016 att kompletteras med bl.a. två stycken effekter vilket kommer bidra till fortsatt energieffektivisering samt en ökad kapacitet i indunstningslinje 2.

- Dessa investeringar stärker ytterligare brukets betydande roll för Södrakoncernen. Ett samspel mellan bra utrustning och engagerade människor som hanterar projekt, drift och underhåll av anläggningar och ständiga förbättringar på bästa sätt, ger oss hög tillgänglighet och stor konkurrenskraft säger Platschef, Södra Cell Mönsterås Carsten Wieger.

Investeringar

 • Ny inmatning och vattenhantering i renseriet
 • Ny PO3-reaktor för peroxid och syrgasblekning
 • Två nya indunstningsapparter
 • Ny tvättpress
 • Biobränsle till mesaugnarna.

 

Tidplan för investeringarna i Mönsterås
När  

Januari 2015

Ny PO3-reaktor

Februari 2015

Ny inmatning och vattenhantering i renseriet

April 2015

Biobränsle till mesaugnarna

Oktober 2015

Ny tvättpress

Oktober 2016

Uppgradering av indunstning