Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Mål och strategi

Södras strategi: en lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld

Koncernstrategi
Södras övergripande mål är att 2025 vara ett ännu mer hållbart, lönsamt, innovativt och resurseffektivt tillväxtföretag.

Uppdrag

Vårt uppdrag från våra 53 000 ägare är att främja skogsgårdens lönsamhet och trygga avsättningen av medlemmarnas skogsråvara. Uppdraget är också att verka för en hög och värdefull skogsproduktion med natur- och kulturvårdshänsyn samt bevaka och främja våra medlemmars näringspolitiska intressen, främst äganderättens innehåll.

Södras stadgar

Koncernövergripande mål 

Södras övergripande mål är att 2025 vara ett ännu mer hållbart, lönsamt, innovativt och resurseffektivt tillväxtföretag. Vår framgång har sin grund i en långsiktig lönsamhet och stark finansiell ställning. Det möjliggör utveckling av verksamheten och vinstdelning till ägarna.  

Finansiella mål: 

Målsättningen är att generera värde för medlemmarna. Realiserandet av strategin ger en förbättrad kostnads- och kapitaleffektivitet. Koncernens avkastning på sysselsatt kapital ska långsiktigt vara minst 10 procent. 

Den finansiella ställningen ska vara stark för att ha handlingsfrihet att fatta långsiktiga, affärsmässiga beslut. Soliditeten ska långsiktigt vara minst 55 procent.

Beslut om vinstdelning ska grundas på en sammanvägning av koncernens lönsamhetssituation, investeringsplaner och finansiella ställning. Långsiktigt ska den samlade vinstdelningen motsvara minst 50 procent av resultatet före skatt.

Hållbarhetsmål: 

  • Södras produktion är fossilfri senast år 2020 och Södras transporter är fossilfria år 2030. 
  • Den årliga skogstillväxten på Södras medlemsfastigheter ska år 2050 vara 20 procent högre än 2015. 
  • Södra har en nollvision för arbetsskador och arbetsskadefrekvensen minskar med 15 procent per år till 2020.
     

Hållbar koncernstrategi  - lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld

Södras koncernstrategiska inriktning fram till 2025 är att skapa en lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld. Vi kommer fortsatt utveckla befintliga produkter, men ökar också fokus på vidareförädling, innovation, resurseffektivitet, ökat kund- och marknadsfokus samt på att maximera nyttan av digitalisering. Under strategiperioden är ambitionen att öka förståelsen för konsumentbehov och de steg som ligger närmare slutkunden i värdekedjan. Vi kommer även sträva efter fördjupade samarbeten och partnerskap.

All framtida tillväxt bör ske lönsamt och hållbart med klimatsmarta lösningar längs hela värdekedjan - från skog till kund. 

​Lönsam tillväxt

Tillväxt är en förutsättning för att skapa värden långsiktigt och Södra måste växa för att utvecklas och vara konkurrenskraftiga, men det får inte ske på bekostnad av lönsamheten. Södras ägare har ett virkesförråd som ökar bland annat tack vare det ansvarsfulla svenska skogsbruket med återplantering, god skötsel och långsiktigt brukande. Det betyder att Södra har tillgång till en stor mängd råvara som behöver avsättning. Samtidigt erbjuder Södra redan i dag produkter som har en ökande efterfrågan på den globala marknaden. En viktig del i ökad lönsamhet är ökad effektivitet och bättre utnyttjande av gemensamma resurser. 

Flexibelt och robust 

Förmågan att fortsätta vara lönsam när omvärlden snabbt förändras kräver att organisationen både är robust och flexibel. Robusthet behövs för att kunna möta omvärldspåverkan. Flexibilitet krävs för att ytterligare kunna anpassa sig och hantera negativa förändringar i omvärlden och för att kunna dra nytta av positiva trender. Södra är redan ett stabilt företag, och under strategiperioden kommer vi att eftersträva att bli ännu mer robusta och flexibla. 

Hållbart och resurseffektivt 

Hållbarhet, såväl ekonomisk som social och miljö-/klimatmässig, genomsyrar strategin och ska vara en integrerad del av affärsbeslut för att realisera värde tvärs verksamheten. Som ett led i detta ska än större fokus läggas på resurseffektivitet och på att maximera värdeskapande utifrån befintlig råvara. Detta genom att fullt ut utnyttja biströmmar såväl i skogsbruket som i sågverk och massabruk (t.ex. vidareförädling) och genom att utnyttja och bidra till cirkulära värdekedjor. Södra kommer att intensifiera arbetet för att uppnå ökat resursutnyttjande. 

Effektivitet i världsklass

Effektivitet handlar om att använda sina resurser och tillgångar på bästa möjliga sätt – att göra rätt saker och göra dem rätt. Samtidigt ska det vi gör skapa värde för företaget och samhället. För en kapitalintensiv verksamhet som vår är det viktigt att jobba med den interna effektiviteten och med ständiga förbättringar. Det är en grundbult för lönsam tillväxt. Vi kommer under strategiperioden att fokusera på att höja den interna effektiviteten i hela verksamheten. 

Maximera nyttan av digitalisering  

Digitalisering är en möjliggörare för lönsam tillväxt och bygger flexibilitet i en föränderlig värld. Södra kommer under strategiperioden arbeta aktivt med digitalisering som ett verktyg för att ytterligare öka koncernens produktivitet och snabbare stärka vår konkurrenskraft ytterligare. 

Nya produkter och innovation 

Södras produktportfölj består till allra största delen av volymprodukter som massa och sågade trävaror. Innovationer inom befintliga produktområden samt ökad förädlingsgrad är viktigt för att kunna utveckla erbjudandet till kunderna. Samtidigt prioriteras innovation för att utveckla användningen av skogsägarnas råvara. Ökat engagemang kommer ligga på effektiv kommersialisering av nya produkter med tydlig kommersiell potential. Med innovativa produkter och lösningar är Södras ambition att ta en större position i bioekonomin.  

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.