Vi hjälper dig att skapa lönsamhet i din skog, under de perioder du gör annat. Avtalet är flerårigt och inom ramen för detta skapas årliga kontrakt utifrån en beslutad åtgärdsplan. Förvaltningsavtalet är mer omfattande än skogsgårdsavtalet och kan tecknas för fastigheter med en kontinuerlig årlig leverans om minst 500 m3fub. 

Du får kontroll och tydlig överblick

Skogsförvaltningen bygger på en årlig åtgärdsplan med tillhörande budget som vi tar fram tillsammans med dig. Det är dina mål med din skog som styr hur vi lägger upp förvaltningen av den.

Vi ger dig professionell skoglig rådgivning och säkerställer att alla skogliga åtgärder utförs varje år – på rätt sätt och i rätt tid. Genom att åtgärderna utförs när de ska, blir det ekonomiska utfallet bättre. Exempelvis blir röjningskostnaderna lägre och gallringsintäkterna högre. Via den årliga åtgärdsplanen får du en tydlig överblick över vad som ska göras i din skog och vid årets slut redovisas allt som gjorts under året, inklusive det ekonomiska utfallet. Vill du ha tätare återrapportering ordnar vi det.


Södras förvaltningsavtal förutsätter att Södra köper allt virke under avtalstiden. I gengäld är du som har förvaltningsavtal garanterad den högsta ersättning som gällt minst 30 dagar under innevarande avtalsår för de flesta sortimenten som avverkas, oavsett när på året det sker.

Regelbunden tillsyn så du kan vara trygg

I Södras förvaltningsavtal ingår kontinuerlig tillsyn av skogen, inklusive sådant som vägförbättringar och nödvändiga dikesrensningar. Vi besöker också din fastighet regelbundet för att kontrollera att allt står rätt till. Om du så önskar kan vi representera dig i myndighetskontakter eller i andra ärenden som rör din skogsfastighet.

Upplägget är flexibelt och beror på hur mycket stöd du vill ha i förvaltningen av din skog. Grundkonceptet är professionell rådgivning och skogsskötsel och det bygger på att du har en uppdaterad grön skogsbruksplan att utgå ifrån. Du kan välja att komplettera med ytterligare tjänster som du vill ha med i avtalet.

Södras skogsförvaltning grundkoncept

 • Tillsyn
 • Åtgärdsplan
 • Professionell skogsskötsel utifrån uppsatta mål
 • Kontakter med myndigheter i ärenden som rör skogsförvaltningen
 • Återrapportering
 • Ajourhållning av skogsbruksplan.

Tilläggstjänster

 • Fördjupad myndighetskontakt, till exempel vid kraftledningsärenden eller reservatsbildningar
 • Representera skogsägaren i sammanhang som rör fastigheten
 • Utökad skogsekonomisk rådgivning
 • Utökade analyser och prognoser av skogsbruket på kort och lång sikt
 • Översyn av rågångar

Visa allt innehåll för ämne:

Skogliga tjänster, Skogsägare