Södras mål inom hållbart skogsbruk handlar om uthållig avverkning, naturhänsyn och naturvård. Basåret är 2015. 

Målsättning

 • Södra avverkar inom rekommenderad, hållbar avverkningsnivå. (Löpande mål)
 • År 2020 har hänsynen vid slutavverkningar utförda av Södra uppnått nivån 95 procent godkänt.
 • År 2020 har arealen utförda naturvårdande skötselåtgärder av Södra uppnått nivån 3 000 hektar/år.

Utfall 2016

 • Avverkningsnivån var 5,7 m3sk/ha och år, en ökning med 2% jämfört med 2015 och inom den hållbara avverkningsnivån.
 • Andelen godkända slutavverkningstrakter i Grönt bokslut var 95%, en ökning med 3% jämfört med 2015.
 • Arealen utförda naturvårdande skötselåtgärder var 1 100 ha, en minskning med 15% jämfört med 2015.

Frihet under ansvar

Hållbart skogsbruk handlar om medlemmarnas och ägarnas gemensamma ansvar för att optimera produktion och annan hänsyn. Skogen ger värdefull virkesråvara och har också många andra värden. Många djur- och växtarter har skogen som sitt hem och för oss människor är den en plats för rekreation och välbefinnande.

Enligt lagens princip om frihet under ansvar, bestämmer skogsägaren hur den egna skogen ska skötas. Södra skapar förutsättningar för ansvarsfull skogsskötsel, bland annat genom att tillhandahålla rådgivning och service.

Certifiering är ett viktigt verktyg

Certifiering är ett viktigt verktyg för hållbart skogsbruk. Omkring 70 procent av Södras medlemmar är certifierade enligt FSC® och/eller PEFC™. Skogsägaren ansluter sig till Södras gruppcertifikat och åtar sig att följa certifieringskraven.

Varje år görs externa och interna revisioner för att följa upp efterlevnaden av kraven som certifieringarna ställer. För entreprenörer som utför skogliga åtgärder för Södra krävs PEFC™- entreprenörscertifiering för företaget och grönt körkort (kurs i natur- och kulturmiljövård) för medarbetarna. Syftet är att säkra rätt kompetens för arbete på certifierade skogsfastigheter.

Grön skogsbruksplan

Södra bedriver systematisk och långsiktig naturvård. Exempelvis introducerades Södras gröna skogsbruksplan redan 1996. Idag använder de flesta medlemmar gröna skogsbruksplaner för att planera och prioritera skogliga åtgärder.

Syftet är att kombinera värdefull virkesproduktion med skydd eller förbättring av djurs och växters livsmiljöer. Hänsyn till kulturarv och skogens sociala värden ingår också.

Skogsbruksplanerna innehåller olika slags mål för virkesproduktion och naturvård:

 • Naturvård orört: Områden avsatta enbart för naturvård. Naturvärden skyddas bäst genom att skogen lämnas orörd.
 • Naturvård skötselkrävande: Områden avsatta enbart för naturvård. Särskild skötsel krävs för att bevara eller utveckla den biologiska mångfalden.
 • Kombinerade mål: Virkesproduktion är ett viktigt mål men delar arealen kräver särskild skötsel i naturvårdssyfte.
 • Produktion generell hänsyn: Virkesproduktion är det primära målet men hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden vid avverkning.
Grönt bokslut 2015
TypAntal trakterAntal haGodkänd markpåverkan (%)
Slutavverkning 165 517 92
Gallring 183 1016 94

Frivilliga avsättningar

Att avstå från att bruka produktiv skogsmark är ett viktigt bidrag till Sveriges miljömål om levande skogar. Certifieringarna och den gröna skogsbruksplanen kräver att minst 5 procent av den produktiva skogsmarken avsätts för naturvård. Södras certifierade medlemmar har avsatt i snitt 8 procent.

Aktiva bortval

Hållbart skogsbruk innebär också att Södra kontrollerar vedens ursprung. Vi avstår konsekvent leveranser från:

 • Illegala avverkningar
 • Naturskogar som har avverkats för området ska användas för plantager eller icke skoglig markanvändning
 • Skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
 • Skogar där höga bevarandevärden hotas
 • Genetiskt modifierade träd