phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Så kan taxonomin påverka dig som Södramedlem

Så kan taxonomin påverka dig som Södramedlem

Skogsinspektor medlem 2020.
Från vänster skogsinspektor Åsa Andersson, Albin Carlsson, Ingemar Levinsson, längst fram Hugo Carlsson, Simon Carlsson, Katarina Carlsson.

Första delen av EU:s taxonomiförordning börjar gälla 1 januari 2022, men taxonomin har länge diskuterats inom svenskt skogsbruk. Vad innebär den, hur kan den påverka dig som Södramedlem och hur ser det ut framåt? Här reds frågorna ut.

På EU-nivå jobbas det just nu hårt inom ”den gröna given”, ett paraply för en lång rad miljöinitiativ inom vitt skilda områden. Exempelvis ökade klimatambitioner, bevarande av biologisk mångfald, cirkularitet och resurseffektivitet samt grön energi och hållbara investeringar. Och här kommer skogen igen i allt och under paraplyet finns taxonomin.

Vad är taxonomin?

Taxonomin är tänkt att fungera som ett styrmedel för hållbara investeringar. Den ska avgöra huruvida en bransch är att betrakta som hållbar och vad som krävs för att få kallas hållbar. Taxonomin ska på så vis bli ett hjälpmedel för finansiella aktörer och för EU ett politiskt styrmedel att styra kapital till hållbara företag och verksamheter. Så långt, allting gott. Men det är därefter problemen börjar.

Vad är utmaningarna med taxonomin för familjeskogsbruket?

Under processen har förslag beskrivit hållbart skogsbruk på ett sätt som lämnar en stor osäkerhet kring vad som menas, vilket i sig betyder stora svårigheter att tolka utfallet.

I taxonomin finns krav på utökad hållbarhetsredovisning, obligatoriska skogsbruksplaner och kolbalansberäkningar inom ett ”ursprungsområde”. Vad begreppen betyder är ännu inte definierat. Frågetecken kring krav på skogsägaren kring klimatnyttoanalys finns också. Som vi tolkar det i nuläget är det en fördel som skogsägare att ingå under Södras paraply, då vi kommer att hantera både hållbarhetsredovisning och rapportering relaterad till taxonomiförordningen. Vi för också dialog med övriga branschen och myndigheter för att hitta gemensamma definitioner.

Dessutom har det funnits en ambition att försöka hitta en generell definition på skogsbruket inom EU, trots de stora skillnaderna i både förutsättningar och bruksmetoder.

Syftet att höja miljöambitionerna är gott och välkommet, men att skapa generella och detaljerade regler för skoglig skötsel inom EU är ett utsiktslöst projekt. Det är för stor skillnad i förutsättningar mellan medlemsstaterna i hur skogarna ser ut och sköts liksom i hur respektive lands skogspolitik ser ut.

Vad händer nu?

Första delen av taxonomin börjar gälla 1 januari 2022. Under våren kommer den andra delen, där förslagen fortfarande utreds och diskuteras.  

Södra arbetar i en dedikerad grupp för att analysera förslagen och hur dessa kan komma att påverka den enskilde medlemmen på gårdsnivå.

Hur skulle detta kunna påverka Södras medlemmar?

Skogsbruket som Södras medlemmar bedriver ser ut, att till en stor del, falla under det som anses vara ett hållbart skogsbruk. Det innebär att taxonomin framför allt påverka skogsägaren i kontakten med banken. Lånevillkoren kan påverkas och även stöd i olika former kommer att förenas med långa kravlistor.

Det är också viktigt att veta att förslagen fortfarande – i början av november – diskuteras och taxonomin är en pågående process. Södra ser med tillförsikt på att vi ska få till ett ännu bättre regelverk för Södras medlemmar och som gynnar vårt hållbara skogsbruk i större utsträckning.

Kommer det ställas fler krav inom taxonomin?

Ja, andra delen av taxonomin väntas presenteras under våren 2022. Den kommer bland annat att gälla biologisk mångfald, med omfattande tekniska kriterier som ska uppfyllas. En expertgrupp har nyligen överlämnat förslag på nya krav till kommissionen. Södra har i samband med det deltagit i en konsultation för att föra fram våra ståndpunkter. Läs mer här.

Hur jobbar Södra med frågan?

Södra jobbar väldigt aktivt och på flera håll för att göra våra medlemmars röster hörda. Vi är aktiva inom våra branschorganisationer, men jobbar också direkt mot beslutsfattare i både i EU och Sverige. Inom Södra pågår också ett större scenariobaserat arbete, som kartlägger hur medlemsgårdarna skulle kunna påverkas vid olika utfall framåt i processen och hur tjänsterna ska anpassas efter detta.

Vi är också måna om att hålla alla medlemmar uppdaterade längs processen och kommer därför återkomma med information löpande.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.