phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Innovation inom energi och kemikalier

Innovation inom energi och kemikalier

Laboratorium
Energi och kemikalier är två prioriterade områden med stor potential för att ersätta fossila alternativ. Förädling av dagens biprodukter till nya energibärare samt biokemikalier leder också till ett förbättrat resursutnyttjande där vi bättre tar hand om skogsråvaran.

Hållbara energiprodukter

Energi utgör redan idag en betydande del av Södras verksamhet med produkter såsom fjärrvärme, el, pellets, tallolja och bark. Här finns en stor potential att fortsätta bidra till samhällets utveckling mot ett hållbart energi- och transportsystem och därigenom bidra till att nå de nationella och internationella målen om minskning av klimatutsläpp från såväl transport- och energisektorn. Ett mer långsiktigt arbete bedrivs också kring skogsindustrins roll i det framtida energisystemet.   

Hållbara drivmedel från fasta biprodukter och industriella biprodukter är ett prioriterat område för utveckling. Södra är delägare och levererar tallolja till SunPines anläggning i Piteå för applikation i diesel och bensin.

Biometanol kan ersätta fossila bränslen

Södra har startat produktion av biometanol vid massabruket i Mönsterås. Metanol är ett biodrivmedel som kan ersätta fossila bränslen och som utgör ytterligare förädling av skogsråvaran. Biometanol kan användas både som rent drivmedel, insatsråvara vid framställning av biodieseln RME eller som låginblandning i bensin. Försäljning av biometanol är ett resurseffektivt sätt att få ut mer produkter ur råvaran som går in i processen. 

Silva Green Fuel - en satsning på framtidens biodrivmedel

Ett annat biodrivmedelsprojekt drivs inom ramen för Silva Green Fuel, ett intresseföretag med Södra och Statkraft som delägare. Silva Green Fuel AS är Södras största satsning på framtidens biodrivmedel från skogsråvara. Vid en processanläggning i Tofte i Norge kommer fasta biprodukter av trä, såsom spån och bark, att förädlas till bioolja som kan uppgraderas till biodiesel. 

Vid sidan av dessa engagemang undersöks kontinuerligt andra innovationsspår som kan öka bidraget av hållbara biodrivmedel från skogsindustrin och samtidigt ge god lönsamhet för skogsägaren.

Kemikalier som utvinns från skogen

Skogen är en viktig resurs även när det gäller att tillverka kemikalier. Före utvecklingen av de petrokemiska processerna var det exempelvis biobaserade limmer och färger som dominerade. Därför finns det kunskap att bygga vidare på för att utveckla dessa för att matcha dagens behov och högt ställda krav kring biobaserat.

Det behövs kemikalier för att tillverka pappersmassa genom sulfatprocessen såsom natriumhydroxid (lut) och svavelsyra. I vissa fall kan dessa kemikalier tillverkas och återcirkuleras på produktionsenheten (som i fallet med lut), medan i andra fall är det inte effektivt med egen produktion utan kemikalier behöver köpas in. Från biprodukter tillverkar Södra redan idag stora volymer av terpentin. Terpentinet dekanteras ut i samband med råmetanoltillverkningen. Terpentin är ett lösningsmedel för allt från tekniska produkter till kosmetika. Råmetanol renas även till biometanol för användning som bränsle alternativt som ren kemikalie. 

Massabrukens kemikalieåtervinning och det interna energisystemet är också ett prioriterat område med utvecklingsinsatser i syfte att höja resurseffektiviteten i verksamheten och frigöra primärenergi.

Otaliga möjligheter återfinns i våra biprodukter. I barken finns tex. flera intressanta och unika föreningar, exempelvis granbarkstannin och betulinol från björkbark. Dessa kan användas till limmer och garvning av läder, respektive som hydrofoberingsmedel, dvs impregnering. Den framtida betalningsförmågan i ett mer biobaserat samhälle kommer att driva på denna utveckling.

Södra deltar i ett flertal multinationella projekt inom området, med exempelvis RISE. Satsningen Klimatledande Processindustri är ett nyligen uppstartat samverkansprojekt med flertalet aktörer i västra Sverige.

Relaterade länkar

Nyheter

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.