Biodrivmedel är en viktig del i arbetet att nå de nationella och internationella målen om minskning av klimatutsläpp från transportsektorn. Södra har som mål att ha fossilfria transporter 2030.

Vi satsar på att utveckla biodrivmedel baserade på den förnybara skogsråvaran och är delägare i SunPine som tillverkar talloljediesel. Några av de projekt som pågår är:

  • Silva Green Fuel AS ägs gemensamt av Södra och Statkraft. Företagets viktigaste uppgift är att hitta en kostnadseffektiv teknologi för lönsam storskalig produktion av framtidens biodrivmedel baserat på skogsråvara.
  • Södra kommer att bygga en anläggning för framställning av biometanol vid Södra Cell Mönsterås. Anläggningen beräknas stå färdig våren 2019. Biometanol kan användas både som rent drivmedel, låginblandning och som insatsråvara vid framställning av biodieseln RME. Det kan även användas som en grön kemikalie. 

Skogsnäringen har en viktig roll för att driva utvecklingen mot en bioekonomi. Ett av Södras hållbarhetsmål är fossilfrihet. Det innebär en fossilfri produktion senast 2020 och fossilfria transporter 2030.

Henrik Brodin

Projektledare
Södra Ek för Konc.staber - KST Strategisk planering & forskning

Telefon: 047085624