Om bilden

1983 demonstrerade skogsägare mot regeringens förslag om tvångsavverkning och tvångsinsättning av medel på avverkningskonto.

Södras politiska arbete har handlat om att försvara äganderätten och möjligheten att fritt äga och bruka skog på rimliga villkor. Mer än hälften av Sveriges skogsmark ägs av privatpersoner och föreningen strävar efter att åstadkomma goda förutsättningar att bedriva sitt skogsbruk.

Södra har genom åren, tillsammans med LRF och övriga skogsägarföreningar, medverkat till att förhindra eller mildra många förslag kring markintrång, skatter, naturskydd och företagarvillkor.

Den enade kraften i Södras och skogsägarrörelsens opinionsarbete har gett resultat. Här är några exempel på näringspolitiska frågor där skogsägarnas gemensamma ansträngningar spelat en avgörande roll:

  • Skogsvårdsavgiftens avskaffande
  • Stopp av förslaget att finansiera Sveriges EU-avgift genom beskattning av skogsfastigheter
  • Bidraget av den så kallade 50-kronan efter stormen Gudrun
  • Införandet av KOMET, markägarinitiativ för skydd av värdefull skog
  • Skogens Vatten, skogsägarrörelsens kampanj för ökad vattenhänsyn i skogen
  • Intrångsfrågor, till exempel vid nya kraftledningar och vägar
  • Tillkomsten av skogs- och miljöcertifiering enligt PEFC
  • Ökat markägarinflytande i viltförvaltningen
  • Hantering av naturskydd, till exempel vid bildande av naturreservats