Uppdrag

Vårt uppdrag från våra 52 000 ägare är att främja skogsgårdens lönsamhet och trygga avsättningen av medlemmarnas skogsråvara. Uppdraget är också att verka för en hög och värdefull skogsproduktion med natur- och kulturvårdshänsyn samt bevaka och främja våra medlemmars näringspolitiska intressen, främst äganderättens innehåll.

Södras stadgar

Koncernövergripande mål

Södras övergripande mål är att 2020 vara ett lönsammare, mer konkurrenskraftigt, mer innovativt och hållbart företag med en starkare global marknadsposition. Vår framgång har sin grund i en långsiktig lönsamhet och stark finansiell ställning som möjliggör utveckling av verksamheten och vinstdelning till ägarna. De centrala finansiella målen uttrycks genom avkastning på sysselsatt kapital, soliditet och vinstdelning. Våra koncernövergripande hållbarhetsmål handlar om fossilfrihet, ökad skogstillväxt och nollvision för arbetsskador.

Finansiella mål:

  • Målsättningen är att generera värde för medlemmarna. Realiserandet av strategin ger en förbättrad kostnads- och kapitaleffektivitet. Koncernens avkastning på sysselsatt kapital ska långsiktigt vara minst 10 procent.
  • Den finansiella ställningen ska vara stark för att ha handlingsfrihet att fatta långsiktiga affärsmässiga beslut. Soliditeten ska långsiktigt vara minst 55 procent.
  • Beslut om vinstdelning ska grundas på en sammanvägning av koncernens lönsamhetssituation investeringsplaner och finansiella ställning. Långsiktigt ska den samlade vinstdelningen motsvara minst 50 procent av resultatet före skatt.

Hållbarhetsmål:

  • Södras produktion är fossilfri senast år 2020 och Södras transporter är fossilfria år 2030.
  • Den årliga skogstillväxten på Södras medlemsfastigheter är år 2050 20 procent högre än 2015.
  • Södra har en nollvision för arbetsskador och arbetsskadefrekvensen minskar med 15 procent per år till 2020.

Koncernstrategi

Södras koncernstrategiska inriktning fram till 2020 bygger på att vara en värdeskapande och sammanhållen koncern med lönsam tillväxt. Vid sidan av att fortsatt utveckla befintliga produkter ökar också fokus på nya produkter, innovationer och ett stärkt hållbarhetsarbete.


Tillväxt
Tillväxt är en förutsättning för att skapa värden långsiktigt och vi måste växa för att utvecklas och vara konkurrenskraftiga. Södras ägare har ett virkesförråd som ökar bland annat som följd av det ansvarsfulla svenska skogsbruket med återplantering, god skötsel och långsiktigt brukande. Det betyder att Södra har tillgång till en stor mängd råvara som behöver avsättning. Samtidigt erbjuder Södra redan i dag produkter som har en ökande efterfrågan på den globala marknaden, cirka 3–5 procent per år. Vi investerar därför i ökad produktion för att möta både medlemmarnas ökade avsättningsbehov och kundernas stigande efterfrågan på produkter baserade på den svenska vedråvaran.


Lönsamhet och kassaflöde
Tillväxt är viktigt men det får inte ske på bekostnad av lönsamhet. Södra utvärderar kontinuerligt struktur och processer för att förbättra lönsamhet och kassaflöde med följd att det löpande sker omstruktureringar av det som är lågavkastande. Investeringar baseras på kassaflödesanalyser. En viktig del i ökad lönsamhet är ökad effektivitet och bättre utnyttjande av gemensamma resurser.

Fokus på kärnverksamhet
Södra fokuserar på att behålla och utveckla sin starka position inom såväl skogsbruk och massaproduktion som för sågade och förädlade trävaror. Stora investeringar har därför gjorts för att expandera inom kärnverksamheten, främst på massasidan, men ökade satsningar görs också för att utveckla nya produkter och tjänster.

Växa på rätt marknader
Södra är ett starkt exportberoende företag, med nästan två tredjedelar av försäljningen på den internationella marknaden, främst i Europa. Generellt bedöms en stor del av efterfrågeökningen ske på de snabbt växande asiatiska marknaderna där Södra ska öka sin närvaro.

Nya produkter och innovation
Södras produktportfölj består till allra största delen av volymprodukter som massa och sågade trävaror. Innovationer inom befintliga produktområden är väsentliga för att utveckla erbjudandet till kunderna. Samtidigt prioriteras innovation för att utveckla användningen av skogsägarnas råvara. Ett ökat engagemang läggs vid att snabbare ta fram nya produkter för kommersiell användning.

Hållbarhet
Södras verksamhet bygger på att skogsbruket sker ansvarsfullt varför hållbarhet alltid har varit en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi har identifierat sex strategiska områden inom hållbarhet; klimatpositiv verksamhet, hållbart skogsbruk, effektivt resursnyttjande, ansvarstagande arbetsgivare och engagerade medarbetare, ansvarsfulla affärer samt  hållbar innovation. Sedan 2016 har Södra 15 övergripande hållbarhetsmål varav tre är likställda med de finansiella målen.