Mål: Fossilfria Och Högre skogstillväxt

Vi har satt upp tydliga mål om att minska växthusgasutsläppet och öka koldioxidupptaget. Detta är koncernövergripande mål som vi likställt med våra finansiella mål. För att öka koldioxidupptaget än mer satsar vi på hållbart skogsbruk och högre skogstillväxt. När det gäller vår produktion är vi i stort sett fossilfria. Vi använder till största del förnybar energi som kommer från skogsråvara.

Målet är att produktionen ska vara helt fossilfri till 2020. När det gäller våra transporter är utmaningarna större. De står idag för den största delen av våra utsläpp av växthusgaser. Men målet är även här att bli helt fossilfria men till 2030. Det ska vi bli bland annat genom logistikoptimering och miljöanpassade drivmedel. Målet är även en högre tillväxt i våra medlemmars skogar för att öka koldioxidupptaget.

Här är vi nu

Skogstillväxt

Under 2018 var vår skogstillväxt 6,7 m³sk/ha, en ökning med 2% jämfört med 2015.

Transport

Koldioxidutsläppen från fossila bränslen var 196 kton 2018. Det var en ökning med 2% jämfört med 2015.

Produktion

I vår produktion har koldioxidutsläppen från fossila bränslen ökat under 2018 med 17% till 103 kton jämfört med 2015.