Demokratisk organisation

Varje skogsbruksområde utser vid årsmötet ett förtroenderåd om cirka tolv ledamöter samt en valberedning. Årsmötena utser även fullmäktige till den årliga föreningsstämman.

  • 36 förtroenderåd: På årsmötet i respektive SBO väljs ett förtroenderåd som ska främja medlemmarnas ekonomiska och näringspolitiska intressen. Ansvarar för den kooperativa verksamheten (cirka tolv ledamöter).
  • Förvaltningsråd: Ordförandena i de 36 förtroenderåden är rådgivande organ till styrelsen och ska verka för att viktiga frågor förankras hos medlemmarna.
  • Föreningsstämma: 200 fullmäktige valda på årsmöten.
  • Styrelse: Väljs på stämman, långsiktiga och strategiska frågor, utser vd.
  • Valberedning: Väljs på stämman på förslag från förvaltningsrådet.

Tre affärsområden

Södra Skogsägarna ekonomisk förening är en skogsindustrikoncern som erbjuder skogliga tjänster, sågade trä­varor och interiörträ samt massa för avsalumarknaden.

Södra Skog

Södra Skog köper in skogsråvara från medlemmarna och levererar den till Södras industri. Södra Skog erbjuder dessutom skogliga tjänster och sköter på uppdrag medlemsskogar genom hela kretsloppet från plantering och skogsvård till slutavverkning, markberedning och återplantering för framtida generationers skogsbruk. Verksamheten är lokalt förankrad i 19 geografiska verksamhetsområden och 36 skogsbruksområden.

Mer information om vår skogliga verksamhet

Södra Wood

Södra Wood omfattar två produktsegment: sågade trävaror och interiörträprodukter. Vid egna sågverk och hyvlerier produceras sågade och hyvlade byggprodukter för högkvalitativa ändamål. Interiörträprodukterna omfattar lister, paneler och golv. Södra Wood erbjuder också pellets, kutterspån och andra biprodukter från vedråvaran.

Mer information om vår sågverksindustri och trävaruprodukter

Södra Cell

Södra Cell är med sina tre massabruk i Värö, Mörrum och Mönsterås en av Europas ledande tillverkare av massa för avsalumarknaden. Verksamheten är inne i en expansionsfas genom ett kraftfullt investeringsprogram. Cirka 80 procent av produktionen utgörs av barrmassa, resten av lövmassa. Vid bruket i Mörrum tillverkas dessutom textilmassa. Södra är en betydande leverantör av biobränsle, grön el och fjärrvärme.

Mer information om vår massaindustri

Koncernledning

Södras koncernledning består av vd, affärsområdeschefer och stabschefer och träffas normalt en gång i månaden. Återkommande frågor på dagordningen är ekonomi, marknad och personalfrågor.

Vid kvartalsvisa möten sker fördjupade genomgångar av främst affärsområdenas utveckling. Vd ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.  

Lars Idermark

Vd och koncernchef. Född 1957.

Agronom och MBA. Anställd 2013. Ingår i ledningsgruppen sedan 2013. 

Tidigare erfarenheter: Bland annat vd och koncernchef PostNord AB och Kooperativa förbundet. Vd för Andra AP-fonden. Stf vd och koncernchef Capio AB. Vice vd och stf vd och koncernchef, FöreningsSparbanken AB (Swedbank). Ekonomi- och finansdirektör och vice vd, Föreningsbanken AB. Vd och koncernchef, LRF Holding AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Swedbank.

Totalt insatskapital i Södra: 301 419 kr.

 

Anica Kabbenäs

Sekreterare och Vd-assistent. Född 1956.

Anställd 1972.

Håkan Larsson

Skogsdirektör. Född 1967.

Jägmästare. Anställd 1994. Ingår i ledningsgruppen sedan 2013.

Tidigare erfarenheter: Bland annat olika befattningar inom Södra, till exempel produktionschef, regionchef och projektchef IT.

Totalt insatskapital i Södra: 602 563 kronor.

Gunilla Saltin

Affärsområdeschef Södra Cell. Född 1965.

