Studier visar att stamkvistningen förbättrar rotstockens virkeskvalitet och värdet ökar. Stamkvistning ingår i gallringsförsöken med björk.

Kvisten kapas med stångsåg och i försöken testas två olika sätt att anlägga snittet. Det ena sättet är att lägga snittet precis utanför kvistkudden (A), det andra att kapa kvisten parallellt med och nära stammen (B), se figur här intill.
– Ofta görs stamkvistningen för sent. Den bör göras när trädens diameter är 8-10 centimeter. Ta även bort grova grenar för att få en fin stam, säger Jens Peter Skovsgaard, som säger att det tar ungefär sex minuter att kvista sex meter av stammen med en stångsåg.

Drygt hälften av grönkronan bör lämnas kvar. Det är också viktigt med luft runt trädkronorna, det Jens Peter Skovsgaard kallar "den blå ringen".
– Den är användbar för skötseln av de flesta lövträd. När du tittar upp mot trädkronan ska du se himlen som en blå ring runt kronan. Den blå ringen säkrar att kronan kan växa fritt och att man utnyttjar de bästa trädens tillväxtpotential maximalt. Om träden går mot varandra är det dags att gallra runt huvudstammarna.

En av de saker som undersöks är vilken årstid som är bäst för stamkvistning. Sommaren (juni-augusti) bedöms av de flesta vara bra, men Jens Peter tycker att tidpunkten på året kunde undersökas mer.
– Viktigast är att verkligen stamkvista i tid.