På grund av den höga brandrisken under sommaren införde Södra i slutet av juli ett avverkningsstopp som varade i cirka tre veckor. Det innebar att varken gallring, slutavverkning eller tillredning av skogsbränsle kunde genomföras under den här perioden.
– Den begränsade avverkning och det avverkningsstopp som vi har haft i hela vår verksamhetsgeografi
har påverkat försörjningen till vår industri. Leveranserna till massabruken kunde upprätthållas under hela perioden, även om det krävt extraordinära insatser från alla inblandade. Bristen på timmer ledde dock till att produktionen vid flera av sågverken har fått stå stilla i olika omfattning, säger Sofia Petersson.

Läs om hur sommarens torka har påverkat Södras industri.

Sofia Petersson

Skogsmaskinerna kör nu för fullt igen. Hur ser virkesförsörjningen ut inför hösten?
– Försörjnings- och produktionsmässigt har vi ett bra rotstående lager. När avverkningarna nu är igång igen är förutsättningarna för god virkestillredning alltså god och virkesförsörjningen till vår egen industri går enligt plan, säger Sofia.

Hur ser virkesmarknaden ut?
– Industrin fortsätter att producera och vi har en fortsatt god efterfrågan av timmer och massaved. Den utbyggnad av fiberförbrukare i norra Europa som skett under de senaste åren, med Värö i spetsen, efterfrågar nu massaved i högre grad och vi ser vissa nya logistikmönster i försörjningen till dessa industrier. Lokalt påverkas även förbrukare av skogsbränsle av den ökade fiberförbrukning och vi ser en ökande efterfrågan av skogsbränsle inom vår geografi, säger Sofia Petersson.