Civilingenjör, kemiteknik och MBA. PhD Chemical Engineering University of Idaho. Anställd 2000. Ingår i ledningsgruppen sedan 2008.

Tidigare erfarenheter: Bland annat platschef Södra Cell Värö, processteknisk chef Södra Cell Värö, processingenjör MoDo Paper AB.

Övriga uppdrag: Ledamot i IVL AB.

Totalt insatskapital i Södra: 0 kronor.

Jörgen Lindquist

Affärsområdeschef Södra Wood. Född 1965.

Civilekonom. Anställd 2015. Ingår i ledningsgruppen sedan 2015.

Tidigare erfarenheter: Bland annat CFO för Södra, CFO och tillförordnad vd för industridivisionen Swedspan, ansvarig för IKEAs uppbyggnad av en ny möbelindustri i USA, CFO och vice vd för Axis-koncernen samt ledande ekonomibefattningar inom kemi och förpackningsbranschen.

Övriga uppdrag: Ledamot i Ting i Trä AB.

Totalt insatskapital i Södra: 0 kronor.

Annica Gerentz

Kommunikationsdirektör. Född 1960. 

Civilekonom. Anställd 2014. Ingår i ledningsgruppen sedan 2014.

Tidigare erfarenheter: Bland annat managementkonsult Neuman & Nydahl HB, kommunikationsdirektör NCC, vd Tidnings AB Börsveckan, journalist vid bland annat Nyhetsbyrån Direkt, Dagens Industri, Dagens Nyheter och Expressen.

Totalt insatskapital i Södra: 0 kronor.

Magnus Berg

Medlemschef. Född 1967.

Jägmästare och MBA. Anställd 2002. Ingår i ledningsgruppen sedan 2002.

Tidigare erfarenheter: Bland annat olika befattningar på SkogForsk, Skogsindustrierna och Näringsdepartementet.

Totalt insatskapital i Södra: 22 692 kronor.

Laila Rogestedt

Chef Innovation och nya affärer. Född 1962.

Civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola med licentiatexamen inom polymerteknik. Anställd 2015. Ingår i ledningsgruppen sedan 2015.

Tidigare erfarenheter: Bland annat olika befattningar inom den internationella kemikoncernen Borealis, senast som ansvarig för Borealis innovationscenter, och Volvo personvagnar.

Totalt insatskapital i Södra: 0 kronor.

Christer Thörn

HR direktör. Född 1966.

Officer med majors grad. Anställd 2013. Ingår i ledningsgruppen sedan 2013.

Tidigare erfarenheter: Bland annat HR-direktör för TetraPak och Partner-Tech.

Totalt insatskapital i Södra: 0 kronor.

Mattias Johansson

Chefsjurist och administrativ direktör. Född 1972. 

Jur. kand, MBA och Master of Laws, London School of Economics and Political Science. Anställd 2007. Ingår i ledningsgruppen sedan 2007.

Tidigare erfarenheter: Bland annat bolagsjurist Saab AB, bolagsjurist Södra, ABB Financial Services AB, tingsnotarie Västerås tingsrätt.

Övriga uppdrag: Ordförande i Trivselhus.

Insatskapital i Södra: 0 kronor.

Anna Belfrage

Ekonomi- och finansdirektör. Född 1962. 

Civilekonom. Anställd 2017. Ingår i ledningsgruppen sedan 2017.

Tidigare erfarenheter: Bland annat CFO och tillförordnad vd för Beijer Electronics. CFO för ABS Group (Cardo-koncernen), olika roller inom industriföretag som Dresser Wayne Fueling Systems, Obducat, Lund Eastern Energy och Åkerlund & Rausing samt flera år som revisor hos PWC.

Totalt insatskapital i Södra: 0 kronor.

Styrelse

Den årliga föreningsstämman är det högsta beslutande organet och där utses Södras styrelse. Styrelsen har upp till 13 ordinarie ledamöter och tre suppleanter till arbetstagarrepresentanterna. Upp till tio ledamöter väljs av föreningsstämman och tre är arbetstagarrepresentanter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen.

Lena Ek

Ordförande. Född 1958.

