phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skogens många möjligheter – temat på Södras stämma

Skogens många möjligheter – temat på Södras stämma

Föreningsstämma 2024

Efter ett år där omsvängningen i konjunkturen och accelerationen i användningen av virke påverkat vår vardag, konstaterades under Södras föreningsstämma att framtiden handlar om förmågan att göra mer av varje träd. Och det kan Södra, en förening och industrikoncern med goda förutsättningar att tillvarata skogens många möjligheter. Med spänstiga diskussioner och viktiga beslut blev stämman, som ägde rum i Kalmarsalen den 28 maj, en demokratifest.

Föreningsstämma 2024
Både vd Lotta Lyrå och ordförande Magnus Hall lyfte i sina stämmotal hur skogsägare tar ett stort ansvar för aktiv naturvård i sina skogar.

– Stämman är kooperationens kärna, där vi får tillfälle att samlas för beslut och diskussioner, se tillbaka på året som gått och rikta blicken framåt, sa Lotta Lyrå, vd och koncernchef på Södra, i sitt öppningsanförande. 

Under stämman samlas den kooperativa kraften i Södra men det är också ett tillfälle där vi riktar blicken och energin framåt. Som skogsägarförening med en världsledande industri befinner vi oss i en tid av både möjligheter och utmaningar som kommer av det ökande intresset för skogen och dess nyttor. Det förstärktes i Södras ordförande Magnus Halls inledningstal:

– Södra och Södramodellen ska fortsätta leverera de bästa förutsättningarna för skogsgården. Det möjliggör för medlemmarna att vara självständiga och skapar en omgivning där vi kan göra det vi är bäst på. Men den riktiga styrkan är den enorma drivkraft som vi tillsammans kan skapa. Den är vi nu på väg att omsätta i än högre grad genom att göra förändringar för ett starkare Södra, sa han.

Flera av stämmans tal, motioner och diskussioner handlade om vikten av att anpassa kooperationen till den nya tiden och fortsätta ha fokus framåt, genom exempelvis både utvecklad vinstdelningsmodell och utvecklade affärsmodeller. 

Utvärdering av Södramodellen

Magnus Hall meddelande på stämman att styrelsen tagit ett beslut om att en arbetskommitté får i uppdrag att utvärdera nuvarande vinstdelningspolicy – inklusive handeln med insatser och därtill relaterade stadgar. I processen ska förvaltningsrådet och alla skogsbruksområden få möjlighet att framföra sina synpunkter.

– Södramodellen och vår vinstdelningspolicy är en del av vår konkurrenskraft och dess virkesdrivande, men också likabehandlande, roll måste vara tydlig. Samtidigt ska den tillgodose medlemmarnas krav på flexibilitet vad det gäller att hantera sitt medlemskapital i Södra, sa han.

Utvecklade affärsformer

Den ökade konkurrensen om skogsråvaran är bra för skogsägarna, men olika erbjudanden är fortfarande svåra att förstå och jämföra. Lotta Lyrå berättade under sitt tal att Södra nu tar ett steg mot en mer transparent och välfungerade virkesmarknad.

– Medlemmar i Södra kommer ha tillgång till hela vår prissättning av virke, inklusive premier och tillägg. Öppen prisstatistik publiceras också på vår externwebb. Nu är det upp till övriga aktörer på marknaden att visa om de är beredda att följa i samma riktning, sa hon.

Det ska även bli enklare att se utfallet för affären innan avverkning. Affärsformen ”stampris” utvecklas vidare med tillägget ”avverkningskostnad per stam”. Det ger skogsägare ett nettopris per stam, diameterklass och trädslag.

– Affärsformen är unik i branschen och vi tror mycket på dess fortsatta utveckling, tillade Lotta Lyrå.

