KL-trä är framtidens byggmaterial

Korslimmat trä, KL-trä, är ett flexibelt material som är särskilt konkurrenskraftigt i storstäder. Jämfört med andra material är korslimmat trä transporteffektivt, lätt och håller en hög miljökvalitet. Dessa fördelar kommer till uttryck inte bara vid produktion av bostäder utan även vid byggande av sport- och lagerhallar, kontor och skolor. Idag byggs 10 procent av Sveriges flerbostadshus i trä, men 2025 förutspås andelen ha ökat till 50 procent.

Södras satsning på KL-trä

För att vara med och driva utvecklingen av träbaserade lösningar till bygg- och bostadsindustrin satsar Södra nu på en första anläggning för korslimmat trä. Lokaliseringen i Värö är strategiskt vald för dess närhet till flera tillväxtregioner i Norden men även för sjötransport till Storbritannien och internationellt. Anläggningen är samlokaliserad med Södras massabruk och sågverk för tillgång till grön el och färdig infrastruktur.

Södras KL-trä

Södras korslimmade trä sågas ut i millimeterprecision med CNC-teknik och levereras i nära dialog med byggledning direkt till byggarbetsplatsen för omedelbar montering på konstruktionen. Blocken består av tre till sju lager av konstruktionsklassade lameller av gran och furu. Storleken på varje skiva är upp till tre meter hög och tolv meter lång. Förutom en högre dimensions noggrannhet har korslimmat trä betydligt lägre bidrag till koldioxidavtrycket jämfört med motsvarande skiva i betong, dessutom lagras kol i strukturen vilket ytterligare förbättrar miljönyttan med korslimmat trä. Med en vikt på en femtedel av betong minskas mängden transporter till bygget signifikant, vilket också skapar förutsättningar för kortare byggtider.

Läs mer i KL-trähandboken utgiven av Svenskt trä:
https://www.svenskttra.se/siteassets/6-om-oss/publikationer/pdfer/svt-kl-trahandbok-2017.pdf

Bättre boendemiljö

Då trä tar upp och släpper ut fukt när det behövs får man en bra boendemiljö med ett jämnare inomhusklimat i en fastighet av korslimmat trä. Man får även mer bobar yta då väggelementen inte behöver vara lika tjocka som betong. Att virket är certifierat från välskötta familjeskogsbruk i södra Sverige gör inte saken sämre. Med korslimmat trä kan vi på ett effektivt sätt bygga hållbart på höjden, förtäta på ett konkurrenskraftigt sätt i storstäder och effektivisera fastighetsbyggnationen för att bemöta ett ständigt ökande behov av bostäder i Europa.

Produktspecifikation

Södras anläggning för tillverkning av korslimmat trä producerar cirka 15 000 kubikmeter per år, vilket motsvarar cirka 500 lägenheter, som levereras enligt specifikationen nedan. Skivornas dimensioner och utförande väljs från dess funktion som bjälklag, tak, bärande eller avskiljande vägg.

Skivans dimension Maxlängd  12,00 m, maxbredd 3,00 m 
Skivans tjocklek  Standard tjocklek, min 60 mm, max 280 mm 
Skivans vikt ca 470 kg/m3   

Vanligt förekommande dimensioner är (mm)

3 lager 

5 lager

7 lager

 

60, 70, 80, 90, 100, 120

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 

180, 190, 200, 210, 220, 240, 250, 260, 280 

Lamellernas tjocklek (mm) 20, 30, 40
Ytterlamellernas riktning är längsgående eller tvärsgående,  beroende på funktion  
Adhesivets kvalitet Formaldehydfritt PUR mellan lamellernas lager och i fingerskarv
Fuktkvot 12% (+/-) 2%

TRÄ ÄR HÅLLBART – PÅ MÅNGA SÄTT 

Men det som är mest spännande är nog ändå materialet trä. Till skillnad  från de flesta andra material är trä helt naturligt, förnybart och biologiskt nedbrytbart. Det gör trä till ett viktigt redskap i omställningen till ett bio- baserat samhälle, dessutom är det sunt att bo i då det också bidrar till ett bättre inomhusklimat. Ju mer trä som används i ett hus, desto bättre är det. Speciellt då träden som växer i våra skogar dessutom tar upp koldioxid  från atmosfären. Koldioxiden finns lagrad i träprodukterna så länge som de existerar och hindras därmed från att bidra till växthuseffekten. För varje träd vi skördar, planterar vi minst tre nya så att vi även i fortsättningen ska kunna producera hållbara produkter till kvalitets- och miljömedvetna människor.
    Södra tar vara på varje del av skogsråvaran. Det blir exempelvis till sågade trävaror, pappersmassa eller flis för värme och energi. När vi nu erbjuder korslimmat trä är det med övertygelsen att vi ska göra skillnad även på detta område. I vår forskning och utveckling satsar vi stora resurser på att kunna förse marknaden med nya och innovativa produkter. Korslimmat trä är nästa steg på den vägen.

Med rötterna i  familjeskogsbruket

Sedan 1938 har skogsägare samverkat inom föreningen Södra. När samma släkt sköter skogen i flera generationer finns ofta minnen kopplade till  varje träd. 
  I runda tal tar det 80 år för ett träd att bli så stort att det ska skördas.  Den långsiktigheten gör att det är helt naturligt för skogsägare att tänka  och planera för decennier framåt. Ibland århundraden.
   Med det perspektivet finns en naturlig drivkraft att sköta skogarna på ett ansvarsfullt sätt. Att långsiktigt leva av det som naturen ger kräver hänsyn till kretslopp, ekosystem och biologisk mångfald. En majoritet av Södras  medlemmar har också certifierat sina skogar enligt PEFC och FSC.
   Totalt är 52 000 privata skogsägare medlemmar i Södra, som idag är  en internationellt framgångsrik industrikoncern. Varje år levererar  medlemmarna 9–10 miljoner kubikmeter virke till sin industri, med  spårbarhet i hela kedjan från plantering till förädling. 
   Hållbarhetsperspektivet från skogen följer råvaran under hela värdekedjan. Alla våra skogsmaskiner och transporter går på fossilfria drivmedel. Den  geografiska närheten, med medlemsskogar och industrier i samma del av landet, ger dessutom korta transportsträckor. Även produktionen inom  Södra sker med stor omsorg om naturens resurser.

Kontakta oss