Ledamot och ordförande sedan 2015. Mandattiden utgår 2017. Jur.kand. med inriktning internationell rätt. Hedersdoktor Lunds Tekniska Universitet, samordnare åt regeringskansliet i förhandlingar runt European Spallation Source (ESS) i Lund, ledamot Sparbankernas Riksförbunds styrelse.

Tidigare erfarenheter bland annat kommunalråd, styrelseordförande i flera nationella forskningsprojekt, styrelseledamot i Kungliga Tekniska Högskolan, ledamot av riksdagens finansutskott, ledamot av EU-parlamentets industri- och energiutskott, miljöminister. Styrelseledamot i Södra 2000-2010.

Skogsinnehav: 171 ha produktiv skogsmark (delägd 50 procent). Totalt insatskapital i Södra: 79 351 kronor.

Paul Christensson

Vice ordförande. Född 1959.

Ledamot i styrelsen 2010. Mandattiden utgår 2018. Styrelseordförande i Agroväst. 

Skogsinnehav: 209 ha produktiv skogsmark (delägd 50 procent). Totalt insatskapital i Södra: 182 863 kronor.

Marie Hallén

Född 1963.

Ledamot i styrelsen 2011. Mandattiden utgår 2017. Lantmästare, SLU Alnarp 1987. Styrelseledamot i Svenska Säker Skog, ekonomisk förening.

Skogsinnehav: 250 ha (delägd 50 procent). Totalt insatskapital i Södra: 433 862 kronor.

Karin Andersson

Född 1957.

Ledamot i styrelsen 2014. Mandattiden utgår 2018. Agronom med ekonomisk inriktning, SLU Uppsala 1986. Master of Science in Human Services, Springfield College, Massachusetts, 2000. Styrelseledamot i Kairos Future Partners AB.

Skogsinnehav: 124 ha produktiv skogsmark. Totalt insatskapital i Södra: 321 283 kronor. 

Ola Hildingsson

Född 1948. 

Ledamot i styrelsen 2013. Mandattiden utgår 2017. Civiljägmästare, Skogshögskolan i Stockholm, 1974. Teknologie hedersdoktor, Umeå Universitet. Styrelseordförande i SilviLao AB. Styrelseledamot i Malux AB.

Skogsinnehav: 100 ha produktiv skogsmark (delägd 50 procent, ej i Södras medlemsområde).

Hans Berggren

Född 1956.

Ledamot i styrelsen 2015. Mandattiden utgår 2017. Agronom. Vd för Sveriges Stärkelseprocenter ekonomisk förening samt dotterbolagen Lyckeby Culinar AB, Lyckeby Starch AB och Kockens AB.

Skogsinnehav: 627 ha produktiv skogsmark (delägd 25 procent). Totalt insatskapital i Södra: 249 093 kronor.

Ulf Johansson

Född 1971.

Ledamot i styrelsen 2014. Mandattiden utgår 2018. Styrelseordförande i Falkenbergs Sparbank. Styrelseledamot i Harplinge inköpsförening och LRF:s skogsägardelegation.

Skogsinnehav: 107 ha produktiv skogsmark. Totalt insatskapital i Södra: 587 201 kronor.

Stefan Olsson

Född 1950.

Ledamot i styrelsen 2012. Mandattiden utgår 2018. Civilingenjör Teknisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg 1974. Styrelseordförande i Nexans Sweden AB.

Skogsinnehav: 76 ha produktiv skogsmark. Totalt insatskapital i Södra: 593 282 kronor.

Kent Almqvist

Född 1959.

Ledamot i styrelsen 2007. Arbetstagarrepresentant för LO. Klubbordförande i GS-klubben vid Södra Wood Traryd.

Totalt insatskapital i Södra: 3 450 kronor.

Anders Roman

Född 1961.

Ledamot i styrelsen 2014. Mandattiden utgår 2018. Civilekonom, Linköpings Universitet 1988. Styrelseordförande i Romans Fastigheter AB och Swedbank Jönköping. Styrelseledamot och verkställande ledamot i Stiftelsen Fria Media. Styrelseledamot i Kanonaden Entreprenad Nässjö och Blixt & Co, USA.

