phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Motionerna på Södras årsstämma 2021

Genomgång: Motionerna på Södras årsstämma 2021

Under Södras årsstämma 2021 behandlades åtta motioner. Här redogörs för stämmans beslut och diskussionerna bakom några av motionerna.

På Södras årsstämma fattas beslut som styr den långsiktiga inriktningen. En central del av dessa är motionerna, där medlemmar kan lägga förslag som behandlas på stämman. Under 2021 års stämma behandlades åtta olika motioner. De spänner över flera olika områden och här kommer vi redogöra för besluten – med extra fokus på tre motioner för att visa på några olika exempel.

Om du vill läsa alla motioner och styrelsens svar så hittar du dem här.

 

Motion A: Om mångfald och jämställdhet

Motionären yrkade på att Södra ska växla upp sitt arbete med jämställdhet och mångfald. Detta bland annat genom att aktivt arbeta för ökad mångfald och jämställdhet på samtliga nivåer av förtroendevalda och medlemsaktiviteter samt driva opinionsarbete för jämställdhetsfrågor inom skogsnäringen. Motionären yrkade också att Södra ska vara mest jämställt inom skogsnäringen.

Det är intentioner som styrelsen är positiv till i sitt svar. Styrelsen uppger att Södra kommit en bra bit på väg i jämställdhetsarbetet, men att mycket jobb fortfarande kvarstår. Målet är att andelen kvinnor i styrelse, förvaltningsråd och förtroenderåd och valberedningar ska vara i intervallet 40–60 procent till år 2025. Styrelsen hemställde att intentionerna i motionen skulle bifalles.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

 

Motion D: Likriktning i skogen främjar inte mångfald

Motionären yrkade på att Södra ska göra mer för att gagna mångfalden i skogen. Detta genom att bland annat öka lyhördheten för alternativa lösningar och vidga urvalet av skötselmetoder för att främja småskalighet i de fall det så önskas. Motionären ville att Södras ledning skulle se över hur mångfald kan genomföras och därmed motverka likriktning, för både markägare och skogar.

Styrelsen skriver i sitt svar att frågan om ökad mångfald är viktigt – såväl i skogen som i medlems- och ägarkåren. Det främjar både Södra och skogsbruket i stort. Men styrelsen lyfter samtidigt i sitt svar fram äganderätten och vikten av att varje skogsägare själv får bestämma hur skogen sköts. 53 000 medlemmar innebär en automatisk variation i landskapen som gynnar den biologiska mångfalden, skriver styrelsen. Styrelsen lyfter också flera exempel på aktiviteter från Södra som leder i den riktning motionären efterfrågar. Styrelsen hemställde att motionen anses besvarad.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

 

Motion F: Motion om skogsbilvägar

Motionären yrkade på att skogsägare med skogsbilsvägar av god kvalitet ska premieras. Därför ville motionären slopa omlastningsavdraget – som innebär ett prisavdrag om skogsbilvägen inte är framkomlig med släp – och i stället införa en omlastningspremie till de med en skogsbilväg som är godkänd för bil och släp med godkänd vändplan.

Styrelsen skriver i sitt svar att ett avskaffande av omlastningsavdraget skulle innebära att medlemskollektivet skulle få subventionera all kostnad för omlastning. Styrelsen skriver också vidare att en omlastningspremie skulle kräva ett sänkt grundpris på virke och att det är mer logiskt att arbeta med ett avdrag för det fåtal vars vägar kräver omlastning än att arbeta med premier för det flertal vars vägar tillåter både bil och släp. Styrelsen hemställde att motionen avslås.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

 

Beslut i övriga fem motioner (som går att läsa mer om här)

 

Motion B: Vägklassning av Biometria

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

 

Motion C: Tillgänglighet för virkessäljare till digitala mätbesked från Biometria

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

 

Motion E: Mötesforum som ersättning av distriktsmötena

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

 

Motion G: Borttagning av avdraget för små virkesleveranser

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

 

Motion H: Avlägsna olaglig matrisfubb från motionär

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.