Låt skogsägaren fortsatt ta ansvar för naturvård

– Under en lång tid har vi nu sett hur rättsutvecklingen och förändrad tillämpning i till exempel artskyddsfrågor försätter oss skogsägare i en närmast rättslös situation. Som skogsägare tar vi ett stort ansvar för aktiv naturvård i våra skogar och jag är bekymrad över att äganderätten och brukanderätten sätts ur spel, sa Magnus Hall.

Både ordförande och vd lyfte i sina tal hur skogsägare tar ett stort ansvar för aktiv naturvård i sina skogar. Skogen måste vi vårda tillsammans, skogsägare och myndigheter, men äganderätten och brukanderätten får inte sättas ur spel. I sitt tal förstärkte Lotta Magnus ord: 

– Det är centralt att vi är med i detta arbete, är generösa med vår kunskap, aktiva i dialogen och står för en framtidsorienterad och konstruktiv röst som kan påtala hur olika vägval hjälper eller stjälper förutsättningarna för familjeskogsbruket och industrin. Artskyddslagstiftningen ska bidra till att skapa incitament för skogsägaren, att precis som idag, arbeta med att bevara och utveckla naturvärden. Men under rimliga och rättvisa förhållanden, sa hon.

Ny ledamot i Södras styrelse

Valberedningen föreslog att välja Håkan Larsson till ny ledamot i Södras styrelse, vilket stämman biföll. Läs mer om Håkan Larsson här.

Valberedningen ser att Håkan kommer att bidra mycket med sina gedigna kunskaper om bland annat råvaruflöde och virkesbalanser. Hans erfarenhet av både kooperativt och operativt arbete ger honom en helhetsbild av styrkor och utmaningar för Södra vilket är viktigt i styrelsearbetet.

Stämman biföll även beslutet om omval av ledamöterna Magnus Hall, Kristina Alsér, Paul Christensson, Carina Olson, Hans Berggren, Mikaela Johnsson, Pål Börjesson och Hannele Arvonen. Magnus Hall fick även fortsatt förtroende som styrelsens ordförande.

– Vårt förslag innebär en strategisk styrelse som kombinerar skoglig expertis med industriell kompetens. Det rustar Södra för att framgångsrikt möta framtidens utmaningar och en starkare skogsgård, sa Magnus Johansson, valberedningens ordförande.

Södra delar ut 1,5 miljarder kronor till medlemmarna

Föreningsstämman tog beslut om vinstdelning till medlemmarna på 1 474 miljoner kronor. Detta innebär att utdelningen i år ökar i förhållande till vinsten och att cirka två tredjedelar av årets resultat delas ut till medlemmarna.

– Råvarumarknaden under 2023 har varit i stor förändring. Men tack vare styrkan i kooperationen och vår industristruktur kan vi ändå dela ut nästan 1,5 miljarder kronor. Stämman är vår examensdag och vi har haft en stämma med högt engagemang och god dialog, för att tillsammans ta oss an framtidens utmaningar, sa Magnus Hall, ordförande i Södra. 

Vinstdelningen motsvarar i snitt 28 478 kronor per medlem och 65 procent av resultatet före skatt och består av:

  • Utdelning på virkesleveranser: 844 miljoner kronor (motsvarande 12 procent)
  • Utdelning på insatskapital (inbetalt och emitterat): 492 miljoner kronor (motsvarande 8 procent)
  • Insatsemission på inbetalt insatskapital: 138 miljoner kronor (motsvarande 6 procent)

Emma Holmström tilldelades Lars-Eric Åströms pris

Lars-Eric Åströms pris ges till en eller flera personer som bidragit till att utveckla den koopera-tiva företagsformen eller bidragit till att utveckla familjeskogsbruket. I år delades priset ut till Emma Holmström, SLU. Hon fick priset för sin mångåriga och engagerade forskning kring fram-tidens skogsskötsel i södra Sverige och praktisk tillämpning av mer blandskog och hantering av klövviltets påverkan vilket är vital kunskap för familjeskogsbrukets möjligheter att möta framtida utmaningar.

Läs mer om Emma Holmströms forskning 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.