Skogsinnehav: 811 ha produktiv skogsmark. Totalt insatskapital i Södra: 1 027 187 kronor.

Dan Andersson

Född 1961.

Suppleant i styrelsen 2014, ordinarie 2015. Arbetstagarrepresentant för PTK. Ordförande i SSF-ledarna Södra Skog. Ledamot i Södras koncernråd.

Totalt insatskapital i Södra: 600 393 kronor.

Nils-Erik Andersson

Född 1955.

Suppleant i styrelsen 2007, ordinarie 2008. Arbetstagarrepresentant för LO. Styrelseledamot i Pappersarbetareförbundet 2006. Ordförande för Pappers avdelning 9 vid Södra Cell Värö.

Totalt insatskapital i Södra: 0 kronor.

 

Teddy Hedlund

Född 1968.

Suppleant i styrelsen 2015. Arbetstagarrepresentant för PTK. Styrelseordförande för Unionen vid Södra Cell Mörrum. Ledamot i Södraskoncernråd.

 

Pontus Johansson

Född 1980.

Suppleant i styrelsen 2015. Arbetstagarrepresentant för LO. Klubbordförande i GS vid Södra Wood Mönsterås. Ledamot i Södras koncernråd.

 

Olle Svensson

Född 1952.

Suppleant i styrelsen 2008. Arbetstagarrepresentant för LO. Arbetsställets huvudskyddsombud vid Södra Cell Mörrum. Styrelseledamot i Pappers avdelnings 34 vid Södra Cell Mörrum. Ledamot i Södras koncernråd.

Revisorer

  • Erik Sandström, auktoriserad revisor Ernst & Young, Linköping
  • Erik Åström, auktoriserad revisor Ernst & Young, Stockholm
  • Dick Stagmo, Hestra
  • Mats Löfgren, Vederslöv

Södras revisorer utses av föreningsstämman. Av de för närvarande fyra ordinarie revisorerna är två auktoriserade och två förtroendevalda, det vill säga valda ur medlemskåren.

Revisorernas övergripande uppdrag är att granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Särskilt kontrolleras att aktuella lagar (till exempel föreningslagen och årsredovisningslagen) och stadgarna följs och att företagets rutiner fungerar med iakttagande av god intern kontroll.

Styrning och policyer

Södra tillämpar koncernstyrning där den ekonomiska föreningen är moderföretag och arbetar i tillämpliga delar i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Styrningen bygger också bland annat på den svenska lagen om ekonomiska föreningar, andra tillämpliga lagar och regler, samt föreningens stadgar.

Södras stadgar

Föreningsstyrningsrapport 2016

Uppförandekod

Södras uppförandekod sammanfattar de värderingar som vi står för och ger riktlinjer för hur medarbetare och de som i olika sammanhang representerar Södra förväntas uppträda.

Principerna i uppförandekoden baseras bland annat på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Uppförandekoden innehåller riktlinjer för de skyldigheter och det ansvar som åligger Södras medarbetare bland annat avseende affärsprinciper, hälsa, säkerhet, arbetsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter, miljö och hållbart skogsbruk.

Vi har en whistleblowerfunktion som ett sätt att säkerställa att uppförandekoden följs.

Södras uppförandekod

Leverantörskod

Södras leverantörskod innehåller riktlinjer för de skyldigheter och det ansvar som åligger Södras leverantörer bland annat avseende affärsprinciper, arbetsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter och miljö.

Leverantörskoden gäller inte endast de leverantörer som Södra har ingått avtal med (både muntliga och skriftliga) utan även sådana underleverantörer som har anlitats av Södras leverantörer. Det är leverantörens ansvar att se till att deras underleverantörer följer Södras leverantörskod eller likvärdiga krav. Med leverantörer avses leverantörer av både varor och tjänster, med undantag av leveransvirke från medlemmar i Södra.

Sponsringspolicy

Läs mer om sponsring inom Södra

Policyer

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{item.fileName}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | date:'short'}}
Inga dokument hittades