– Det är glädjande att kommissionen gör samma tolkning av förordningen som vi, nämligen att det är vad som är ett hållbart nyttjande framåt som ska styra hur mycket skog som får avverkas, säger Södras skogsstrateg Göran Örlander.

Vid kommissionens expertgruppsmöte som slutfördes i april lämnades kommentarer på medlemsnationers rapporter. EU-kommissionen kommer att återkomma till länderna i juni, med önskemål om att få förtydliganden på vilka åtgärder nationerna vill vidta för att nå målen.

– Diskussionen om begränsning av avverkningsnivåerna kommer dock säkert att fortsätta i den svenska politiken. Det är därför viktigt att vi fortsätter vårt enträgna näringspolitiska arbete i frågan, säger Göran Örlander.

Arbetet beräknas vara klart under året.

LULUCF, Land Use, Land Use Change and Forestry, är en EU-förordning som fastställer hur mycket koldioxid som den växande skogen ska binda under åren 2021 till 2025 och därmed också hur mycket skog som får avverkas. Södra har i flera år arbetat för att få till en tolkning av EU-lagen som gynnar ett hållbart nyttjande av skogsråvaran i framtiden.