Mål: Öka elproduktionen. Minska användningen

Idag kommer nästan all vår totala elproduktion från förnybara bränslen. Målet för vår el- och värmeanvändning är att minska den med minst 10% till år 2025 jämfört med 2015 års nivå. Dessutom ska vår årliga elproduktion överstiga elanvändningen. För att nå våra mål investerar vi bland annat i att öka och effektivisera produktionen så att till exempel energi- och kemikalieförbrukningen minskar.

Här är vi nu

El och värmeanvändning

Under 2017 minskade el- och värmeanvändningen för massa med 3% (el) och 6% (värme). För sågade trävaror var elanvändningen oförändrad och värmeanvändningen minskade med 6%. Båda jämfört med 2015.

Elproduktion och användning

Vår elproduktion översteg elanvändningen 2017, nettoleveranserna var 335 GWh.