phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Användarvillkor för Min skogsgård app och webb

Södra Skogsägarna ekonomisk förening (”Södra”) har utvecklat applikationen Min skogsgård app och webb (”Min skogsgård”) för datorer, mobiltelefoner och läsplattor i vilken användare kan ta del av information om sitt skogsinnehav och om Södra digitalt och lättillgängligt.

Om Södra upprättat en skogsbruksplan på uppdrag av dig eller slutit annat avtal med dig gäller det individuella avtalet, dess bilagor och dess allmänna villkor. 

Dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”) utgör ett avtal mellan Södra och dig, och tillämpas enbart på din användning av Min skogsgård. Genom att trycka på knappen (”Jag godkänner Användarvillkoren”) försäkrar du att du har läst Användarvillkoren och godkänner att du är bunden av dem. 

1. Tjänsten  

1.1 Genom att godkänna Användarvillkoren beviljas du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och begränsad rätt att använda Min skogsgård för ditt eget skogsbruk, under förutsättning att du använder Min skogsgård i enlighet med Användarvillkoren.  

1.2 Syftet med Min skogsgård är att erbjuda användare stöd för sitt skogsbruk.   

2. Min skogsgård beskaffenhet  

2.1 Södra lämnar inga garantier avseende Min skogsgårds funktionalitet eller tillgänglighet.   

2.2 Södra förbehåller sig rätten att göra planerade uppdateringar och underhållsarbeten avseende Min skogsgård utan att dessförinnan meddela dig. Sådana uppdateringar och underhållsarbeten kan sätta Min skogsgård helt eller delvis ur funktion under en tid.   

2.3 Södra förbehåller sig rätten att ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Min skogsgård med eller utan föregående meddelande härom.   

3. Användning av Min skogsgård  

3.1 Du får endast använda Min skogsgård om du följer nedanstående regler:  

a) Du får endast använda Min skogsgård för att främja ditt eget skogsbruk och inte i övrigt för något kommersiellt syfte i näringsverksamhet, såsom marknadsföring eller försäljning av produkter eller tjänster.  

b) Du får inte kopiera, återskapa, distribuera, överföra, framföra, publicera, licensiera ut, skapa produkter som härleds ur, efterlikna, överlåta eller sälja hela eller delar av Min skogsgård eller information som hämtats ur Min skogsgård, eller försöka att vidta någon sådan åtgärd.  

c) Du får inte lagra eller återanvända information ur Min skogsgård för att skapa eller utveckla programvaror, applikationer, databaser eller liknande som använder information ur Min skogsgård.  

d) Du får inte försöka kringgå någon teknisk åtgärd eller säkerhetsåtgärd i Min skogsgård, eller på något annat sätt använda Min skogsgård på ett sätt som negativt kan påverka Min skogsgård.  

e) Du får inte sprida instruktioner om hur åtgärder som avses i b)-d) kan utföras.   

f) Du får inte använda Min skogsgård på ett sådant sätt att Min skogsgård sätts ur funktion, överbelastas, försämras eller skadas, eller på annat sätt som innebär att Södra lider skada.   

g) Om du låter någon annan använda Min skogsgård, svarar du för att den personen också följer Användarvillkoren.  

4. Nyttjanderätt och immateriella rättigheter  

4.1 Du ger Södra en rätt att nyttja den information du överför till Södra i samband med din användning av Min skogsgård, t.ex. genom att ange information om terräng, var skador inträffat, vilka skador som inträffat etc. i Min skogsgård, oavsett form. Södra har rätt att bevara sådana uppgifter även efter att Användarvillkoren sagts upp i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.  

4.2 Samtliga immateriella rättigheter till Min skogsgård, innehållet i Min skogsgård samt underliggande programkod tillkommer Södra. Du åtar dig att respektera Södras immateriella rättigheter och endast använda Min skogsgård enligt Användarvillkoren.  

4.3 All upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter som kan uppstå vid användningen av Min skogsgård, t.ex. sådan rätt till information som du överfört till Södra genom Min skogsgård, utgör Södras egendom.  

5. Ansvar och ansvarsbegränsning  

5.1 Södra ansvarar inte för några ekonomiska eller andra skador eller förluster, inklusive förlust av data, som du skulle kunna lida till följd av att Min skogsgård inte motsvarar dina förväntningar eller din användning av Min skogsgård, om inte Södra agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligt.   

5.2 Södra ansvarar inte för de åtgärder du vidtar avseende ditt skogsbruk, oaktat att detta sker med hjälp eller på förslag av Min skogsgård.  

5.3 Den skogliga informationen i Min skogsgård bygger på information hämtad från andra källor t.ex. skogsbruksplaner och Skoglig grunddata. Metoden för att samla in skoglig data kan innebära att det bedömda värdet i ett enskilt bestånd väsentligt avviker från det verkliga värdet. Varken Min skogsgård eller uppgifter i Min skogsgård bör därför användas för värdering eller som underlag i samband med försäljning utan att noggrannare mätningar görs, och Södra tar inget ansvar för eventuell skada eller förlust som drabbar dig till följd av sådan användning.  

5.4 För det fall du bryter mot Användarvillkoren ska du hålla Södra skadelös för den direkta och indirekta skada Södra lider på grund av sådant avtalsbrott.  

6. Löptid och uppsägning  

6.1 Användarvillkoren börjar gälla när du   

a) godkänner Användarvillkoren; eller  

b) använder Min skogsgård.  

Användarvillkoren fortsätter gälla tills uppsägning sker eller tills Användarvillkoren av annan anledning upphör att gälla i enlighet med bestämmelserna i Användarvillkoren.  

6.2 Du kan när som helst säga upp Användarvillkoren omedelbart genom att meddela din uppsägning till Medlemsservice.   

6.3 Din rätt att använda Min skogsgård enligt 1.1 upphör omedelbart att gälla om du bryter mot någon av bestämmelserna i Användarvillkoren.   

6.4 Södra kan när som helst omedelbart säga upp Användarvillkoren.  

6.5 När Användarvillkoren sägs upp eller av annan anledning upphör att gälla återkallas alla rättigheter du beviljats enligt Användarvillkoren och du måste omedelbart upphöra med all användning av Min skogsgård, avinstallera Min skogsgård app samt förstöra all information du sparat om Min skogsgård. Om du har låtit någon annan använda Min skogsgård, svarar du för att den personen gör detsamma.  

6.6 Bestämmelser om nyttjanderätt, immateriella rättigheter, ansvar och ansvarsbegränsning, personuppgiftsbehandling samt tvistlösning äger dock fortsatt giltighet utan begränsning i tiden efter Användarvillkorens upphörande.  

7. Övrigt   

Användarvillkoren utgör hela avtalet mellan dig och Södra gällande användningen av Min skogsgård och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser mellan dig och Södra.   

8. Tvistlösning   

Dessa Användarvillkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal, eller överträdelse, uppsägning eller ogiltighet av avtalet skall avgöras av svensk domstol med Växjö tingsrätt som första instans.   

 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.