phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Mål och strategi

Södras strategi: Lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld

En hand som håller en planta
Södras övergripande mål är att 2025 vara ett ännu mer hållbart, lönsamt, innovativt och resurseffektivt tillväxtföretag.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att förädla och förnya skogsgårdens värden. Södra är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi förädlar skogsråvaran från medlemmarnas hållbart brukade skogar till förnybara, klimatsmarta produkter och lösningar.

Södras stadgar

Koncernövergripande mål 

Södras övergripande mål är att 2025 vara ett ännu mer hållbart, lönsamt, innovativt och resurseffektivt tillväxtföretag. Vår framgång har sin grund i en långsiktig lönsamhet och stark finansiell ställning. Det möjliggör utveckling av verksamheten och vinstdelning till ägarna.  

Finansiella mål: 

Målsättningen är att generera värde för medlemmarna. Realiserandet av strategin ger en förbättrad kostnads- och kapitaleffektivitet. Koncernens avkastning på sysselsatt kapital ska långsiktigt vara minst 10 procent. 

Den finansiella ställningen ska vara stark för att ha handlingsfrihet att fatta långsiktiga, affärsmässiga beslut. Soliditeten ska långsiktigt vara minst 55 procent.

Beslut om vinstdelning ska grundas på en sammanvägning av koncernens lönsamhetssituation, investeringsplaner och finansiella ställning. Långsiktigt ska den samlade vinstdelningen motsvara minst 50 procent av resultatet före skatt.

Hållbarhetsmål: 

  • Södra har signerat ett åtagande om att sätta klimatmål som innebär nettonollutsläpp till senast 2050 i enlighet med Science Based Targets initiative. 
  • Den årliga skogstillväxten på Södras medlemsfastigheter ska år 2050 vara 20 procent högre än 2015. 
  • Södra har en nollvision för arbetsskador och målet är att arbetsskadefrekvensen (LTAR) ska vara mindre än 5 till 2025.
  • Södra har som mål att 50 procent av nytillsatta chefer ska vara kvinnor senast 2025.

Hållbar koncernstrategi  - lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld

Södras koncernstrategiska inriktning fram till 2025 är att skapa en lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld. Vi kommer fortsatt utveckla befintliga produkter, men ökar också fokus på vidareförädling, innovation, resurseffektivitet, ökat kund- och marknadsfokus samt på att maximera nyttan av digitalisering. Under strategiperioden är ambitionen att öka förståelsen för konsumentbehov och de steg som ligger närmare slutkunden i värdekedjan. Vi kommer även sträva efter fördjupade samarbeten och partnerskap.

All framtida tillväxt bör ske lönsamt och hållbart med klimatsmarta lösningar längs hela värdekedjan - från skog till kund. 

​Lönsam tillväxt

Tillväxt är en förutsättning för att skapa långsiktiga värden. Våra ägare har skogsråvara som ökar bland annat tack vare ett ansvarsfullt skogsbruk. En viktig del i ökad lönsamhet är ökad effektivitet och bättre nyttjande av våra gemensamma resurser.

Flexibelt och robust 

Förmågan att fortsätta vara lönsam när omvärlden snabbt förändras kräver att organisationen både är robust och flexibel. Robusthet behövs för att kunna möta omvärldspåverkan. Flexibilitet krävs för att ytterligare kunna anpassa sig och hantera negativa förändringar i omvärlden och för att kunna dra nytta av positiva trender.

Hållbart och resurseffektivt 

Hållbarhet genomsyrar hela strategin och är naturligt i alla affärsbeslut. Vi kan skapa ännu större värde av skogsråvaran genom att jobba mer resurseffektivt med alla möjligheter som finns i skogsbruket, i våra industrier och genom cirkulära värdekedjor. 

Effektivitet i världsklass

Effektivitet handlar om att använda våra resurser och tillgångar på bästa möjliga sätt – att både göra rätt saker och göra dem rätt. För en kapitalintensiv verksamhet som vår är det viktigt att jobba med den interna effektiviteten och med ständiga förbättringar. Det är en grundbult för lönsam tillväxt.

Maximera nyttan av digitalisering  

Digitalisering skapar möjlighet till lönsam tillväxt, innovation, effektivisering och flexibilitet i en föränderlig värld. Med digitalt stöd kan vi skapa en enklare och snabbare interaktion med kunder, medlemmar, medarbetare och med samhället.

Nya produkter och innovation 

För att kunna utveckla erbjudandet till våra kunder är innovationer och ökad förädlingsgrad inom våra befintliga produktområden viktigt. Samtidigt behöver vi innovationer som utvecklar helt nya sätt att använda skogsråvaran. Vi behöver kommersialisera nya produkter och ta en större position i bioekonomin.

Läs mer i Års- och hållbarhetsredovisningen 2021

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.