phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Första regionala skogsstrategin ska få Smålands skogsvärden att växa

Första regionala skogsstrategin ska få Smålands skogsvärden att växa

Småland har fått en skogsstrategi, den första regionala skogsstrategin i landet, som ett resultat av dialog och samarbete mellan tolv aktörer i de tre länen. Vision och strategi utmynnar i en handlingsplan som ska få skogens värden att växa. – Det säkerställer att skogen också i framtiden bidrar till ett attraktivt Småland, säger Ingrid Burman, landshövding i Kronobergs län och ordförande i projektet.

Småland är Sveriges främsta skogsregion när det gäller omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. Här finns 30 procent av Sveriges trärelaterade industri. Skogsbruket och skogsindustrin i Småland sysselsätter över 16 000 personer och omsätter 40 miljarder, vilket motsvarar åtta procent av regionens ekonomi.

Mosaiklandskap med möjligheter

Här finns 40 000 skogsägare, de allra flesta är privata skogsägare som tillsammans äger 80 procent av skogsarealen.  Fler än hälften är medlemmar i Södra och familjeskogsbruken ger skogen en enorm mångfald.

– Strategin visar på stora möjligheter för Småland att växa och utvecklas; att bevara de miljövärden, biodiversitet, och mosaiklandskapet som vi är så stolta över. Samtidigt skapas jobb och tillväxt på ett modernt och innovativt sätt som ger genklang över hela världen. Det finns potential att öka volymerna utan att det småländska mosaiklandskapet påverkas Men skogsägarna måste känna drivkraft att använda sin skog på rätt sätt och detta lyfts fram på ett bra sätt i strategin, säger Södras ordförande Lena Ek och fortsätter:

– Det är inte många företagare som satsar pengar på att röja och gallra för att få tillbaka investeringen 50-70 år senare.

Strategi i sex punkter

Faktaruta

Strategin lyfter fram skogens roll för utvecklingen i regionen genom att visa på skogens värden både i dag och i framtiden. Styrgruppen presenterade strategin vid en kick-off i Asa. Den kan sammanfattas i sex punkter:

  • Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärk kompetensförsörjningen för skogsbruk och skogsindustri.
  • Öka förädlings- och innovationsgraden.
  • Öka produktionen för att nyttja en större del av den småländska skogens potential.
  • Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården.
  • Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och friluftslivet.
  • Uppnå balans mellan skog och vilt.

– Styrgruppen har varit tydlig med att strategin ska vara kopplad till konkreta åtgärder som ger regional nytta, säger projektledaren Malin Pettersson.

Kompetensförsörjningen viktig

Statssekreterare Elisabeth Backteman ger ett nationellt perspektiv på Sveriges första regionala skogsstrategi på ett fullsatt Asa Herrgård.

Kompetensförsörjningen viktig och går som en röd tråd genom hela strategin. Det är viktigt att nå ut med budskapet att skogen är en framtidsbransch. Man är också överens om att det behövs ett starkt centrum för skogsforskning i Sydsverige med Linnéuniversitetet som en viktig del. De skogliga aktörerna är överens om att Asa försöks- och tillväxtpark ska bli ett centrum för att utveckla forskningen och en mötesplats för skogsintressen.

Dessutom ska en samordningsfunktion för att hålla ihop och driva på arbetet med skogsstrategin ska inrättas.

Vid kick-offen fanns bland andra Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist på plats. Han ser den småländska skogsstrategin som förebild för andra regionala strategier men kommenterade särskilt balansen mellan skog och vilt:

– Balansen mellan skog och vilt har i delar av Sverige medfört ett nytt naturtillstånd. Örter betas bort, viltbete som rönn, asp, sälg och ek saknas och påverkan på skogen är stor. Med långsiktigheten i skogsbruket gnager frågan i mig: Varför gjorde vi inget?

Exempel på skogens nytta

Vid kick-offen gavs också några exempel på regional nytta som skogen medför. Anton Holmström, skogsstyrelsen, pratade om digitalisering och Skogsstyrelsens satsning på drönare.

– I dag är 8 000 drönare igång i svensk skogsnäring och det ger skogsägarna ett informationsövertag. Ny teknik är bra men får inte glömma att vara ute i fält och min drivkraft är skog och människor i relationer.

Vid kick-offen redogjorde Göran Örlander för de möjligheter som strategin ger till att planera samarbetet mellan olika forskningsaktiviteter.

Göran Örlander, Södra, berättade om sina år på Asa som nu ska bli ett skogligt centrum för Götaland, men framför allt om de möjligheter som strategin ger att planera samarbetet mellan olika forskningsaktiviteter.

Kristina Lindelöv, Vimmerby, driver sedan flera år besöksnäring på sin släktgård utanför Vimmerby. Hon berättade att satsningen på vandringsleder har varit lyckad men också kräver mycket skötsel. Det går att förena skogens sociala värden och att ta upp hyggen men det kräver noggrann planering. Kristina driver besöksnäringen tillsammans med andra familjer. 

Efter närmare två års arbete fick styrgruppen äntligen presentera de sex delstrategier som utgör Smålands skogsstrategi.

Styrgruppen i projektet har bestått av landshövdingarna och representanter för de tre regionerna, Skogsstyrelsen, Linnéuniversitetet, Naturskyddsföreningen, Sveaskog, Södra och LRF. Södra representeras av skogsdirektör Håkan Larsson och LRF av Lars-Ove Johansson, ordförande i Region Sydost.

Text och foto: Sven-Eric Petersson

Bildtext till toppbild överst på sidan:
Landshövding Ingrid Burman och Södras ordförande Lena Ek är överens om att skogsstrategin är viktig för Småland.
– Sjuttio procent av Smålands markyta är täckt av skog, tillväxten är hög och Småland är Sveriges främsta skogsregion sett till omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.