Södras övergripande mål med viltförvaltningen i Götaland

  • Det ska vara möjligt att föryngra med lämpligt trädslag på skogsmarken, exempelvis tall på tallmark
  • Sju av tio föryngrade tallar ska vara oskadade av vilt då medelhöjden passerar 5 meter
  • Det ska vara möjligt för RASE-arterna att utvecklas till träd

Det är tillsammans som vi har möjlighet att lyckas. Förtroendevalda medlemmar, skogliga tjänstemän, markägare och jägare. Alla måste få en insikt, en förståelse för problemets omfattning. Först då får vi engagemanget, och med engagemang kan vi nå målet. Här är bra kommunikation helt avgörande.

För att lyckas måste vi sedan parallellt fokusera på två viktiga uppgifter: att föryngra tall på mark där tall ska växa och få till en balans mellan klövviltstammen och fodertillgången.

Ståndortsanpassning

För höga klövviltstammar bromsar ett ståndortsanpassat skogsbruk och vi har redan allt för mycket gran på tallmark. Med stor sannolikhet kommer vi på sikt få se ännu mer barkborreangrepp i granar med låg vitalitet som planterats på mark där det borde ha varit tall istället.

Försäljningen av tallplantor har ökat sedan några år tillbaka och Södra satsar ytterligare genom att öka produktionen av tallplantor från 4 miljoner till 8 miljoner tallplantor år 2022.

Viltdemohägn

Södra gör en ytterligare satsning, inom Projektet Kraftsamling tall, där 36 nya viltdemohägn har satts upp. Dessa kommer presenteras och göras tillgängliga senare i år. Viltdemohägn är ett mycket bra pedagogiskt hjälpmedel för att verkligen se skillnaden när en ungskog får växa helt utan viltets påverkan. Både vad gäller skogsplantornas tillväxt, förekomsten av RASE, viltfoder och biologisk mångfald.

Kontakter för frågor och mer information:

Projektledare och ansvarig för Region Öst
Tomas Andersson, 0470-89 890, tomas.a.andersson@sodra.com

Ansvarig för Region Syd
Per-Arne Karlström, 010-47 160 06, perarne.karlstrom@sodra.com

Ansvarig för Region Väst
Stefan Persson, 010-47 16 484, stefan.persson@sodra.com

Ansvarig för Södras medlemavdelning
Carl Johan Olsson, 0470-89 306, carl-johan.olsson@sodra.com

Visa allt innehåll för ämne:

Skogsägare, Södra Skog